عنوان انگلیسی مقاله: Negative Priorities in the Analytic Hierarchy Process

ترجمه عنوان مقاله: اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی

$$$: فقط 5000 تومان

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • نگاهی اجمالی به تاریخچه اعداد منفی
 • مشاهدات کلی
 • اعداد نسبی والویت ها
 • جدول 1: معیارهای نرمال نشده و وزن های گزینه ها از اندازه گیری در مقیاس مشابه
 • جدول 2: وزن معیارهای نرمال شده و وزن گزینه های نرمال شده از اندازه گیری در مقیاس مشابه
 • جدول 3:
 • ارزیابی امتیازات (شایستگی ها یا Merits)
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در تصمیم گیری اغلب معیارهایی وجود دارد که در تضاد با معیارهای دیگر می باشند، مثلا مزایا در برابر هزینه ها و فرصتها در برابر ریسک ها قرار دارند، و گاهی اوقات لازم است که این معیارها را با استفاده از اعداد منفی (معکوس) تمیز داد. AHP در مقایسات زوجی گزینه ها، نسبت به معیار مزایا (benefits) برای برآورد اینکه یک گزینه نسبت به گزینه دیگر که با آن مقایسه می­شود چه مقدار مزایای بیشتری دارد همواره از مقادیر مثبت استفاده می کند. AHP در روش ایده آل مقادیر نهایی را قرار داده و نتایج آن را برای معیارهای مزایا ترکیب می­کند. همین شیوه را می توان برای معیار هزینه ها انجام داد. برای اینکه تعیین کنیم هزینه های یک گزینه چه مقدار بیشتر از گزینه دیگر است، حالت ایده آل آن را تشکیل داده و آن را برای معیارهای هزینه ترکیب کنید. این کار را بطور مشابه برای فرصتها و ریسک ها نیز می توان انجام داد. بنابراین نیاز است تا چهار مجموعه اولویت بندی را برای رتبه بندی کلی گزینه ها ترکیب کنیم. در این مقاله چندین شیوه متفاوت برای انجام این کار ارائه گردیده است. ابتدا باید مشکل اصلی در فرآیندترکیبB, R, O. C (مزایا، هزینه ها، فرصتهاو ریسک ها) حل شود، که این کار پیش از این در مقاله ای دیگر در سال 1999 بوسیله نویسنده اول با استفاده از رتبه بندی بجای مقایسات زوجی انجام شده است که در این مقاله توصیف شده و برای برخورد با ترکیب اولویت هایی که در جهت مخالف هستند استفاده شده است. در این مقاله اشاره شده است که هر اولویت بندی مثبت و منفی نیاز به مقدار متقابل متناسب ندارد، بخاطر اینکه مقدار متقابل ممکن است در عمل وجود نداشته باشد.

کلمات کلیدی: فرایند تحلیل سلسه مراتبی، مزایا، هزینه ها،  فرصت ها، ریسک ها (BOCR)، تصمیم گیری اولویت های منفی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

AHP یک تئوری اندازه گیری ناپیوسته است که اندازه مقادیر را از مقایسات دو به دو و رتبه بندی (RATING) بدست می آورد[1]. در رتبه بندی، شدتها (مثلا عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و یا بطور ساده تر بالا، متوسط و پایین ) بصورت دو به دو مقایسه می شوند، و نسبت به هر معیار و هر گزینه ای یکی از شدتها تخصیص داده می شود. در هر دوی این روشها (مقایسات زوجی و رتبه بندی ) اعداد استفاده شده مثبت می باشند و همچنین اعداد حاصل از آنها نیز مثبت می باشند. علاوه بر این هر دوی آنها متعلق به یک مقیاس نسبی می باشند. اما مسائل دنیای واقعی می تواند شامل تفریق دو عددی باشد که حاصل آن نیز منفی شود[2-4]. در این مقاله ما یک رویه سودمندی را برای استفاده از اعداد مثبت بجای اعداد منفی در اولویت بندی ا ارائه می کنیم. اینکه میانگین اعداد منفی چیست و چگونه فردی می تواند از همان آغاز اعداد منفی را مشخص کند دلواپسی اصلی ما می باشد. ما صرفا علاقمند مقیاسهای نسبی منفی هستیم نه مقیاسهای فاصله ای، و تا کنون هم در ادبیات علمی این امر صراحتا بررسی نشده است.

مدتها قبل در توسعه AHP/ANP افراد ابعاد منفی ومثبت یک مسئله را با هم جمع می کردند، وهنوز هم هنگامی که افراد تصمیم به خرید یک ماشین دارند این عمل را انجام می شود. با وجود این، مشخص شده است که لذت و درد یا سود و ضرر مستقیما قابل مقایسه نیستند. مثلا درد حاصل از وارد کردن سوزن به قسمت حساس بدن حالت ضعیف لذت نیست. واین به مراتب بهتر است که قسمت حساس بدن را با یک جامعه خزدار لمس کنید تا اینکه آن را با یک سنجاق اندکی زخمی نمایید.

اولویت های منفی می توانند از مقایسات زوجی و یا از رتبه بندی حاصل شوند. برای مثال، هنگام بدست آوردن یک مقیاس مثبت ما سئوال می کنیم که کدام عنصر از لحاظ اندازه بزرگتر است و یا از لحاظ ظاهر زیباتر است. و برای بدست آوردن اولویت های منفی ما سوال می کنیم که کدام دو عنصر پرهزینه تر اند ویا کدام دو جرم از لحاظ قانونی بدترند. دریک تصمیم، ممکن است معیاری را داشته باشیم که براساس آن گزینه هایی برای کمک به هدف تعیین شده باشند که رضایت را افزایش دهند و گزینه های دیگری تعیین شده باشند که رضایت را کاهش دهند. در اینجا تقارنی میان شاخصهای مثبت و منفی وجود دارد. بعضی از گلها بوی مطبوعی دارند و ارضا کننده اند، در حالی که گلهای دیگر بوی نامطبوعی دارند و رنجش آورند، بنابراین نیازمند برای تمیز دادن بین این دو نوع گزینه ما نیازمند اعداد منفی هستیم. هنگامی که چندین معیار در کارند، یک گزینه ممکن است اولویت های مثبت را برای بعضی از این معیارها مانند مزایا و فرصتها و اولویت های منفی را برای معیارهای دیگر مانند هزینه ها و ریسک ها بکار گیرد.

بخاطر اینکه آنها ارزشی معکوس با اولویت های مثبت دارند، ما نیازمند شیوه خاصی برای ترکیب این دو مقدار هستیم. اعداد منفی بر روی یک محور دکارتی (کارتزین) نتیجه ترجمه (تفسیر) اعداد منفی دریک حالت متقابل در برابر اعدادی هستند که در طرف مثبت قرار گرفته اند. اینک چگونه ما این تعبیر یا تفسیر را انجام می دهیم مهم است. در AHP ما با عداد نرمالایز شده و نسبی که بین صفر و یک قرار دارند سر و کار داریم. آنها تا حدودی همانند احتمالات رفتار می کنند. در عمل احتمالات از طریق شمارش فراوانی وقوع پیشامدها بدست می آید، در حالی که در AHP اعدادی که در اولویتها قرار می گیرند بوسیله مقایسات زوجی بدست می آیند. در خاتمه ما بیان می کنیم که هر کسی می تواند احتمالات را نیز از مقایسات زوجی در پاسخ به سئولات بدست آورد. و مشخص می شود که AHP مقیاسهای کلی تری را نسبت به آنهایی که در نظریه احتمالات بکار رفته است ارائه میکند.

اگرچه کسی در مورد احتمال منفی حرفی نمی زند، حتی زمانی که یک مقدار احتمالی را از مقدار احتمالی دیگر تفریق می کند، اما افراد نیازمند آنند که اولویت های منفی را استفاده کنند. درست است که در اولین نگاه اجمالی به نظر می رسد که در رتبه بندی یک مجموعه اشیاء (اول، دوم، سوم و. . ) اولویت های منفی کمک چندانی به این ایده رتبه بندی نمی کنند، اما اعداد مثبت ومنفی به همراه هم یک مبانی اساسی (کاردینال) را بمنظور فراهم کردن چنین رتبه بندی ترتیبی برای ما فراهم می کنند. برای حفظ تطابق اولویت های مثبت ومنفی به منظور ایجاد اولویتها، ما نیازمند اعداد منفی برای بدست آوردن مزایا از هزینه ها ومنفعتها ویا جنبه های مثبت ومنفی تصمیم هستیم.

کورهونن و تاپ داگی (Korhonen and Topdagi) که علاقه مند به استفاده از اعداد منفی نبودند در مقاله اشان در مورد عملکرد AHP در مقایسه سود وزیانها، نتیجه گیری کردند که AHP بطور شگفت انگیزی به خوبی قادر است که مقادیر سودمند و معقول را برای اشیاء برآورد نماید. [5]

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در این مقاله ما نشان دادیم که چگونه اولویت های منفی می توانند همانند اعداد نسبی تعریف شده وهمراه با اولویت های مثبت استفاده شوند. نتیجه اصلی این مقاله این بود که اولویت های منفی ر امورد بحث قرار داده ونشان دهیم که چطور اولویت های حاصل از چهار مزیت، فرصت، هزینه و ریسک ترکیب می شوند. به عبارت دیگر نتیجه گیری واقعی این بود که ما چندین شیوه ترکیب سازی را ارائه کردیم که می توانند در شرایط متفاوت بکار روند. هر فردی می تواند یکی از این روشها یا همه روشها را برای در ک بهتر خود بکار گیرد. اگر رتبه بندی ها در روشهای مختلف متفاوتند، پس اطلاعاتی وجود دارد که باید بررسی شوند.