عنوان انگلیسی مقاله:

Improving records management to promote transparency and prevent corruption

ترجمه عنوان مقاله: بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • روش شناسی
  • شفافیت و تاثیر آن در کاهش فساد
  • بحث: تحلیل قوانین فعلی اسپانیا
  • مقررات درباره شفافیت عمومی
  • مقررات درباره بایگانی و مدیریت اسناد
  • مقررات درباره دولت الکترونیک
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

هدف این مقاله نمایش اثر مقررات بر تسهیل کاربرد تعهدات شفافیت در چرخه عمر اسناد (شفافیت عمدی) جهت جلوگیری از وقوع هرگونه فساد مرتبط با مدیریت اطلاعات ایجاد شده توسط یک اداره دولتی می باشد (از بین رفتن یا ناپدید شدن اطلاعات، عدم وجود شواهد، اصلاح اسناد و …). این مقاله راهکار های موجود جهت اداره این بی نظمی ها در مدیریت سوابق در ادارات دولتی اسپانیا را از طریق مقررات و پروتکل های مود تایید در کشور تحلیل می کند. همچنین این مقاله به ارزیابی تاثیر محدود ساز فقدان مقررات خاص درباره شفافیت عمدی در حال حاضر در نقش مدیریت سوابق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری و مبارزه با فساد می پردازد.

مقاله نیاز به تضمین مدیریت مناسب اسناد را نشان می دهد، که شامل شفافیت در طی چرخه عمر سند می باشد. و در نهایت نتیجه گیری می کند، قانون گذاری های ارزیابی شده به درستی این ایده ها را منعکس نمی کند. با این حال، به این مسئله تنها به صورت جزئی و ناکافی در قانون گذاری پرداخته شده است. قانون گذاران معمولاً اصول اساسی و روش شناختی مدیریت سوابق را نادیده می گیرند. بنابراین، در رابطه با دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی نیاز به روز رسانی قوانین مربوط به بایگانی ها و مدیریت سوابق وجود دارد.

واژگان کلیدی: شفافیت عمدی، فساد، مدیریت اسناد، اسپانیا، اطلاعات عمومی، مقررات

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png