عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of lean practices on inventory turnover

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • تولید ناب به صورت کلی
 • شیوه های ناب
 • نتایج موجودی تولید ناب
 • عوامل اقتضایی و شیوه های ناب
 • مطالعه
 • روش شناسی
 • تجزیه و تحلیل و نتایج
 • شیوه های تولید ناب و گردش موجودی(پیشنهاد 1)
 • عوامل اقتضایی و موجودی‌ها
 • نقش سیستم‌های تولید(پیشنهاد 2)
 • نقش نوع سفارش(پیشنهاد 3)
 • نقش نوع محصول
 • بحث
 • نتیجه گیری و تحقیق بیشتر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تولید ناب در حال حاضر دومین اوج گیری خود را نشان می‌دهد. شرکت‌ها در صنایع مختلف برای حفظ همگامی با رقابت و دست یابی به نتایج بهتر شیوه های ناب را اجرا می‌کنند. در این مقاله ما در مورد اینکه چگونه شرکت‌هامی‌توانند عملکرد گردش موجودی را از طریق روش‌های ناب تحت تأثیر قرار می‌دهند بحث می‌کنیم. با توجه به گزاره اصلی ما شرکت‌هایی که به طور گسترده شیوه های ناب را به کار می‌گیرند، گردش موجودی بالاتری را نسبت به آن‌هایی که این کار را انجام نمی‌دهند دارا هستند. با این وجود ممکن است تفاوت قابل توجهی در گردش موجودی حتی در میان تولید کنندگان ناب با توجه با اقتضائاتآن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین ما چگونگی عوامل اقتضایی مختلف (سیستم‌های تولید، انواع سفارش، انواع محصول)که بر گردش موجودی روش‌های ناب تأثیرمی‌گذارند را بررسی می‌کنیم. ما از تجزیه و تحلیل همبستگی و خوشه بندی برای جدا کردن تولید کنندگان بر مبنای ناب بودنشان و بررسی تأثیراقتضائات(احتمالات) استفاده می‌کنیم. ما داده های را از مطالعه استراتژی تولید کننگان بین‌المللی (imss) در بخش‌های 35-28 به دست آوردیم.

کلمات کلیدی: ناب، شیوه های ساخت، مدیریت انبار

ترجمه مقدمه مقاله

هر شرکتی برای سرمایه گذاری در برنامه های مدیریت تولید، استراتژی‌ها و روش‌هایی را برای باقی ماندن در رقابت دارند. یکی از انتخاب‌های سرمایه گذاری بسیار محبوب تولید ناب است، که متشکل از چندین شیوه‌ی تولیدی شامل تمرکز فرآیندها، تولید کششی، توسعه کیفیت، بهبود مستمر، توانمند سازی کارکنان، توسعه تامین کنندگان و. . . . است. هدف اصلی تولید ناب برآوردن نیازهای مشتری در بالاترین سطح ممکن از طریق حذف ضایعات است. برخی از منابع ضایعات، تولید بیش از حد، محصولات معیوب، فرآیند های کمتر بهینه شده، انتظار غیر ضروری، حرکت یا حمل و نقل غیر ضروری و موجودی اضافی است. با این حال، اگر این درست باشد، انواع مختلفی از ضایعات را می‌توان کاهش داد، چرا که شرکت نمی‌تواند شیوه های ناب را اجرا کند. ودر مورد اینکه چرا برخی از شرکت‌ها در طول اجرای آن با شکست مواجه می‌شوند ؟محققان شرایط مختلفی را دخیل می‌دانند که عبارتند از نوسانات تقاضای بیش از حد، سطح بالایی از تنوع محصول، یا تقاضای پایینی که نمی‌تواند یک سیستم تولید خطی یا تولید سلولی را توجیه کند. با این حال، چند سال بعد، در مورد موفقیت اجرای برنامه تولید ناب در شرکت‌ها و صنایعی که از رضایت بخشی این شرایط دور هستند را بررسی می‌کنیم. به عنوان یک نتیجه، این سؤال ناشی از این است که آیا شیوه های ناب می‌تواند تحت هر شرایطی موفقیت آمیز باشد و اگر شرایط ایده آل نباشد چه نتایجی حاصل می‌شود. در این مقاله، ما تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد گردش موجودی را بررسی می‌کنیم که یک شاخص بسیار مهم از موفقیت شیوه های تولید ناب در شرکت‌هایی است که شیوه ناب را به کار می‌گیرند. برای این منظور ما سؤالات پژوهشی زیر را تدوین و فرموله می‌کنیم:

 1. چگونه شیوه های تولید ناب سطوح موجودی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟
 2. چگونه عوامل اقتضایی معین(سیستم‌های تولید، انواع سفارش، انواع محصول) موجودی‌هایشرکت‌های بزرگ در درون محیط‌هایی که شیوه های ناب اجرا می‌شود را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟

ساختار مقاله به شرح زیر است1. ما ادبیات شیوه های ناب شامل آثار عملکرد موجودی و موضوعات اقتضایی را به شکل پایه ای برای گزاره‌ها(پیشنهادهایمان )مرور می‌کنیم. سپس ما روش شناسی و تحقیق خود را معرفی می‌کنیم. و پس از تجزیه و تحلیل داده‌هایمان، نتایج به دست آمده مورد بحث قرارگرفته و برخی از شرایط در نظر گرفته می‌شوند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ما می‌توانیم از این تجزیه و تحلیل چند نتیجه گیری انجام دهیم:

ما رابطه معنا داری را بین شیوه های تولید ناب و گردش موجودی یافتیم. شرکت‌های ناب موجودی‌های کمتری از هر نوع را حفظ می‌کنند. علاوه بر این، شیوه های تولید ناب بیشتر در محیط‌های توصیف شده در تئوری ناب به کار گرفته می‌شود. در باره عوامل اقتضائی ما دریافتیم که انواع مختلف موجودی به عوامل اقتضائی مختلف حساس هستند. کار در جریان ساخت به شدت با سیستم تولیدی تحتتأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که کالای تمام شده و مواد خام تحتتأثیر نوع سفارش قرار می‌گیرند. این ارتباط بیشتر بر اهمیت نقطه تجزیه مناسب کار در زنجیره عرضه تاکید می کن. با این حال نوع محصول کارایی مدیریت موجودی را تحتتأثیر قرار نمی‌دهد. این مهم که اگر ما بر گردش موجودی تمرکز کنیم، تولید سلولی ممکن است بهترین چیدمان امکانات و تجهیزات نباشد. (هر چند این چیدمان به طور گسترده ای به عنوان مناسب‌ترین نوع تولید ناب است. )علاوه براین مدل ما می‌تواند با شاخص‌های عملکرد سایر کسب و کارها توسعه یابد. به این ترتیب ما می‌توانیم ببینیم که آیا یک رابطه مستقیم بین گردش موجودی و عملکرد کسب و کار واینکه آیا این مطلبتأثیریکه قوی نیست را در خود دارد. روش امکان پذیر دیگر در تحقیقات بعدی به منظور بررسی اینکه آیا عدم تطابق محصول –فرآیند به صورت واقعی در این شرکت‌ها وجود دارد. همان‌گونه که در قسمت بحث اشاره کردیم، ما در یافتیم که یک رابطه بین فرآیندها و موجودی‌های بررسی شده وجود دارد اما هیچ رابطه ای بین انواع محصول و موجودی‌ها وجود ندارد.

چکیده انگلیسی مقاله

Lean manufacturing (LM) is currently enjoying its second heyday. Companies in several industries are implementing lean practices to keep pace with the competition and achieve better results. In this article, we will concentrate on how companies can improve their inventory turnover performance through the use of lean practices. According to our main proposition, firms that widely apply lean practices have higher inventory turnover than those that do not rely on LM. However, there may be significant differences in inventory turnover even among lean manufacturers depending on their contingencies. Therefore, we also investigate how various contingency factors (production systems, order types, product types) influence the inventory turnover of lean manufacturers. We use cluster and correlation analysis to separate manufacturers based on the extent of their leanness and to examine the effect of contingencies. We acquired the data from the International Manufacturing Strategy Survey (IMSS) in ISIC sectors 28–35.
Keywords: Lean, Manufacturing practices, Inventory management