عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of marketing activities on service brand equity The mediating role of evoked experience

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات نقش واسطه ای تجربه درک شده

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل
 • انتخاب بهینه مسیر توزیع
 • استراتژی توزیع تک مسیره
 • استراتژی توزیع دومسیره
 • تأثیر تعداد رقبا بر قیمت آستانه
 • استراتژی توزیع بهینه: تحلیل عددی
 • سطوح قیمت در مسیرهای توزیع جایگزین
 • انتخاب استراتژی توزیع
 • مورد خط مبنا
 • حساسیت مشتریان وفادار
 • گستره سهم مشتریان وفادار
 • رقابت پذیری بازار
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تاثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات نقش واسطه ای تجربه درک شده

هدف: هدف از این مطالعه ارائه و آزمایش تجربی مدلی جدید برای ایجاد ارزش ویژه برند مشتری محور(CBBE) است که حمایت می کند از فعالیت های بازاریابی که ارزش ویژه برند مشتری محور را از طریق تجربه مشتری (CE) ایجاد می کند. مدل پیشنهاد شده در مقایسه با مطالعات موجود بوده و نشان می دهد فعالیت های بازاریابی به طور مستقیم ارزش ویژه برند مشتری محور را ایجاد می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و تعامل کیفی با بیماران و پاسخ دهندگان با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که تجربه مشتری عامل متغیر کانونی برای ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و ارزش ویژه برند مشتری محور است. از 15 فعالیت بازاریابی، 8 مورد تاثیر مثبت روی ارزش ویژه برند مشتری محور از طریق تجربه مشتری داشته و 2 مورد تاثیر منفی روی ارزش ویژه برند مشتری محور طریق تجربه مشتری داشتند. در میان پنج مورد باقی مانده نیز، سه مورد تنها تاثیر مثبت مستقیم بر ارزش ویژه برند مشتری محور داشتند و دو مورد نه به طور مستقیم و نه غیر مستقیم ارزش ویژه برند مشتری محور را تحت تاثیر قرار نمی دادند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: تنها اثرات فعالیت بازاریابی فردی، و نه تعامل بین فعالیت های بازاریابی، مورد بررسی قرار گرفت.

پیامدهای عملی: این مطالعه بینشی از اهمیت تجربه مشتری را در ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور برای خدمات معتبر (مثلا مراقبت های بهداشتی) فراهم می کند. این کار به مدیران در اجرای بازاریابی تجربی کمک خواهد کرد و فعالیت های مناسبی برای ایجاد سرویس ارزش ویژه برند مشتری محور طراحی می کند.

اصالت / ارزش: این مطالعه خدمات ارزش ویژه برند مشتری محور را از طریق تجربه مشتری، با بینش خاصی برای بازار مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند، فعالیت های بازاریابی، تجربه مشتری، خدمات بیمارستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com

مطالب مرتبط