عنوان انگلیسی مقاله:

Online Pricing Strategies: Implications for Luxury Consumers

ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های قیمت گذاری آنلاین: تاثیرات بر روی مصرف کنندگان (کالای) لوکس

$$$: فقط 32500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: tandfonline.com

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله استراتژی های قیمت گذاری آنلاین

مشتریان به قیمت های ارائه شده از سوی بازاریاب بیش از هر مسئله ی دیگر پاسخ و واکنش نشان می دهند. در حالی که این امر برای محصولات لوکس و بازاریابان برندهای لوکس که باید قیمت را تعیین کنند، کمتر باشد. اکثر مدیران بر روی هزینه ها و میزان رقابت در هنگام قیمت گذاری تاکید می کنند. با این حال، مسئله سوم در قیمت، ارزش مشتری و یا آن چه که مشتری مایل به خرید آن هستند می باشد که کمتر در نظر گرفته می شود. که در واقع، بسیار مهمتر از هزینه ها و رقابت برای کالاهای لوکس است. امروزه، در دوره­ی بازاریابی دیجیتال، بازاریابان توانایی بیشتری برای درک ارزش مشتری و قیمت دارند، در این مقاله، رویکردهای جدید در قیمت گذاری دیجیتال که شامل ارزش مشتری است توضیح داده شده و نشان داده می شود که چگونه آنها تاثیر مناسبی بر قیمت کالای لوکس دارند.

کلمات کلیدی: قیمت گذاری، ارزش مشتری، بازاریابی دیجیتال

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله استراتژی های قیمت گذاری آنلاین

در هر صنعتی هیچ نگرانی در رابطه با تصمیم مدیران بازاریاب از تعیین قیمت مناسب برای مشتریان وجود ندارد. زیرا اکثر محصولات، دارای قیمت متغیر براساس بازاریابی مشتریان است که بیش از هر چیز دیگر واکنش نشان می دهد. قیمت یک جزء قابل مشاهده محصول بوده است که در نتیجه منجر به خرید و یا عدم خرید مصرف کننده می شود و در عین حال آن را می توان به طور مستقیم تاثیرگذار بر حاشیه­ی هر جزء فروخته شده دانست. البته سایر اجزای بازاریابی نیز مهم هستند. زیرا آنها باید با هم کار کنند تا ایجاد یک نام تجاری یکپارچه را داشته باشند و فروش را به وجود بیاورند. 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png