عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry

ترجمه عنوان مقاله: بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
در پژوهش های مربوط به نوع ساختار سرمایه، متغیرهای اندازه بنگاه، سودآوری و مشهود بودن دارایی به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده ساختار سرمایه شناخته شده است. نظریات مبادله و سلسله مراتب در زمینه ساختار سرمایه بهینه روابط متناقضی را بین هر یک از این عوامل تعیین کننده و اهرم بنگاه پیش بینی کرده اند. هدف ما این است که نتایج متناقض موجود در منابع را با در نظر گرفتن تأثیر مراحل مختلف چرخه اقتصادی بر نوع ساختار سرمایه در محیطی با مالکیت متمرکز تلفیق کنیم. با بررسی 117 شرکت کشتی رانی ثبت شده بین المللی (در حدود 60% از کل جامعه) عوامل احتمالی تعیین کننده نوع ساختار سرمایه را در دوران توسعه (فصل چهارم سال 2003)، رونق (فصل چهارم سال 2007)، رکود (فصل چهارم سال 2008) و حرکت بدون روند (فصل چهارم سال 2010) بررسی می کنیم. یافته های ما مبنی بر این که اندازه، مشهود بودن و عملکرد شرکت جزء عوامل اصلی تعیین کننده ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی هستند، با منابع همخوانی دارد. برای برآورد برهم کنش بین نوع ساختار سرمایه، سودآوری شرکت و ساختار مالکیت از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کردیم. مدل ما ادعا می کند که بین اهرم و سودآوری و بین اهرم و مالکیت متمرکز در دوره رونق سال 2007 ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد اما ارتباط بین این متغیرها در سایر دوره ها منفی و دوطرفه است. نتیجه گرفتیم که انگیزه مالک کشتی در طول مراحل مختلف چرخه تجاری در کنار تمرکز مالکیت بخش عمده ارتباط بین سودآوری و اهرم را در بخش کشتی رانی توضیح می دهد.
کلیدواژه ها: حمل و نقل، کشتی رانی، ساختار سرمایه

نتیجه گیری
در این مقاله با بررسی رابطه بین اهرم و سودآوری در چهار مرحله مختلف چرخه کشتی رانی، نوع ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی بررسی شد. با مطالعه داده های مالی نزدیک به 60% از کل شرکت های کشتی-رانی ثبت شده بین المللی عوامل احتمالی تعیین کننده ساختار سرمایه را در فصل چهارم سال 2003 (توسعه)، فصل چهارم سال 2007 (رونق)، فصل چهارم سال 2008 (رکود) و فصل چهارم سال 2010 (حرکت بدون روند) بررسی کردیم. علاوه بر این تأثیر خاص مالکیت متمرکز بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه بهینه را در چهار مرحله از چرخه مورد مطالعه بررسی کردیم.
با طراحی یک مدل معادلات همزمان که در آن اهرم (تعهدات کل به حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیری درونزا در نظر گرفته شده است، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای برآورد برهم کنش بین نوع ساختار سرمایه و سودآوری شرکت استفاده کردیم. یافته های ما مبنی بر این که اندازه، مشهود بودن و عملکرد شرکت جزء عوامل اصلی تعیین کننده ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی هستند با منابع موجود همخوانی داشت.
مطابق با نظریه مبادله، مدل ما ارتباط منفی دوطرفه بین اهرم و سودآوری را در طول دوره توسعه سال 2003، دوره رکود سال 2008 و دوره حرکت بدون روند سال 2010 تأیید می کند. با وجود این، در دوره رونق سال 2007 ارتباطی مثبت و دوطرفه بین اهرم و سودآوری مشاهده شد. بنابراین با اثبات این موضوع که با افزایش میزان تأمین مالی از طریق فروش سهام احتمال افزایش سودآوری بنگاه در تمام مراحل به جز دوره رونق افزایش می یابد، به  غنای پژوهش های قبلی (که عمدتاً سودآوری را عامل اصلی ساختار بهینه سرمایه می دانست را با) افزودیم. این یافته ها نشان داد که مالک کشتی نشانه ای از آغاز حرکت نزولی خواهد بود، بنابراین احتمالاً وجوه نقد عمدتاً از طریق بدهی جمع آوری خواهد شد.
پژوهش های آتی می توانند به بررسی مجدد عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در مرحله رکود چرخه کشتی رانی بپردازند تا مشخص شود آیا سهامداران یک شرکت کشتی رانی از درس های فراگرفته شده در بحران مالی سال 2008 استفاده کرده اند یا خیر. فصل مشترک تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه بهینه به مشخصات منحصر به فرد اشاره دارد که اقدام شرکت های کشتی رانی برای دستیابی به مشروعیت پایدار در جامعه، کاهش هزینه تأمین مالی در بازارهای سرمایه و نیز ماندگاری در حوزه رقابتی خدمات حمل و نقل را شکل می دهد.