عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of authentic leadership and ethical firm culture on auditor behavior

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 32 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: Journal of Behavioral Studies in Business

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
رفتار غیر حرف ه­ای باعث ایجاد چند رسوایی مالی و شکست تجاری معروف شده­ است. بسیاری از افراد حسابرسان خارجی را به دلیل ناتوانی در شناسایی و یا گزارش خطا و تقلب در گزارش­ های مالی سرزنش می­ کنند. مدیران بنگاه­ های بزرگ حسابرسی برای ایجاد محیط­ های بنگاهی اخلاقی­تر به عنوان ابزاری برای جلوگیری از رفتار مخرب حسابرسان (DAB) تحت فشار قرار دارند. این توصیه بر مبنای دو مفروض ارائه می­ شود: (1) رفتار حسابرس یکی از عناصر کیفیت حسابرسی است و (2) رفتار کارکنان تحت تأثیر فرهنگ اخلاقی ایجاد شده از سوی مدیران است.
اما شواهد تجربی اندکی درباره فرهنگ بنگاه­ های حسابرسی وجود دارد و پژوهش ­های مربوط به نحوه تأثیرگذاری رهبری و فرهنگ بنگاه بر کیفیت حسابرسی از آن هم کمتر است. این مطالعه برای بررسی برداشت زیردستان از مدیران در حرفه حسابرسی و تأثیر احتمالی مدیران بر فرهنگ بنگاه و رفتار حسابرس طراحی شده است. تحلیل پیمایش ­های 120 حسابرس مسئول نشان می ­دهد که اکثر مدیران بنگاه ­ها سطح بالایی از متغیرهای رهبری اصیل (شفافیت، دیدگاه اخلاقی، خودآگاهی، پردازش متوازن) را نشان می­ دهند. علاوه بر این، تصور بر این است که فرهنگ بنگاه­ ها بسیار اخلاقی است. مشخص شد که این معیارهای رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی سازمان در یک سطح آماری معنادار با برداشت حسابرسان مسئول از فراوانی DAB همبستگی دارد.
این مطالعه حائز اهمیت است زیرا به توضیح عوامل مؤثر بر تفاوت رفتار مخرب حسابرسان کمک می­ کند. یافته ­های این پژوهش نشان می­ دهد که وقتی زیردستان مدیران خود را اصیل تلقی کنند و آن­ها را جزئی از فرهنگ اخلاقی بنگاه بدانند، فراوانی رفتار مخرب حسابرسان کاهش می­ یابد.
کلیدواژه ­ها: فرهنگ سازمانی، رفتار حسابرسی، رهبری اصیل، رفتار مخرب حسابرس، فرهنگ اخلاقی

مقدمه
بخش عمده منابع امروزی درباره رهبری بر این نکته تأکید می کنند که رهبری معادل با صلاحیت شغلی نیست. اما در حرفه حسابرسی و همچنین در منابع مربوط به رهبری اصیل، رهبری و صلاحیت شغلی کاملاً همسو هستند. در نتیجه، در این مقاله عبارات رهبر و رهبری به افرادی اشاره دارد که به صورت رسمی به عنوان رهبر در داخل بنگاه های حسابرسی منصوب شده اند (مثل مدیران و شرکا).
رهبری در داخل بنگاه های حسابرسی (یعنی بنگاه های مجاز حسابداری عمومی که حسابرسی های خارجی را انجام می دهند) در طول دهه گذشته به دلیل تعداد رسوایی ها و شکست های تجاری مورد سوال قرار گرفته است. به نظر می رسد حرفه حسابرسی صورت مالی که تا مدت های طولانی به عنوان نگهبان سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان حوزه گزارشدهی مالی شناخته می شد در ایفای وظایف نگهبانی خود ناکام بوده است (دانگ، براون و مک کالوف، 2011؛ رابینویتز، 1996؛ کناتسون، 1994). راکنس و راکنس (2005) بیان می کنند که بسیاری از بنگاه های حسابرسی (از جمله تمام بنگاه های حسابرسی بزرگ دنیا) در مورد تعدادی از صورت های مالی بسیار نادرست (اگر نگوییم متقلبانه) اظهارنظرهای موافق منتشر کرده اند یا اظهار نظر نکرده اند. هدف این مطالعه شناسایی تأثیر احتمالی اصالت رهبری بنگاه حسابرسی بر فرهنگ بنگاه ها و رفتار حسابرسان است که می تواند به این نوع شکست های حسابرسی منجر شود.
ویلیام دونالدسون رئیس کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) با صحبت درباره رسوایی های مالی که در سال های اخیر این قرن به وجود آمده است بیان می کند که هرچند اکثر شرکت های آمریکا تحت مدیریت افراد سالم و متعهد است اما رویدادهایی از این دست باعث از بین رفتن استانداردها حتی در میان «بهترین نگهبانان ]یعنی حسابرسان[ مسئول تضمین صحت قانونی و حسابداری» شده است (دونالدسون، 2003). دونالدسون تلویحاً بیان می کند که افراد خاصی در شرکت ها و در حسابداری عمومی تحت تأثیر محیط حرفه ای خود به شکل غیراخلاقی عمل می کنند و اقدامات آن ها تأثیر منفی بر سازمان  و جامعه آن ها گذاشته است.
افراد دیگر نیز توضیحات دونالدسون (2003) را تکرار کرده اند. ساما و شواف (2008) بیان می کنند وقتی شرکت مسئولیت محدود آرتور اندرسن به دلیل نقشش در پرونده انرون متهم شد (هرچند بسیاری از افراد درون بنگاه اصلاً درباره انرون اطلاع نداشتند) فرهنگ کل بنگاه زیر سوال رفت. ویات (2004) بیان می کند که فرهنگ بنگاه ها (نظیر اندرسن) از فرهنگ حرفه ای گری به فرهنگ آزمندی تغییر یافته است و نیازمند یک بازگشت و تغییر به سمت یک فرهنگ حرفه ای است. مجموعه قابل توجهی از منابع تحول سازمانی با تأیید نظر ویات (2004) بیان می کنند که رهبری کلید توسعه و تحول فرهنگ سازمانی است (کیلمن، 1985؛ کاتر و هسکت، 1992؛ شین، 1994؛ اسکات و بروس، 1994؛ باس، 1998). این پژوهشگران و نظریه پردازان یکصدا بیان می کنند که رهبران بر فرهنگ تأثیر می گذارند و بقای سازمان به اثربخشی آن ها بستگی دارد.

نتیجه گیری

هدف این مطالعه بررسی روابط میان رهبری اصیل، فرهنگ اخلاقی بنگاه، مشخصات فردی حسابرس (از جمله موضع اخلاقی) و رفتار مخرب حسابرسان بود. یافته ­ها تأیید می­ کنند که برداشت ­ها درباره اصالت در رهبران تأثیر برداشت­ های درباره فرهنگ اخلاقی بنگاه و رفتارهای مخرب را تعدیل می­ کند. همچنین نتایج تأیید می­ کند که چهار متغیر رهبری اصیل (چه به صورت مجزا چه به صورت ترکیبی) بر برداشت کارکنان درباره محتوای اخلاقی فرهنگ سازمانی بنگاه تأثیر می­ گذارد.

علاوه بر این، یافته ­های مرتبط با فرهنگ اخلاقی بنگاه پژوهش پژوهشگرانی نظیر شین (2004) را که بیان می­کنند ارزش ­ها و باورهای اصلی درباره فرهنگ یک سازمان می­ تواند بر رفتار تک تک اعضای آن تأثیر بگذارد، تأیید می ­کند. اما این مطالعه فقط تا حدی تأثیر موضع اخلاقی حسابرس را بر رفتار حسابرسی او تأیید می­ کند و این تأیید در مورد تأثیر مشخصات جمعیت­ شناختی بر تصمیمات رفتاری حتی کمتر از این است. از این رو، یافته­ های این مطالعه بر اهمیت رهبری و فرهنگ و بی ­اهمیت بودن نسبی تعدادی از مشخصات فردی برای DAB تأکید می­کنند. این یافته آخر بر خلاف یافته ­های سایر پژوهشگران (مثل بریف، دوکریچ و دوران، 1991؛ پریموکس، 2004؛ ویندزور و آشکاناسی، 1996) است که تأثیر ویژگی­ های فردی را بر رفتار بررسی کرده ­اند. برای تأیید یافته ­های این مطالعه باید پژوهش­ های بیشتری انجام شود.

Abstract

Unprofessional behavior has resulted in several high-profile financial scandals and business failures. Many blamed external auditors for failing to detect and/or report errors and fraud in financial reports. Leaders within major audit firms are urged to foster more ethical firm environments as a means of inhibiting dysfunctional auditor behaviors (DAB) s. This advice is based on two assumptions: (1) auditor behavior is one element of audit quality and (2) the behavior of employees is influenced by the ethical culture created by leaders. Little empirical evidence exists, however, about audit firm cultures, and there is even less research on how leadership and firm culture impacts audit quality. This study was designed to examine subordinates’ perceptions of leaders within the audit profession and the leaders’ likely impact on firm culture and auditor behavior. Analysis of surveys from 120 in-charge auditors suggest that most firm leaders exhibit high levels of the constructs (transparency, ethical perspective, self-awareness, balanced processing) comprising authentic leadership. Further, firm cultures were perceived to be highly ethical. These measures of authentic leadership and ethical organizational culture were found to be negatively correlated, at a statistically significant level, with in-charge auditors’ perceptions of the frequency of DAB. This study is important because it helps to explain factors impacting variance in dysfunctional auditor behavior. The findings from this research suggest that when subordinates perceive their leadership as authentic and view themselves as part of an ethical firm culture, a decline in the frequency of dysfunctional auditor behavior follows.
Keywords: Organizational culture, Auditing behavior, Authentic leadership, Dysfunctional Auditor Behavior, Ethical culture

Abstract

Note: Much of the contemporary leadership literature emphasizes the notion that leadership is not a synonym for positional authority. In the auditing profession, and also in the literature on authentic leadership, however, leadership and positional authority are closely aligned. Consequently, in this paper, the terms leader and leadership are associated with those who have been formally designated as the leadership in auditing firms (i.e., managers and partners). Leadership within auditing firms (i.e., certified public accounting firms that conduct external audits) has been questioned over the past decade due to the number of business scandals and failures. The financial statement auditing profession, long considered the guardians for investors, creditors and other stakeholders in the financial reporting arena has, as in the past, been perceived to have failed in its guardian tasks (Dang, Brown and McCullough, 2011; Rabinowitz,1996; Knutson, 1994). Rockness and Rockness (2005) noted that many, including all of the world’s largest, auditing firms have issued unqualified or clean opinions on a number of grossly inaccurate, if not fraudulent, financial statements. This study attempts to reveal the effect the authenticity of audit firm leadership may impact the culture of the firms and auditor behaviors which might lead to these types of audit failures. Speaking of the financial scandals that plagued the early years of this century, Securities and Exchange Commission (SEC) chairman, William Donaldson, suggested that while most of corporate America was run by honest and dedicated people, events led standards to erode among “the very best …even… the gatekeepers [i.e., the auditors] charged with ensuring legal and accounting integrity” (Donaldson, 2003). Donaldson implied that certain individuals in both corporations and in public accounting were swayed by their professional environments to act unethically and their actions negatively impacted both their organizations and society. Donaldson’s (2003) comments have been echoed by others. Sama and Shoaf (2008) noted when Arthur Andersen LLP was indicted for its role in the Enron case, that even though many within the firm had never heard of Enron, the entire firm’s culture was under indictment. Wyatt (2004) suggested that the cultures of the firms such as Andersen had changed from one of professionalism to one of greed and urged a move back, a change toward a professional culture. Confirming Wyatt’s (2004) comments, a significant body of literature on organizational change, suggests that leadership is key to organizational culture development and change (Kilmann, 1985; Kotter and Heskett, 1992; Schein, 1994; Scott and Bruce, 1994; Bass, 1998). These researchers and theorists uniformly suggest that leaders impact culture and that the organization’s survival depends upon their effectiveness. In the auditing profession, the call for change specifically related to the need for improved quality of the auditor’s deliverable, the audit opinion, and the need for improving public confidence in that opinion. As such, most of the research in audit firm leadership has focused on audit quality, however the majority this literature (e.g., Kelley and Margheim, 1990; Sweeney and Pierce, 2006) has used junior-level supervisors (e.g., audit seniors) rather than those “at the top” when examining the effect leader actions have on subordinates. In this study, these audit seniors help inform our understanding of the upper-level managers and partners who are in positions of authority within the audit firm and are generally accepted as those who do establish the firms’ cultures. According to Jenkins, Deis, Bedard, and Curtis (2008), the public accounting profession has struggled to define it roles and responsibilities to the public and that these roles and responsibilities form the basis of the firms’ cultural identities. They suggest, however, that little empirical evidence exists about firm cultures due primarily to the “proprietary nature of the construct” (p. 49) but that there is a linkage between culture and audit quality which is important to both the public accounting industry regulators and the public. In addition to examining their perceptions of the authenticity of their leaders, one of the purposes of this study was to determine the audit seniors’ perceptions of firm culture. Finally, given the volume of literature suggesting a link between leadership, culture, and behavior (e.g., Wyatt, 2004; Margheim and Pany, 1986), and the expressed need for improved audit quality, this study also sought to examine the relationship between one measure of audit quality, dysfunctional auditor behavior, and audit seniors’ perceptions of their firms’ ethical culture and authentic leadership. Dysfunctional auditor behavior has been used in prior studies (e.g., Kelley and Margheim, 1990; Otley and Pierce, 1996) to partially measure audit quality. Specifically, the behaviors under review in this study are behaviors referred to as audit quality reduction acts or behaviors. According to Herrbach (2001), auditor actions that inappropriately reduce evidence-gathering effectiveness threaten audit quality or damage the profession’s reputation.

Abstract

The purpose of this study was to explore the relationships among authentic leadership, ethical firm culture, personal auditor characteristics including ethical position and dysfunctional auditor behavior. The findings support the mediation of perceptions of authenticity in leaders on the auditors’ perception of ethical firm culture and on the auditors’ instances of dysfunctional behaviors. The result provide further support that the four constructs of authentic leadership, whether taken individually or in combination, have influence over the employee’s perception of the ethical content of a firm’s organizational culture.Further, the findings related to ethical firm culture support work of researchers such as Schein (2004) who have suggested that the underlying values and beliefs of an organization’s culture may influence the behavior of its individual members. However, the study offers only minimal support for the effect an auditor’s ethical position might have on their audit behavior and even less support for selected demographic characteristic’s impact on behavioral decisions. As such, the findings from this study underscore the importance of leadership and culture, and the relative unimportance of many individual characteristics, to DAB. This latter finding is in contrast to the findings of other researchers (e.g., Brief, Dukerich and Doran, 1991; Premeaux, 2004; Windsor and Ashkanasy, 1996;) who have studied the impact of individual attributes on behavior. Further research should be conducted to confirm this study’s findings.