عنوان انگلیسی مقاله:

A critical review of knowledge anagement as a management tool

ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مبادی و حوزه مدیریت دانش
 • مبادی نظری مدیریت دانش
 • شکل 1) ویژگی های مفهومی سرمایه معنوی
 • شکل 2) منابع نامشهود
 • مبادی عملی مدیریت دانش
 • کوچک سازی
 • توسعه تکنولوژیکی
 • حوزه مدیریت دانش
 • خصوصیات دانش
 • دانش روشن و دانش خاموش
 • مدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریتی
 • مدیریت دانش به عنوان ابزار جابجایی اطلاعات
 • شکل 3) مراحل مدیریت دانش
 • مدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریت استراتژیک
 • اهمیت سوال “خوب که چی ؟”
 • اهمیت پشتیبانی مدیریت رده بالا
 • اهمیت ارتباط
 • اهمیت خلاقیت
 • اهمیت فرهنگ و کارکنان
 • اهمیت تسهیم دانش
 • اهمیت انگیزه ها
 • اهمیت زمان
 • اهمیت ارزیابی
 • جمع بندی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

طی چند سال گذشته بحث های فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت گرفته است. مدیریت دانش به عنوان فاکتور مهم و ضروری برای بقای سازمان و حفظ توان رقابتی می باشد. برای قرار گرفتن در صف جلو، سازمان ها نیازمند ظرفیت خوبی برای حفظ، توسعه، ساماندهی، و بکارگیری توانایی کارکنانشان می باشند. دانش و مدیریت دانش به عنوان مشخص مهم روزافزونی برای بقای سازمان می باشد. اکتشاف مدیریت دانش با توجه به محتوا، تعریف و دامنه آن در نظریه و عملکرد، استفاده و کاربرد آن و اشاره به بعضی از مسائل مرتبط به آن، در چنین مفهومی ضروری می باشد. سهم اصلی این مقااله در ارتباط با برسی پژوهش های گسترده در زمینه مدیریت دانش می باشد

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، دانش، استراتژی

ترجمه مقدمه مقاله

طی چند سال گذشته بحثهای فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما”سوئد” صورت گرفته است. استادان و پژوهشگران از رشته های متفاوتی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، و علم مدیریت توافق دارند که تحولی رخ داده است -“دانش ” در کانون صحنه است. مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به عنوان اجزاء مهم و ضروری برای سازمانها به منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می شوند. توجه به مدیریت دانش توسط مدیران ضروری شده است. برای بخش خصوصی و دولتی هردو، مدیریت دانش به عنوان پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر محسوب می شود. نیروهای قدرتمندی درحال تجدید شکل دنیای اقتصاد و کسب وکار هستند وخیلی ها یک جابجایی بنیادین در فرآیندهای سازمان و استراتژی منابع انسانی را اعلام می دارند. نیروهای اولیه تغییر شامل جهانی شدن، درجه بالاتر پیچیدگی، تکنولوژی جدید، رقابت روزافزون، نیازهای درحال تغییر مشتری و ساختارهای درحال تغییراقتصادی و سیاسی هستند.

سازمانها دریافته اند که مزیت های رقابتی تکنولوژی – پایه گذرا هستند و تنها مزیتهای رقابتی پایداری که دارند کارکنانشان هستند. این تحول باعث شیب دارترشدن منحنی های یادگیری گردیده زیرا سازمانها برای تطبیق سریع، پاسخگویی سریع تر و شکل دهی پیش نگرانه صنایع خود درحال تلاش مضاعف هستند.
به منظور باقی ماندن در خط مقدم و حفظ لبه رقابتی، سازمان ها بایستی دارای ظرفیت مناسبی برای حفظ، توسعه، سازماندهی، و بهره برداری از شایستگی های کارکنان باشند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

ادبیات و نظریه های راجع به مدیریت دانش در چندسال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند. با این وصف، چه نتایجی از مدیریت دانش حاصل شده است ؟ آیا منجی کسب وکار است یا “لباس جدید امپراتور؟” سازمانها بخاطر کوچک سازی مجبور شدندسیستم ها و فرایندهایی ایجاد کنند تا وابستگی آنها را به دانش موجود در افراد کاهش دهد.اینک سازمانها به منظور بهره برداری کاراتر از دانش سعی دارند دانش افراد راکدگذاری و ذخیره کنند، یعنی دانش خاموش را روشن و دانش سازمانی را بجای دانش فردی جایگزین کنند. فرآیندهای این تحولات و نقل و انتقالها به واسطه توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات میسر شده است.

دانش چون عمدتا خاموش و در تملک فردی است، دراختیار گرفتن و کنترل مسیر آن مشکل است. بررسی ادبیات پیشنهاد می کند که دستاورد عمده دانش مدیریت مربوط به تلاش برای جابجایی دانش خاموش به اطلاعات روشن است، که منجر به امکانات زیادی برای اداره و کنترل کارآمد دانش خواهدشد. یک مسئله عمده که قبلا موردبحث قرار گرفت، و بنابراین، نیاز به تبیین بیشتر دارد این است که این فرآیند ترجمان دانش خاموش به روشن چگونه کار می کند.

مدیریت دانش ممکن است از دو جنبه نظری موردبررسی قرار گیرد. یک جنبه مربوط به نظریه هایی است که تمرکز بر دانش فردی دارد; و دومی شامل نظریه هایی است که در آن خود دانش کانون توجه است. فلام هرلمز “1985” سرمایه انسانی را چنین تعریف می کند: “دانش، مهارتها و تجربه افراد”. در درون نظریه های سرمایه انسانی،کارمند به عنوان حامل دانش تلقی می شود.
جنبه دیگر، که دانش کانون توجه است، نظریه دانش پایه موسسه است. در چنین نظریه هایی، فرد وجود دارد اما تمرکز بیشتر بر دانش است تا فرد. این دو جنبه را می توان فردگرایانه یا کل گرایانه توصیف کرد. ازنظر کل گرایی، جمع یک سازمان بیشتر از جمع افراد است، درحالی که ازنظر فردگرایی، جمع یک سازمان همان جمع افراد است. درتوسعه نظری اخیر “یعنی نظریه های دانش محور موسسه “، تمرکز از یک جنبه فردی به تاکید بر دانش موجود در سازمان بطورکل جابجا شده است، یعنی یک رویکرد کل گرایانه.


چکیده انگلیسی مقاله

Over the past several years there have been intensive discussions about the importance of knowledge management within our society. The management of knowledge is promoted as an important and necessary factor for organisational survival and maintenance of competitive strength. To remain at the forefront organisations need a good capacity to retain, develop, organise, and utilise their employees’ capabilities.Knowledge and the management of knowledge appear to be regarded as increasingly important features for organisational survival. Explores knowledge management with respect to its content, its definition and domain in theory and practice, its use and implications, and to point out some problems inherent in the concept. The main contribution of this paper is an extensive literature survey on knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Knowledge, Strategy