عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی: آزمایش درونزایی و REIT

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

18500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ساختارهای سرمایه گذاری مشابه
 • الزامات نرخ پرداخت بالا
 • ساختارهای مالکیت افراد بیرونی و سرمایه گذاران نهادی
 • فرضیات
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر عملکرد بنگاه
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی
 • متدولوژی ها
 • تعریف
 • متغیرها
 • معیارهای نقدشوندگی سهام
 • معیارهای عملکرد بنگاه
 • معیارهای مالکیت نهادی
 • تحلیل رگرسیون
 • برآورد اثر تیمار از طریق آزمون های درونزایی و تغییر در تفاوت ها
 • مرحله 1: تعریف اثر تیمار: اعشاری سازی
 • مرحله 2: برآورد اثر تیمار: برآورد تغییر در تفاوت ها
 • مرحله 3: برآوردکننده های همسان سازی: برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش
 • برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش
 • داده ها و خلاصه آمار
 • نتایج تجربی
 • آیا نقدشوندگی سهام باعث افزایش ارزش بنگاه های REIT می شود؟
 • آزمون تغییر در تفاوت ها: تأثیر علّی نقدشوندگی بر عملکرد بنگاه
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر مالکیت نهادی
 • آزمون تغییر در تفاوت ها: تأثیر علّی نقدشوندگی بر مالکیت نهادی
 • آزمون های استواری
 • تحلیل های دیگر
 • تفسیرهای نهایی
 • نتیجه گیری
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مطالعه به بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی در محیط صندوق  های سرمایه  گذاری در املاک و مستغلات (REIT) می  پردازد. ویژگی  های منحصربه  فرد صنعت REIT از جمله شباهت ساختارهای سرمایه  گذاری، الزامات نرخ پرداخت بالا، و اهمیت سرمایه  گذاران نهادی نشان دهنده تأثیر مثبت نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه از طریق حاکمیت شرکتی است. برای رفع مشکل درونزایی، آزمون تغییر در تفاوت  ها را بر اساس برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش انجام دادیم. نتایج نشان داد که نقدشوندگی سهام REIT تأثیری علّی و مثبت بر ارزش بنگاه (که با متغیر کیو توبین اندازه  گیری می شود) دارد. از آن مهم تر، نقد شوندگی سهام REIT به افزایش حاکمیت شرکتی از مسیر مالکیت نهادی کمک می  کند. نقدشوندگی سهام REIT به افزایش مالکیت نهادی منجر می  شود، خصوصاً برای آن دسته از سرمایه  گذاران نهادی که جزء ناظران فعال هستند و نیز سرمایه  گذاران نهادی که در پورتفولیوی REIT آن  ها مالکیت در چند بنگاه دیده می  شود.

کلیدواژه  ها: نقدشوندگی سهام، REIT، حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، درونزایی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

نقدشوندگی سهام نه تنها یکی از موضوعات حوزه ساختار خُرد بازار است بلکه می ­توان آن را از دیدگاه تأمین مالی شرکتی بررسی کرد. یکی از دیدگاه­ های کلی این است که نقدشوندگی سهام با کاهش هزینه سرمایه و اثرگذاری بر سرمایه­ گذاری­ های شرکتی تأثیری بازخوردی بر ارزش بنگاه دارد (فوکو و همکاران، 2013).1 استدلال دیگر این است که نقدشوندگی سهام می ­تواند آگاهی­ بخشی قیمت سهام را افزایش بدهد و در نتیجه آن مدیران از قیمت آگاهی ­بخش سهام اطلاعاتی به دست می ­آورند و تصمیمات سازمانی ارزش ­آفرین اتخاذ می­ کنند. با وجود مشکلات نمایندگی، نقدشوندگی سهام از طریق حاکمیت شرکتی تأثیری اقتصادی بر ارزش بنگاه می­ گذارد. این مطالعه برای اثبات این موضوع که نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه تأثیری مثبت دارد و از مسیر مالکیت نهادی به افزایش حاکمیت شرکتی کمک می­ کند آزمایشی بر روی یک صنعت منحصر به­ فرد انجام می­ دهد.

نظریات موجود دیدگاه­ های متفاوتی درباره نحوه افزایش حاکمیت شرکتی از طریق نقدشوندگی سهام ارائه می­ کنند. دایموند و ورچیا (1982) و هولم ستروم و تیرول (1993) نشان داده­ اند که اطلاعات موجود در قیمت سهام به قراردادهای انگیزشی مدیریتی و نظارت بر عملکرد کمک می­ کند. فور-گریماد و گرومب (2004) معتقدند که بازار سهام نقدی می ­تواند اطلاعاتی درباره فعالیت ناظر ایجاد کند و سهامداران بزرگ (نظیر سرمایه­ گذاران نهادی) را به نظارت تشویق کند. با وجود این، درباره این موضوع که آیا سهام نقدتر مانع از حاکمیت شرکتی می­ شود یا آن را بهبود می­ دهد دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد. از یک سو، کافی (1991) و باید (1993) معتقدند که بازار سهام نقدی هزینه ­های خروج را کاهش می­ دهد و در نتیجه جذابیت اظهارنظر را برای ناظران احتمالی کاهش می­ دهد. از سوی دیگر، کایل و ویلا (1991) و ماگ (1998) معتقدند که بازار سهام نقدی هزینه خرید سهام را کاهش می­ دهد و به سرمایه ­گذاران کمک می­کند بلوک ­هایی را جمع ­آوری کنند که مشوق­ های کافی برای اظهار نظر یا مداخله را ایجاد می­ کنند. ادمنز (2009) نشان می­دهد که در طول معامله سهام یک بنگاه توسط سرمایه­ گذار نقدشوندگی سهام یک مکانیزم حاکمیتی به وجود می ­آورد (برای مثال خروج واقعی از طریق فروش سهام در آینده و تهدید به خروج از طریق تشویق پیشاپیش مدیر).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مطالعه با بررسی دو موضوع به هم مرتبط تأثیر نقد شوندگی سهام را بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی بررسی کرده است. موضوع اول ما استفاده از محیط خاص صنعت REIT برای اثبات تأثیر مثبت نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه و نقش آن در افزایش حاکمیت شرکتی است. موضوع دوم ما رفع مشکل درونزایی در رابطه تجربی بین نقد شوندگی سهام و ارزش بنگاه است. یافته های ما بر اهمیت بازار سهام نقد در تقویت عملکرد بنگاه های صنعت REIT تأکید می کند. از آن مهم تر، یافته های ما تأثیر نقد شوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی را مشخص می کند، به طور خاص از مسیر افزایش مشارکت و انگیزه های نظارتی سرمایه گذاران نهادی (به ویژه آن هایی که جزء ناظران فعال هستند و در چند بنگاه مالکیت دارند).
پیامد یافته های ما به این شرح است. اول این که یافته های ما نشان می دهد مدیران و سرمایه گذاران باید نقش بالقوه نقد شوندگی سهام را در تأثیرگذاری بر ارزش بنگاه بشناسند و رابطه بین نقدشوندگی و ارزش را (که می تواند با توجه به صنایع و محیط های نهادی مختلف متفاوت باشد) درک کنند. پس از شناسایی نقش ارزش آفرین نقدشوندگی سهام، بنگاه ها باید به دنبال فرصت ها و سیاست هایی باشند که بتواند نقدشوندگی سهام را افزایش بدهد (هفلین و همکاران، 2005؛ فوکو و همکاران، 2013؛ دنیلسن و همکاران، 2014). دوم این که یافته های ما به این بحث سیاست گذاری کمک می کند که آیا بازار سهام نقد به حاکمیت شرکتی کمک می کند یا مانع از آن می   شود. طبق نظر ادمنز (2014)، حاکمیان مدل ژاپنی سهام غیرنقد یا مالیات تراکنش های مالی اتحادیه اروپا احتمالاً به دلیل حفظ بلندمدت سهامداران و تشویق آن ها به حاکمیت از طریق اظهارنظر از سهام غیرنقد حمایت می کنند. با توجه به این که رابطه بین نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی برای این بحث سیاست گذاری حائز اهمیت است یافته های حاصل از محیط REIT این دیدگاه را تأیید می کند که بازار سهام نقد به جای ممانعت از حاکمیت شرکتی از آن پشتیبانی می کند. سوم این که یافته   های ما نشان می دهد با وجود یک بازار سهام نقد، سیاست پرداخت یک بنگاه و نظارت سرمایه گذاران بیرون از بنگاه می تواند با هم ارتباط داشته باشند و مکمل یکدیگر باشند. این دیدگاه در مورد سایر محیط   های سازمانی نیز قابل استفاده است. برای مثال، بنگاه ها یا صنایعی که نرخ پرداخت بالایی دارند یا به سهام وابسته هستند باید فرصت های ارزش آفرینی ناشی از نقدشوندگی سهام را بشناسند (خصوصاً در شرایطی که نقدشوندگی سهام بتواند مشارکت انواع خاصی از سرمایه گذاران نهادی را افزایش بدهد که توانایی ایجاد حاکمیت شرکتی را دارند). در نهایت، تحلیل ما سرآغاز پژوهش هایی در آینده است که می تواند روابط مهم بین تأمین مالی شرکتی و ساختار خُرد بازار را مشخص کند (اوهارا، 1999؛ ایسلی و اوهارا، 2004). پژوهش های آتی باید به دنبال ویژگی های صنعتی یا نهادی خاصی باشند که بتواند آثار متفاوت نقدشوندگی سهام را بر ارزش بنگاه نشان بدهد. همچنین پژوهش های آتی می توانند آثار متفاوت نقدشوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی و سایر آثار ساختار خُرد بازار را بررسی کنند.

چکیده انگلیسی مقاله

This study examines the effects of stock liquidity on firm value and corporate governance using the Real Estate Investment Trust (REIT) setting. The unique features of the REIT industry, including homogeneity of the investment structures, the high payout requirement, and the importance ofinstitutional investors, highlight the positive effect of stock liquidity on firm value through corporate governance. To address the endogeneity problem, we performa difference-in-differences testbased on the propensity score matching estimator. The result shows that REIT stock liquidity has a causal and positive effect on firm value, asmeasured by Tobin’s Q. Importantly, REIT stock liquidity is conducive to better corporate governance through the channel of institutional ownership. REIT stock liquidity leads to higher institutional ownership, particularly for institutional investor types that are active monitors and institutional investors with multi-firm ownership in their REIT portfolios.
Keywords: Stock liquidity, REITs, Corporate governance, Institutional ownership, Endogeneity

مقدمه انگلیسی مقاله

Stock liquidity is not only a subject of market microstructure but can also be studied from the perspective of corporate finance. A general view is that stock liquidity has a feedback effect on firm value by lowering the cost of capital and affecting corporate investments (Foucault et al., 2013).1 Another argument is that stock liquidity can enhance the informativeness of stock prices and consequently, manag rs learn from informative stock prices and make value-enhancing corporate decisions. In the presence of agency problems, stock liquidity has an economic effect on firm value through corporate governance. This study provides a unique industry experiment to demonstrate that stock liquidity has a positive effect on firmvalue and is conducive to better corporate governance via the channel of institutional ownership.
Existing theories provide different perspectives on how stock liquidity enhances corporate governance. Diamond and Verrecchia (1982) and Holmströmand Tirole (1993) showthat information embedded in stock prices is useful for managerial incentive contracts and performance monitoring. Faure-Grimaud and Gromb (2004) suggest that a liquid stock market can generate information about the monitor’s activity and incentivize large shareholders (such as institutional investors) to monitor. Nevertheless, there are competing views on whether a more liquid stock should deter or enhance corporate governance. On the one hand, Coffee (1991) and Bhide (1993) argue that a liquid stock market lowers the costs of exit and thus reduces the appeal of voice for potential monitors. On the other hand, Kyle and Vila (1991) and Maug (1998) argue that a liquid stock market lowers the cost of acquiring shares and helps investors to accumulate the blocks that generate sufficient incentives to voice or intervene. Edmans (2009) shows that stock liquidity provides a governance mechanism through investors’ trading of a firm’s shares, including the actual exit by selling shares ex post and the threat of exit by incentivizing the manager ex ante. Empirical evidence on the effects of stock liquidity on firm value and corporate governance, particularly the underlying mechanisms, remains an understudied area. Fang et al. (2009) find a positive effect of stock liquidity on firm value, which is due to more informative stock prices and better managerial incentives.However, they do not find evidence that stock liquidity affects firmvalue through the channels of external governance andmonitoring. Edmans et al. (2013) use the setting of activist hedge funds to demonstrate that stock liquidity enhances blockholder governance through the mechanisms of exit as well as voice. In contrast, Back et al. (2015) find that stock liquidity deters blockholder activism. The following issues may explain the lack of consensus on the effects of stock liquidity on firm value in the empirical corporate finance literature: (i) an endogeneity problem, particularly unobservable firm characteristics that affect stock liquidity and firm value; (ii) heterogeneity in the relation between stock liquidity and firm value across different corporate or industry settings; and (iii) identification of the specific mechanism underlying the effect of stock liquidity on firm value. This study attempts to tackle these empirical corporate finance issues by using the Real Estate Investment Trust (REIT) industry as a natural experiment to examine the effects of stock liquidity on firm value. Stock liquidity is a central feature of REITs because the public trading of REITs provides investors with not only liquidity and exposure to real estate assets but also the possibility of implications on firm value. Compared with other industrial firms, REITs, on average, have higher stock liquidity (see Table 1 and Section 4).
Unlike other studies that examine the value effects of stock liquidity across different industries, the REIT setting can control for industry- and firm-level heterogeneity such as growth opportunities and business risks (Hartzell et al., 2014).2 Most importantly, the REIT setting contains the following unique features that provide interesting and different perspectives on the proposition of stock liquidity affecting firm value, particularly the importance of corporate governance and the channel of institutional ownership.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This study examines the value and corporate governance implications of stock liquidity by addressing two interrelated themes. Our first theme is to use the unique setting of the REIT industry to demonstrate that stock liquidity has a positive effect on firm value and is conducive to better corporate governance. Our second theme is to address the endogeneity problem in the empirical relation between stock liquidity and firm value. Our findings highlight the essentiality of a liquid stock market in strengthening firm performance for the REIT industry. Importantly, our findings uncover the corporate governance effect of stock liquidity, specifically through the channel of enhancing participation and monitoring incentives of institutional investors, particularly those that are active monitors and have multi-firm ownership.
The implications of our findings include the following. First, our findings suggest that both managers and investors should recognize the potential role of stock liquidity in affecting firm value and understand the liquidity-value relation that can vary with different industry and institutional settings. Once the value-adding activities of stock liquidity are identified, firms should search for opportunities and policies that can increase stock liquidity (Heflin et al., 2005; Foucault et al., 2013; Danielsen et al., 2014). Second, our findings contribute to the policy debate on whether a liquid stock market should support or deter corporate governance. As Edmans (2014) argues, advocates for the Japanese model of illiquid stakes or the European Union financial transaction tax may argue for illiquid stakes to lock in shareholders for the long term and induce them to govern through voice. Given that the relation between stock liquidity and corporate governance is central to this policy debate, our findings from the REIT setting support the view that a liquid stock market should support rather than deter corporate governance. Third, our findings suggest that a firm’s payout policy and outside investors’ monitoring can interact and complement one another in the presence of a liquid stock market. This insight is applicable to other corporate settings.
For example, firms or industries with high payout or equity dependence should recognize the value-adding opportunity of stock liquidity, particularly the case wherein stock liquidity can support participation by certain types of institutional investors that can provide corporate governance. Lastly, our analysis provides springboard for future research that can highlight the important links between corporate finance and market microstructure (O’Hara, 1999; Easley and O’Hara, 2004). Future research may search for unique industry or institutional features that can highlight different value implications of stock liquidity. Future research may also explore different corporate finance implications of stock liquidity and other market microstructure effects.

 

مطالب مرتبط