عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Total Quality Management on Innovation in Service Organizations: Literature review and New Conceptual Framework

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مرور منابع و چارچوب مفهومی جدید

$$$: فقط 14500 تومان (ارزانتر از همه جا)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • TQM
 • جدول 1. نمونه هایی از چند منبع مهم اقدامات TQM
 • اقدامات TQM در سازمان های خدماتی
 • جدول 2. اقدامات TQM در سازمان های خدماتی و تولیدی
 • نوآوری
 • انواع نوآوری
 • نوآوری تکنولوژیکی در برابر نوآوری مدیریتی
 • نوآوری محصول در برابر نوآوری فرایند
 • نوآوری بنیادین در برابر نوآوری تدریجی
 • اندازه گیری نوآوری
 • رابطه بین TQM و نوآوری
 • جدول 3. خلاصه ای از جدیدترین مطالعات درباره رابطه بین TQM و نوآوری که شامل بنگاه های خدماتی می شوند
 • چارچوب نظری و تدوین فرضیات
 • اقدامات TQM
 • جدول 4. اقدامات TQM بر اساس مفاهیم ساراف و همکاران
 • طبقه بندی نوآوری
 • طراحی فرضیات
 • رهبری مدیریت
 • مشارکت کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان
 • اطلاعات و تحلیل
 • آموزش و پرورش
 • تمرکز بر مشتری
 • بهبود مستمر
 • مدل مفهومی مطالعه
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مدیریت کیفیت جامع

هدف این مقاله بررسی منابع مربوط به رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نوآوری در سازمان های خدماتی و ارائه یک چارچوب مفهومی پژوهشی در مورد این رابطه است. مطالعاتجدید رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری را بررسی کرده اند و صنایع خدماتی موجود در حوزه خود بررسی شده اند. درباره اقدامات مدیریت کیفیت جامع در سازمان های خدماتی بحث شده است و چارچوب و مدل مفهومی ارائه شده است.

کلیدواژه: مدیریت کیفیت جامع، نوآوری، رابطه، سازمان های خدماتی

ترجمه مقدمه مقاله

اهمیت صنایع خدماتی

اهمیت صنایع خدماتی در اقتصادهای ملی و بین المللی به شدت در حال افزایش است. افزایش رقابت در بازارهای ملی و جهانی اهمیت نوآوری خدماتی را به عنوان یکی از دلایل اصلی موثر رشد و توسعه بنگاه ها مشخص کرده است. STI OECD بیان می کند «اهمیت نوآوری خدماتی مشخص شده است اما بسیاری از بنگاه ها در حال جستجوی روش های جدیدی برای ایجاد نوع نوآوری خدماتی مورد نیاز برای موفقیت در زنجیره های ارزش جهانی هستند.»

همانند کشورهای عضو OECD، صنایع خدماتی و کسب و کارهای خدماتی در کشورهای خارج از OECD نیز نقشی مهم و حیاتی در اقتصاد ملی دارند. به عنوان مثال مالزی را در نظر بگیرید، در سال 2009 سهم صنایع خدماتی مالزی 55% از GDP بود. این صنایع بیشترین سهم در GDP و سریع ترین نرخ را در سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (MIDA) دارند. در سال 2011، سهم صنایع خدماتی با نرخ رشد 6.8% به 58.6% از GDP رسید و 6.5 میلیون نفر دراین صنایع مشغول به کار هستند که 53% کل کارکنان را در سال 2011 تشکیل می دهد.

این فعالیت اقتصادی عظیم صنایع خدماتی تعداد زیادی از سازمان ها، شرکت ها و بنگاه ها را در بر می گیرد. برای مثال، درمان، حمل و نقل، آموزش، خدمات دولتی، هتل ها و رستوران ها، مخابرات، خدمات مالی، خدمات اجتماعی و فردی، سازمان های خرده فروشی و عمده فروشی. این سازمان ها برای رقابت مناسب و افزایش مزیت رقابتی خود باید خدمات با کیفیت و نوآورانه را ارائه کنند. پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) به دلیل عناصر TQM نظیر بهبود مستمر یا تمرکز بر مشتری، فرایند نوآوری را در سازمان ها بهبود می بخشد.

مدیریت کیفیت جامع و نوآوری

مدیریت کیفیت جامع و نوآوری اهداف و اهمیت مشابهی در عملکرد سازمان ها دارند به خصوص در صنایع خدماتی. هر دوی آن ها به دنبال ترکیب اهداف و وظایف سازمان به منظور کسب رضایت مشتریان و افزایش مزیت رقابتی هستند. آن ها تمام کارکنان درون سازمان را مشارکت می دهند تا بخشی از فرایند مدیریت و فرایند تجاری باشند. علاوه بر این، آن ها باعث بهبود مستمر و توسعه پایدار می شوند. بهبود مستمر، دستیابی به رضایت مشتری و فرهنگ باز اهداف مشترک اصلی TQM و نوآوری هستند. بنابراین رابطه بینTQM و نوآوری می تواند تعیین کننده عملکرد سازمان و توسعه آن باشد.

در محیط جدید اقتصاد و تعالی کسب و کار، TQM و نوآوری به عناصر اصلی در ایجاد و افزایش مزیت رقابتی تبدیل شده اند. TQM و نوآوری نقش مهمی در موفقیت کسب و کارهای خدماتی دارند. اهمیت رابطه بین اقدامات TQM و نوآوری ناشی از اهمیت TQM و نوآوری در خلق و تقویت مزیت رقابتی است. علاوه بر این، هر دوی آن ها بر رضایت مشتری تأثیرگذار هستند که جزء مهم ترین اهداف تجاری سازمان ها است.

نیاز به کیفیت و نوآوری در سازمان های خدماتی به نیازی حیاتی برای تعالی کسب و کار و رقابت از طریق تقویت مزیت رقابتی آن ها تبدیل شده است. این امر بسیاری از پژوهشگران را ترغیب کرده است تا در مورد رابطه بین اقدامات مدیریت کیفت جامع و نوآوری مطالعاتی را انجام بدهند. منابع موجود نظرات تازه و رویکردهای مختلفی را از دیدگاه های مختلف در زمینه رابطه اقدامات TQM و نوآوری ارائه کرده اند.

مطالعات مختلف در زمینه مدیریت کیفت جامه و نوآوری

1) اکثر مطالعات تجربی در مورد رابطه بین TQM و نوآوری در صنایع تولیدی انجام شده است. همچنان به مطالعات بیشتری در حوزه صنایع خدماتی نیاز داریم.

2) مطالعات قبلی نتایج متفاوتی را به دست آوردند. برخی از مطالعات نشان دادند که TQM تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد. در حالی که سایر مطالعات تأثیر TQM را بر نوآوری مشاهده نکردند. بنابراین این شکاف همچنان وجود دارد و در عین حال که پژوهشگران تأثیر TQM را بر نوآوری بررسی می کنند این بحث همچنان ادامه دارد.

3) در منابع موجود، هیچ یک از نتیجه گیری ها اقدام TQMخاصی را برای دستیابی به کیفیت و نوآوری در سازمان های خدماتی پیشنهاد نکرده اند. اکثر مطالعات برای بررسی تأثیراقدامات TQM بر نوآوری از مجموعه متفاوتی استفاده کرده اند از جمله آبرونهوسا و موسی ای سا (2008) که استقلال، مشاوره، اقدامات پشتیبان مدیریت افراد و ارتباطات را بررسی کردند. در حالی که ساتیش و سرینیواسان (2009) رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری و بازار، اطلاعات و تحلیل، تمرکز بر منابع انسانی، مدیریت فرایند، همکاری با تأمین کننده و نتایج تجاری را بررسی کردند.

4) مطالعات تجربی قبلی تأثیر اقدامات TQM را در نوع خاصی از نوآوری در صنایع تولیدی ارزیابی کرده اند از جمله مطالعه آبرونهوسا و سا که به نوآوری تکنولوژیکی می پردازد و مطالعه پراجوگو و سوهال (2004) که با نوآوری محصول سر و کار دارد. اما تا کنون چنین مطالعه ای در مورد رابطه بین اقدامات TQM با تمام انواع مختلف نوآوری در صنایع خدماتی انجام نشده است. بنابراین منابع موجود سوالات مختلفی را به وجود می آورند: آیا اقدامات TQM تأثیری بر نوآوری در سازمان های خدماتی دارند؟ کدام نوع نوآوری در سازمان های خدماتی بیشتر تحت تأثیر اقدامات TQM قرار می گیرد؟ آیا اقدامات TQM خاصی وجود دارد که در سازمان ها خدماتی بیشتر بر نوآوری تأثیرگذار باشد؟

مدل مقاله

مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی

مدل مدیریت کیفیت جامع و نوآوری

منبع: (Bon and Mustafa, 2013: 526)

ترجمه مقاله در فایل ترجمه آمده است

مطالب مرتبط