دسته : همه
عنوان انگلیسی مقاله:

Motivations for promoting the consumption of green products in an emerging country: exploring attitudes of Brazilian consumers

ترجمه عنوان مقاله: افزایش انگیزه مصرف محصولات سبز در کشور در حال ظهور: بررسی نگرش مصرف کنندگان کشور برزیل

$$$: فقط 24500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • انگگیزه برای مصرف محصولات سبز
 • کیفیت زندگی و مصرف محصولات سبز
 • آگاهی از محیط زیست و مصرف محصولات سبز
 • کیفیت و قیمت محصولات سبز
 • اطلاعات و دانش در مورد محصولات سبز
 • بافت اجتماعی و مصرف محصولات سبز
 • مواد و روش
 • فرضیه های تحقیق و مدل
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • روش محدودیت
 • نتایج
 • آمار توصیفی
 • تحلیل عاملی و استخراج داده های اصلی
 • تعریف الگوی عملی از مصرف محصولات سبز
 • بحث و پیامدها
 • بحث
 • مفاهیم
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله افزایش انگیزه مصرف محصولات سبز

درک انگیزه ای که منجر به مصرف سبز شود می تواند ترویج تفکرات زیست محیطی را با افزایش همراه کند، به ویژه به دلیل سهم بازار که در حال حاضر کمتر از 4 درصد برای محصولات سبز در سراسر جهان است. در این پژوهش، کشورهای در حال ظهور در راستای کمک به افزایش سطح مصرف و اثرات زیست محیطی آن بررسی می شود وضعیت فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی نقش مهم اثرات زیست محیطی را بازی کرده و مصرف محصولات سبز را تحت تاثیر قرار می دهد، بدنه فعلی تحقیقات فاقد مطالعات متمرکز بر نگرش مصرف کننده کشور برزیل در رابطه با این محصولات می باشد. این بررسی ها با هدف ایجاد انگیزه در مصرف محصولات سبز است. هدف، بررسی افرادی است که این محصولات را در بزرگترین شهرهای برزیل مصرف کرده اند.

این تحقیق کمک به تصمیم گیری و درک در مورد انتخاب و محصولات جهت حمایت را به وجود می آورد. از نظر مدیریتی، بهبود در معاملات اخلاقی، اقدامات ارتقاء اجتماعی مسئولانه، توزیع اطلاعات مناسب در مورد محصولات سبز و ساختار زنجیره ی تامین محصولات سبز می تواند کسب و کار جدیدی را ایجاد کرده که پایداری متمرکز تولید و مصرف را داشته باشد نتایج پژوهش می تواند سیاست های آینده را حمایت کرده و اقدامات در ارائه اطلاعات و دانش در محیط زیست و سلامت را داشته باشد که متمرکز بر محصولات سبز در مصرف کنندگان، تولید کنندگان، شرکت ها و جامعه است.

کلمات کلیدی: محصولات سبز ،مصرف محصولات سبز، پایداری، بازار محصولات سبز

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png