عنوان انگلیسی مقاله:

Why integrating purchasing with marketing is both inevitable and beneficial

ترجمه عنوان مقاله: چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر؟

$$$: فقط 3500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 7 صفحه

منبع: ساینس دایرکت والزویر

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

3500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

در اقتصادهایی که صنایع خدماتی غالب هستند (اقتصادهای توسعه یافته غربی) از تولیدبه سمت دیگری تغییر جهت یافته است.خود بازاریابی یک انتقال پارادایمی از تمرکز بر مبادله اجناس به سمت فراهم کردن قابلیتها متحمل شده است.این مقاله ارتباط بین بازاریابی وخرید به عنوان پیامدی از انتقال تجارت محصول محور به سمت تجارت قابلیت محور را بررسی می کند.ما پیشنهاد می کنیم که بخش های بازاریابی وخرید به دو دلیل نزدیکتر می شوند: ابتدا بازاریابیها به طور فزاینده ای به جای محصول محور،راه حل گرا می شوند؛ آنها به منابع مصول وخدمات از شخص سومی (فروشنده ها) نیاز دارند وخواهان عجین شدن عمیق تر با بخش خرید هستند.درثانی با وجود بازاریابی مشتری مدار که با تولید سفارشی جفت می شود، بازاریابی وخرید بهتر هماهنگ می شوند تا پاسخگوی مشتری باشند. اینها ابعاد جدیدی از تعامل خرید-بازاریابی هستند که همچنین منجر به تغییراتی در گزینش، آموزش، استخدامی بازاریابان وخریداران و همچنین نقشش در زنجیره تامین می شود. ما جزییات این تغییرات را که احتمالا در سازمانهای B2B اتفاق می افتد. همراه با کاربردهایی برای برای مدیران شرح می دهیم.

واژگان کلیدی: خرید، بازاریابی، ادغام، روندهای جهانی، بازاریابی مشتری گرا، بازارهای تجاری