عنوان انگلیسی مقاله:

Product mix strategy and manufacturing flexibility

ترجمه عنوان مقاله: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

صنایع تولیدی امروزه با شرایطی آشفته و متغیر و با افزایش سفارشی سازی و پیچیدگی رو به رو شده است. بنابراین هر گونه راهکار سرمایه گذاری برای تجارتی پویا و استفاده از بودجه ای محدود باید به این مشکلات رسیدگی نماید. به همین دلیل است که شرکت های تجاری مرتباً در حال رقابت می باشند. نویسندگان این مقاله مدل انتخابی را برای حمایت از مؤسسات تجاری پیشنهاد می دهند تا این شرکت ها بتوانند تصمیمات مهمی را، به خصوصی آن دسته از تصمیماتی که منجربه کسب ابزار جدید می باشند، را در نظر گرفته تا بدین وسیله انعطاف پذیری تولیدی را برای ساخت محصولات استاندارد و سفارشی افزایش دهند.

این مقاله تا حدودی بر اساس تجربه ای واقعی مرتبط با ویژگی های رهبری تکنولوژی تولید در یک شرکت صنعتی می باشد که با مشخصه های آمیخته محصول مطابقت می نماید. انگیزه اصلی نویسندگان این مقاله طرح راهکاری برای تقاضاهای شرکت ها مبنی بر برطرف نمودن نیازهای خاص مشتری و پاسخ سریع به درخواست های مبهم آنهاست. هدف ما از استفاده از تئوریهای مالی، مدیریت تولید و مدیریت ارائه محصول، نتیجه گیری تفاوت آشکار میان ارزیابی تکنولوژی انتخابی و ارزش بالقوه مربوط به  تطبیق آمیخته محصول است که قادر است تا بیشترین میزان بازگشت سرمایه را عرضه نماید. ما به مشکلاتی که مرتبط با سیستم تولید استاندارد و سفارشی است پرداخته و همچنین به اقدام به سرمایه گذاری بر گروهی از منابع که این موضوع را توانمند می سازد اشاره می کنیم.

واژگان کلیدی: ابهام، انعطاف پذیری تولید، استراتژی آمیخته محصول، تصمیمات مهم

ترجمه نتیجه مقاله

نتیجه گیری مقاله استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

بر خلاف مطالعات قبلی نتایج براساس تفاوت های اعتماد بین کارمندان مشروط و غیر مشروط استوار است (نگاه کنید به د گیلدر، 2003)، و شاید شگفت انگیز نباشدکه بررسی ها عمدتا بر اعتماد به کارفرما و نه سطوح اعتماد عمومی نسبت به دیگر انسان ها تمرکز می کنند.همانطورکه مطالعه حاضر نشان می دهد، افراد با شرایط کاری منعطف نیز دارای یک سطح معنی دار پایین تر اعتماد عمومی نسبت به دیگر افراد، با ثابت نگه داشتن سن، جنس و موقعیت اجتماعی و اقتصادی ثابت هستند این نتایج، که تا حدودی بر اساس نمونه نماینده کل نیروی کار سوئد استوار است، نمونه های منحصربفردی از تحقیقات تجربی کمی پایان نامه ای است که انعطاف پذیری منجر به کاهش سطح اعتماد می شود.