عنوان انگلیسی مقاله:

The Link between Supply Chain Fit and Financial Performance of the Firm

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 40 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 38 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه و فرضیه
 • اولویت های رقیب زنجیره ی تأمین
 • ویژگی های محصول
 • تناسب زنجیره تامین
 • جدول 1. اولویت های زنجیره تامین عمومی
 • جدول 2 ویژگی های محصول عمومی (اقتباس از فیشر، 1997).
 • روش شناسی
 • طرح پرسشنامه و جمع آوری داده ها
 • شکل1. تناسب زنجیره تامین
 • معیار ها
 • جدول 3 معیارهای ساختارهای چند گزینه ای
 • تناسب زنجیره تامین
 • عملکرد مالی شرکت
 • متغیر های کنترل
 • جدول 4 نمونه جمعیتی
 • نمونه
 • جانب داری عدم پاسخ
 • جدول 5 ارزیابی ساختارهای انعکاسی
 • اعتبار و پایایی
 • تحلیل و نتایج
 • تحلیل های تاخیری
 • سوء انطباق مثبت و منفی
 • جدول 6 آمارهای توصیفی و همبستگی متغیر ها
 • جدول 7 نتایج رگرسیون متوسط ROL و OLS برای درجات مختلف تناسب
 • شکل 2. طرح انتشار عدم قطعیت عرضه و تقاضا …
 • تفاوت های صنعتی
 • صنایع منسوجات و پوشاک
 • صنایع مواد غذایی و نوشیدنی
 • شکل 3 نمرات طرح پراکنده از عدم اطمینان در عرضه و تقاضا
 • بحث و کاربرد ها
 • نقش این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط
 • کاربرد های مدیریتی
 • محددیت ها و حوزه هایی برای تحقیق در آینده
 • کاربرد های مدیریتی
 • محددیت ها و حوزه هایی برای تحقیق در آینده
 • ضمیمه الف. میانگین درصد و نتایج رگرسیون OLS

ترجمه چکیده مقاله

اثر مالی مبنا و کمیته ی مدیریت زنجیره ی تامین همواره مورد توجه بوده است. براساس پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چهارچوب مفهومی فیشر، تحقیقی در مورد 259 شرکت تولیدی امریکایی و اروپایی و داده های مالی ثانوی، به بررسی رابطه ی بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم؛ یعنی در مورد تناسب بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا و همچنین طرح های پایه ای زنجیره ی تأمین تحقیق کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که بالاترین تناسب زنجیره ی تأمین به همراه نرخ بالاتر بهره ی دارایی های شرکت (آر او ای) و شرکت های دارای سوء تناسب منفی، عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های با سوء تناسب مثبت دارند.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی عملیات، سازگاری زنجیره تأمین، تجزیه و تحلیل تجربی، عملکرد شرکت

ترجمه مقدمه مقاله

اگر چه این فرضیه مطرح شده است که مدیریت زنجیره ی تأمین احتمالاً اثرات مثبت بر عملکرد شرکت ها دارد، اما اغلب شواهد ی که ما در پیشینه ی تحقیقات ملاحظه کردیم، یا به صورت نقل شده یا بر اساس مطالعات موردی بوده اند. در پیشینه ی تحقیقات دلایلی برگرفته از تحقیقات تجربی در مقیاس بزرگ در مورد این اثر وجود دارد و تحلیل سیستمیک و اسناد مربوط به اندازه ی آن به چشم نمی خورد؛ بعلاوه پیشینه ی تحقیقات در مورد مدیریت زنجیره ی تأمین عمدتاً بر بهبود کارایی و کاهش هزینه ها در عملیات زنجیره ای تأمین تمرکز کرده و کمتر به پدیده ی تناسب استراتژیک بین ویژگی های محصول و زنجیره ی تأمین پایه ای آن یعنی تناسب زنجیره ی تأمین پرداخته است. تناسب زنجیره ی تأمین توسط فیشر و در چهارچوب مفهومی تناسب یا عدم تناسب زنجیره ی تأمین – محصول مطرح شده و ریشه در تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها و شکل های تولیدی دارد. چهار سال قبل اسکینر نیاز برای داشتن دیدگاهی یکپارچه تر در مورد استراتژی شرکتی و کارکرد های تولیدی آن را خاطر نشان کرد. در طول چند سال تحقیق در مورد اولویت های رقابتی، این بخش از عملیات تولیدی پیکر بندی های عملیاتی و استراتژی های تولیدی به شکل موفقی توانستند همسو با ویژگی های محصول و استراتژی های رقابتی با استراتژی های عملیاتی شرکت ها کار کرده و کاربردهای آنها در زمینه ی عملکرد به شکل قابل توجهی افزایش یافت. سپس شکل های توسعه یافته ای از این تحقیق در پیشینه ی تحقیقات مربوط به مدیریت زنجیره ی تأمین ظاهر شد. در این مقاله به سه شیوه ی مهم به بحث در مورد این تحقیق می پردازیم: اول تلاش می کنیم عملیات ها و استراتژی های تولیدی و دیدگاه های آن نسبت به تفکرات شدیدتر زنجیره ی تأمین را هر چه بیشتر توسعه دهیم. ما با ارزیابی این موضوع که آیا اولویت های زنجیره ی تأمین شرکتی همسو با محصولات و استراتژی های تجاری قرار دارد یا خیر، به این مهم دست پیدا می کنیم؛ سپس مفاهیم مربوط به تناسب زنجیره ی تأمین را به صورت تناسب انطباقی مطرح می کنیم. در نتیجه میزان انحراف در تحلیل ها به ما اجازه می دهد یک رابطه ی فراتر از یک به یک را بین ویژگی های محصول و طرح زنجیره ی تأمین مطرح کنیم. به علاوه می توانیم بین سوء تطبیق مثبت و منفی تمایز قائل شویم؛ سپس به ارزیابی اثر مبنای مالی مدیریت زنجیره ی تأمین پرداخته و اندازه ی این اثر را با اندازه گیری عملکرد با استفاده از معیارهای عینی مالی و داده های ثانوی مشخص می کنیم. از سیستم مدیریتی در دستیابی به تناسب زنجیره ی تأمین کاری چالش برانگیز بوده و سوء تطبیق زنجیره ی تأمین ممکن است یک فرایند متوالی باشد. برای مثال هنسلی و لابفر تخمین زده اند که هزینه ی سوء تطبیق زنجیره ی تأمین در بین خودرو سازان و بخش های تأمین کننده در صنایع خودرو سازی امریکا از ده میلیارد دلار در سال فراتر می رود. بدین جهت دستیابی به راهنمایی که نشان دهد چگونه می توانیم با آن به تناسب زنجیره ی تأمین در یک شرکت دست پیدا کرد، اهمیت دارد. با توسعه ی درک در مورد اثرات تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد شرکت ها می توانند به خوبی مدل های خوب در یک زنجیره ی تأمین را توسعه دهند. با استفاده از معیار های عملکرد مالی به عنوان یکی از پیامدهای حاصل از تناسب زنجیره ی تأمین از زبان مدیرانی سخن می گوییم که آشنایی بیشتری با این معیار ها نسبت به معیار های عملکرد مفهومی و غیر عینی دارند. ارتباط دادن زنجیره ی تأمین با آر او ای منجر به اثرات هر چه بیشتر کاربرد هر چه بیشتر این تحقیق در زمینه های عملی می شود. باقی مانده ی این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: در بخش دو پیش زمینه های نظری و مفهومی در پشتیبانی از فرضیات خود را بر مبنای پیشینه ی تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات را ارائه می کنیم، سپس روش تحقیق خود را معرفی کرده و معیار های استفاده شده در این تحقیق را ارائه می نماییم. پس از آن به توصیف نمونه در بخش سه پرداخته و در بخش چهار به ارزیابی قابلیت اعتماد و پایایی این معیار می پردازیم. سپس تحلیل های غیرخطی را در بخش پنج انجام داده و دو تحلیل انجام شده را در بخش شش می آوریم. در بخش هفت در مورد نتایج بحث کرده و کاربرد های نظری و عملی را ارائه می کنیم. در نهایت در بخش هشت همراه با محدودیت های تحقیقات و پیشنهاداتی برای تحقیق در آینده ذکر می شود.

چکیده انگلیسی مقاله

The bottom-line financial impact of supply chain management has been of continuing interest. Building on the operations strategy literature, Fisher’s (1997) conceptual framework, a survey of 259 U.S. and European manufacturing firms, and secondary financial data, we investigate the relationship between supply chain fit (i.e., strategic consistencies between the products’ supply and demand uncertainty and the underlying supply chain design) and the financial performance of the firm. The findings indicate that the higher the supply chain fit, the higher the Return on Assets (ROA) of the firm, and that firms with a negative misfit show a lower performance than firms with a positive misfit.
Keywords: supply chain management, operations strategy, supply chain fit, empirical analysis, firm performance

مقدمه انگلیسی مقاله

Although it is intuitive that supply chain management is likely to have a positive impact on firm performance, most of the evidence that we have seen in the literature is either anecdotal or based on case studies. There is neither much large-scale empirical proof of this impact nor systematic analysis and documentation of its magnitude. Furthermore, the supply chain management literature has focused more on efficiency improvement and cost reduction in supply chain operations and less on the phenomenon of strategic consistencies between the characteristics of a product and its underlying supply chain; i.e., supply chain fit.
The concept of supply chain fit has been popularized by Fisher’s (1997) conceptual supply chain–product match/mismatch framework and has its roots in the manufacturing and operations strategy literature. Forty years ago, Skinner (1969) called for a more integrated view of a firm’s strategy and its manufacturing function. Over the years the research on competitive priorities in operations management, configurations of operations and manufacturing strategy, the successful alignment of product characteristics and competitive strategy with a firm’s operations strategy, and performance implication thereof has grown considerably (e.g., Boyer et al., 2000; Hayes and Pisano, 1996; Joshi et al., 2003; Ward et al., 1996). The extension of this research in the supply chain management literature just began to emerge (e.g., Qi et al., 2009; Qi et al., 2011).
In this article we augment this research in three important ways. First, we further extend the operations and manufacturing strategy perspective towards the more recent supply chain thinking (Chen and Paulraj, 2004; Kouvelis et al., 2006). We achieve this by assessing whether the firms’ supply chains priorities are in line with its products and business strategies. Second, we conceptualize supply chain fit as “fit as matching” (Venkatraman, 1989). As a consequence, deviation score analysis allows us to go beyond a 1:1 (‘all or nothing’) association between product characteristics and supply chain design. Furthermore, we can distinguish between positive and negative misfit. Third, we assess supply chain management’s bottom-line financial impact and the magnitude of this impact by measuring performance with objective financial metrics from secondary data (Boyer and Swink, 2008; Roth, 2007).
From a managerial perspective, achieving supply chain fit is challenging1 and supply chain misfits may be consequential. For example, Hensley and Knupfer (2005) estimate that the cost of supply chain misfit among carmakers and parts suppliers in the U.S. automotive industry is in excess of USD 10 billion each year. Hence, guidelines that help firms understand how to achieve supply chain fit would be valuable. By developing an understanding of the impact of supply chain fit on performance, firms will be well on their way to build such guidelines and their own models for supply chain excellence. By using a financial performance measure (i.e., Return on Assets, ROA) as an outcome of supply chain fit (or misfit) – as we do in this research – we speak in the language of managers who are more familiar with such measures than with subjective, perceptual performance measures. Relating supply chain fit to ROA will result in a higher impact of our research in corporate practice.
The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we begin by providing the theoretical and conceptual background from the operations strategy literature in support of our hypothesis. We then present our study’s methodology, introduce the measures used in our study, and describe the sample in Section 3. Section 4 assesses the reliability and validity of our measures, followed by regression analyses in Section 5, and two posthoc analyses in Section 6. In Section 7 we discuss our results and provide theoretical and managerial implications. Finally, we conclude in Section 8 with limitations and suggestions for future research.

 

 

مطالب مرتبط