عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding consumer intention to use mobile services

ترجمه عنوان مقاله: درک تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر مقالات
 • مدل پذیرش فناوری
 • تحقیقات بومی سازی
 • تحقیقات کاربردها و کامیابی
 • چهارچوب مفهومی
 • روش تحقیق
 • ابزار نظرسنجی
 • جمع آوری داده‌ها
 • جدول 1. ویژگی‌های نمونه
 • تحلیل و نتایج
 • جدول 2. مدل اندازه گیری
 • جدول 3. همبستگی‌های عوامل و AVE های ریشه مجذوری.
 • بحث‌ها و نتیجه گیری‌ها
 • ضمیمه 1. سنجه‌ها

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله درک تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

با توجه به رشد سریع خدمات فناوری تلفن همراه در برخی از کشورها و رشد نسبتا آهسته‌ ی آن در سایر کشورهای دیگر، درک عواملی که منجر به پذیرش این اپلیکیشن ها در استرالیا می‌شوند اهمیت دارد. مطالعه پیش رو با بررسی از مدل پذیرش فناوری، تحقیقات بومی سازی، و تحقیقات کاربردها و کامیابی، مدلی را برای نیات مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات تلفن همراه ایجاد می‌کند. محرک های اصلی نیات مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات تلفن همراه عبارت است از رضایت همراه با سودمندی درک شده. علاوه بر این، این مطالعه نشان می‌دهد که سهولت کاربرد درک شده یک پیشبینی قوی برای سودمندی درک دشده است. این تحقیق دریافت که سودمندی درک شده، سهولت کاربرد درک شده، و لذت درک شده تاثیر مثبتی بر رضایت از خدمات تلفن همراه دارند، در حالی که هزینه درک شده اثری منفی دارد. از سوی دیگر، ثابت شد که تصویر درک شده تاثیر معناداری بر رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه ندارد. درنهایت یافته های این تحقیق به اسکلت رو به رشد تحقیقات در حیطه خدمات تلفن همراه را توسعه می دهد و به مدیران در ایجاد استراتژی‌های بهتر برای حفظ کاربران فعلی خدمات تلفن همراه کمک می‌کنند.

کلیدواژه­: خدمات تلفن همراه، مدل پسا پذیرش، قصد، عوامل محرک، رضایت، نظرسنجی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط