عنوان انگلیسی مقاله:

Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity

ترجمه عنوان مقاله: تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پس زمینه نظری و فرضیه‌ها
 • نفوذ IG بر روی رفتار مصرف کننده و اشکال آن
 • دو حالت از ارتباط IG
 • مکالمات IG ، توصیه‌ها IG، و ابعاد ارزش ویژه نام تجاری
 • مکالمه IG و ارتباط با نام تجاری
 • توصیه‌های IG و کیفیت ادراک شده نام تجاری
 • ارتباط IG، اعتماد به نام تجاری، و وفاداری به نام تجاری
 • مطالعه
 • طرح مطالعه و جمع آوری داده ها
 • شکل 1. مدل پیشنهادی
 • توسعه مقیاس
 • مدل تحقیق
 • تجزیه و تحلیل و نتایج
 • مدل اندازه گیری
 • مدل ساختاری
 • جدول 1- نمونه جمعیتی
 • بحث
 • مفاهیم نظری و مدیریتی
 • جدول 2- مدل اندازه گیری و قابلیت اطمینان مقیاس.
 • جدول 3 – آمار توصیفی ساختارها.
 • جدول 4- برآوردهای مدل پیشنهادی
 • محدودیت ها و دستورالعمل‌های تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

ارتباطات بین نسلی درون یک خانواده یک منبع مهم برای ارزش ویژه برند است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که ارتباطات بین نسلی چگونه از طریق مکانیسم های متعدد ارزش ویژه برند را تحت تاثیر قرار می دهند. یک بررسی دقیق از ماهیت و فرایند ارتباطات بین نسلی نشان می دهد که دو حالت متمایز از تاثیرات بین نسلی وجود دارد گفتگوی ارتباطات بین نسلی و توصیه ارتباطات بین نسلی. مدارک و شواهد از یک مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که این دو حالت ارتباط ارتباطات بین نسلی بطور متفاوتی از طریق مکانیسم های متضاد بر ارزش ویژه برند تاثیر می گذارند. مفاهیم  و دستورالعمل های مدیریتی برای تحقیقات آتی مورد بحث قرار می گیرد.

کلید واژه ها: تاثیر ارتباطات بین نسلی، ارتباط ارتباطات بین نسلی،ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر تاثیر  ارتباطات بین نسلی (IGBE)، ارزش ویژه برند، مصرف کنندگان چینی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png