عنوان انگلیسی مقاله:

Critical information technology issues in Turkish healthcare

ترجمه عنوان مقاله: بحران تکنولوژی در مرکز بهداشت و درمان ترکیه

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرکز بهداشت ترکیه
 • روش شناسی در تحقیق
 • نمونه و ویژگی پاسخ دهندگان
 • جدول 1: موضوعات تکنولوزی اطلاعات در بهداشت و درمان ترکیه
 • ده دادۀ مهم در مورد موضوعات تکنولوژی
 • ثبت مدارک الکترونیکی در مورد سلامت خصوصی افراد
 • جدول 2: شاخصه بندی نمونه
 • اطمینان از کیفیت مدارک الکترونیک سلامت
 • جدول3: شاخصه های حرفه و شاخصه های خدمات بیمارستانی
 • امنیت مدارک الکترونیکی سلامت
 • جدول3: در موضوع مهم در مدیریت تکنولوزی اطلاعات
 • اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی (EMR)
 • جدول 5: ده موضوع با کمترین درجۀ اهمیت
 • رویکرد گسترده سیستم محور برای مدیریت هویت بیمار
 • تغییر مدیریت از کاغذ به مدارک پزشکی الکترونیکی
 • اجرای مدارک سلامت بیمار
 • پذیرش مقررات و قوانین
 • کاهش خطاها در مرکز بهداشت با تکنولوژی اطلاعات
 • تقویت بهره برداری در شرایط سلامت
 • ده موضوع نهایی در مورد تکنولوژی اطلاعات
 • موضوعات کلیدی،گرایشات به سمت کارآفرینی و فرهنگ سازمانی
 • شکل 1: جهت دهی کارآفرینی مدیران بیمارستان های ترکیه
 • ده مورد اساسی در مورد موضوعات مکانی
 • جدول 6: نمایۀ فرهنگی بیمارستان های ترکیه
 • ده مورد اساسی در رابطه با نوع بیمارستان
 • جدول 7: موارد کلیدی IT در بیمارستان های شهری و روستایی
 • بحث
 • دلالت های عملی
 • جدول8: موضوعات کلیدی IT در بیمارستان های مختلف
 • جدول 9:دلالت هایی برای سهامداران
 • نتایج تحقیقات
 • نتایج موجود در کشورهای در حال توسعه
 • محدودیت ها
 • نتیجه گیری
 •  

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله درک تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

با اینکه می توان اهمیت تکنولوژی اطلاعات را در کاهش هزینه های مرکز بهداشتی و پیشرفت کیفیت خدمات بسیار با اهمیت دانست، تشخیص و افزایش درک چالش های پیش رو برای چگونگی پیاده سازی آنها بسیار مفید است. با وجود اینها، شمار اندکی از مطالعات به موضوع اساسی IT در مراکز بهداشتی در کشورهای پیشرفته پرداختند، که تقریباً هیچ کشور در حال توسعه ای را در بر ندارد. ما به این فواصل ایجاد شده در کشورها می پردازیم تا تکنولوژی اطلاعات بحرانی را با موضوعات تسهیل در بخش مراکز بهداشتی در ترکیه بررسی کنیم. این موضوعات بر اساس گسترش عقاید و با مدیران ارشد بیمارستان قابل اعمال است. ده موضوع اساسی شامل موارد خصوصی، کیفیت، امنیت و ارائه مدارک پزشکی بصورت ثبت الکترونیکی است. بررسی های بیشتر می تواند چشم انداز گسترده ای را در رابطه با این نتایج به همراه آورد.

کلمات کلیدی: مرکز بهداشت، موضوع اساسی IT ، تکنولوژی اطلاعات در مرکز بهداشت ترکیه (HIT)، مدیران بیمارستان

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png