عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring Employee Engagement with (Corporate) Social Responsibility: A Social Exchange Perspective on Organisational Participation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی مشارکت کارکنان در مسئولیت اجتماعی (شرکت) از دیدگاه تبادل اجتماعی نسبت به مشارکت سازمانی

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: springer

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله بررسی مشارکت کارکنان در مسئولیت اجتماعی شرکت

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) یکی از بخش های شناخته شده و مرسوم فعالیت تجاری است. طرز فکر، استخدام و نگهداشت کارکنان جزء انگیزه های معمول برای مشارکت در CSR است، و کارکنان به عنوان یکی از ذینفعان سازمانی مهم شناخته می شوند. با وجود اهمیت کارکنان در ارتباط با CSR، مطالعات نسبتاً محدودی به بررسی مشارکت آن ها درCSR و موانع مربوط به این مشارکت پرداخته اند. این پژوهش اکتشافی که مبتنی بر مطالعات موردی است بر اساس مصاحبه های رو در رو و مشاهدات در یکی از شرکت های بزرگ انرژی بریتانیا به رفع مشکل عدم توجه می پردازد.

در این مطالعه انواع مشارکت مشاهده شد، از عدم تمایل کارکنان به فعالیت های CSR در شرکت گرفته تا مشارکت کامل کارکنان در فعالیت های CSR، و افرادی که از مشارکت فردی خود در CSR راضی بودند اما از مشارکت سازمانی خیر. تعدادی از موانع سازمانی شامل انتقال ضعیف، برداشت کارکنان از ضعف فرهنگ CSR و نمود پایین آن فرهنگ، ونبود همسویی استراتژیک بین CSR و اهداف تجاری و فردی به توضیح وجود این تنوع در مشارکت کارکنان کمک می کنند. برای کمک به بررسی تصمیم کارکنان مختلف برای مشارکت در فعالیت های CSR و بررسی پیامدهای یک قرارداد اجتماعی ضمنی (به جای یک قرارداد اقتصادی مشخص) بین سازمان و کارکنان آن در مورد مشارکت در CSR از نظریه تبادل اجتماعی استفاده شده است.

کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، کارکنان، مشارکت، نظریه تبادل اجتماعی (SET)

ترجمه مقاله بررسی مشارکت کارکنان در مسئولیت اجتماعی شرکت

مقدمه

در طول دو تا سه دهه گذشته، سازمان ها به طور گسترده مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) را اجرا کرده اند و این موضوع در نشریات تجربی و دانشگاهی و نیز رسانه های جمعی کاملاً مشخص است (کرین و همکاران، 2008). مزایای CSR برای سازمان عبارت است از مزیت رقابتی (برانکو و رودریگز، 2006؛ مک ویلیامز و همکاران، 2006)؛ افزایش عملکرد مالی (اورلیتزکی، 2005؛ اورلیتزکی و همکاران، 2003؛ پورتر و کرامر، 1999، 2002؛ اسمیت، 1994، 2003؛ وادوک و گریوز، 1997) و اعتبار سازمانی (فومبرن و همکاران، 2000). مزایای مشخص CSR برای کارکنان جنبه های گسترده ای نظیر استخدام، طرز فکر، بهره وری و نگهداشت را در بر می گیرد (برگر و همکاران، 2006؛ برانکو و رودریگز، 2006؛ فومبرن و فن ریل، 2004؛ مارین و رویز، 2007؛ توربان و گرینینگ، 1997؛ تورکر، 2009الف، ب).

با وجود مزایای مشخص CSR برای کارکنان و اهمیت آن ها به عنوان یکی از گروه های ذینفع (کولیر و استبان، 2007؛ کالر، 2009؛ پست و همکاران، 2002)، جالب است که به طور نسبی کمتر به آن ها توجه شده است، به خصوص در مورد مشارکت در CSR (آگیلرا و همکاران، 2007). رودریگو و آرناس (2008، ص 266) بیان می کنند که «در منابع CSR کارکنان به طور نسبی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند … این مسئله بسیار عجیب است زیرا همواره از جذب استعدادها، وفاداری به بنگاه، و انگیزش به عنوان دلایل تأثیر CSR بر مزیت رقابتی استفاده می شود.» در همین راستا، دانش (2002، ص 40) توضیح می دهد که «کارکنان به ندرت در کانون پژوهش های موجود در منابع CSR قرار گرفته اند». در این مقاله با تمرکز بر تصمیم کارکنان مختلف به مشارکت در فعالیت های CSR این عدم توجه را رفع می کنیم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

تماس با ما

 

مطالب مرتبط