عنوان انگلیسی مقاله: The Review of Knowledge Management in Financial Industry

ترجمه عنوان مقاله: بررسی مدیریت دانش در صنعت مالی

$$$: فقط 3500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 6 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مدیریت دانش در بخش مالی
  • شکل 1. معماریکلی سیستم WIKMS
  • نتیجه گیری و پیشنهادات

ترجمه چکیده مقاله

در عصر دیجیتال، کارکنان با استفاده از دانش به عنوان عاملی مهم با یکدیگر همکاری می کنند، به ویژه در بخش مالی. مطالعات پژوهشی مختلف نشان داده است که سرویس مدیریت دانش سرمایه گذاری مالی مبتنی بر ویکی در مقایسه با سایر سرویس های ویکی (که فقط امکان به اشتراک گذاری توضیحات متنی را فراهم می کنند) می تواند توضیحات متنی و مدل های تحلیل مالی را به دست آورد. این ابزار می تواند امکاناتی را برای بازنمایی دانش و تسهیم دانش برای سایر شرکت ها و سرمایه گذاران فراهم کند. سرویس های وب خارجی نیز می توانند از این دانش مالی استفاده کنند. مطالعات دیگر برای پوشش حوزه های اصلی مدیریت دانش در سایر بخش های صنعتی انجام خواهد شد.

کلید واژه: مدیریت دانش، دانش میتنی بر سیستم، مدیریت دانش در صنعت مالی، مدیریت دانش مالی، مدیریت مالی

ترجمه مقدمه مقاله

در عصر دیجیتال، بارها بیان شده است که جامعه ای که در آن زندگی می کنیم به تدریج در حال تبدیل شدن به یک «جامعه دانش محور» است.کارکنان با استفاده از دانش به عنوان عاملی مهمدر جامعه دانش محور با یکدیگر همکاری می کنند، به ویژه در بخش مالی. پژوهش های زیادی در مورد بررسی پیاده سازی مدیریت دانش در بخش مالی وجود ندارد (گونگ و وو، 2009).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

چهار عامل محرک برای تشویق کارکنان دارای دانش وجود دارد که عبارتند از ارتقای شغلی، آزادی عمل در کار، موفقیت های شغلی و پرداخت مالی مناسب. نتیجه سرویس مدیریت دانش سرمایه گذاری مالی مبتنی بر ویکی این است که تحلیلگران مالی یا سرمایه گذاران می توانند دانش سرمایه گذاری خود را به اشتراک بگذارند و پیش از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، مدل های تحلیل خود را با داده های واقعی آزمایش کنند. WIKMS دارای سرویس های تعبیه شده برای تحلیل عملکرد سهام از طریق تحلیل بنیادی (شامل نسبت P/E؛ PE؛ ROI10؛ و EPS) و تحلیل تکنیکال (شامل میانگین متحرک؛ STC؛ RSI؛ DMI؛ OBV؛ MTM و ROC؛ شاخص اشباع خرید/ اشباع فروش ویلیام) است.

چکیده انگلیسی مقاله

In the digital era, the staffs are working together using knowledge as a central factor, especially in the financial sector. Several research studies have been reported that a wiki-based financial investment knowledge management service can capture both textual comment and financial analysis models, comparing with other wiki services which allow the sharing of textual comments only. The tool can provide opportunities for knowledge representation and knowledge sharing for other corporates and investors. This financial knowledge also can be consumed by external web services. Further studies will be done to cover in key areas of knowledge management in other industrial sectors.

Keywords: Knowledge Management; Knowledge-based System; Knowledge Management in Financial Industry; Financial Knowledge Management, Financial Management

مقدمه انگلیسی مقاله

In the digital era, it is widely observed that society we live in has been gradually turning into a “knowledge society” The staffs are working together using knowledge as a central factor in the knowledge society, especially in

the financial sector. There are not many researches that study on knowledge management implementation infinancial industry (Gong & Wu, 2009). Knowledge is professional intellect, such as know-what, know-how, know-why, and self-motivated creativity, orexperience, concepts, values, beliefs and ways of working that can be shared and communicated. Knowledge can be categorized into Tacit knowledge which is embedded in the minds of person and gained from his or her experiences;and Explicit knowledge which transform the Tacit knowledge into the form of reports, books, CD-ROMs, Databases, etc. Explicit knowledge which we can see is like the iceberg that is float above the sea is only 20 percent. While Tacit knowledge which we can not see is like the iceberg that is sink into the sea is about 80 percent(Wipawin, 2003). In a survey of economists 2007, CEOs have stated that the most important investment in realizing corporatestrategy goals is Knowledge management. However, most knowledge management projects do not deliver what they have promised at the beginning (Gai & Dang, 2010). Knowledge Management Systems (KMSs) consist of four knowledge processes: creation, storage/retrieval, transfer, and application. Technologies play an important role in Knowledge Management. The IT infrastructure provides a seamless “pipeline” for the flow of explicit and tacit knowledge through the knowledge conversion processes. Thus, technologies enable capturing knowledge; defining, storing, categorizing, indexing and linking digital objects corresponding to knowledge units; searching for and subscribing to relevant content; and presenting content with sufficient flexibility to render it meaningful and applicable across multiple contexts of use (An & Wang, 2010).

The benefits of knowledge management for information technology support can include:

_ Decrease in support costs associated with saff ramp-up time

_ Decrease in costs due to less re-work and duplication of research activity

_ Increase customer satisfaction by shortening the time of the incident (Gilbert, et al., 2007).

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

There are four incentive factors to encourage the knowledgeable employees, which are promotion in vocation, freedom in working, vocational achievements and wealth in order. The implication of the wiki-based financial investment knowledge management service is financial analysts or investors can share their investment knowledge, test their analysis models with real data before making investment decisions. WIKMS has built-in services for analysis of stock performance both basic analysis, including P/E ratio; PE; ROI10; and EPS, and technical analysis, including Moving Averages; STC; RSI; DMI; OBV; MTM and ROC; William overbought/oversold index. The study found that, a wiki based financial investment knowledge management service can capture users knowledge

both textual comment and financial analysis models automatically, when comparing with other wiki services which allow Further studies will be done to cover key areas of knowledge management in other industrial sectors such as production-industry and logistic-industry. The comparative study of knowledge management initiatives in the same or related industry with different scales will be presented.