عنوان انگلیسی مقاله:

relation between organizationl intelligence and organizational knowledge manament develoment

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • هوش سازمانی و مدیریت دانش
 • سوال و فرضیات تحقیق
 • فرضیات فرعی
 • ابزار و روش ها
 • نتایج و بحث
 • تحلیل یافته های تحقیق
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله ارتباط بین هوش سازمانی

این مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مهمی بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی می باشد. همچنین ارتباط مهمی بین شاخص های هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی بویژه کاربرد دانش برآورد شد. بعلاوه نتایج آماری مبنی بر چگونگی نوع ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با هوش سازمانی نیز بیان شده است.

کلمات کلیدی: بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش، فشار عملکردی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله ارتباط بین هوش سازمانی

در مدیریت امروزی، مدیریت دانش توجه مدیران را به خود جلب نموده است. مدیران از عنوانهای مانند مدیر دانش برتر برای خود بدون اینکه مفهوم آن را به طور کامل بدانند استفاده می نمایند. این موضوع بویژه اخیرا به صورت مبرمتری خود را نشان می دهد. ما اکثرا با تعریف گروه گراتنر از مدیریت دانش موافقیم که بیان می دارد: مدیریت دانش یک رویکرد عمومی در رابطه با شناسایی، مدیریت و تسهیم دارایی های اطلاعاتی سازمانی می باشد. اگرچه در کنفرانس های اخیر ایراداتی به این تعریف وارد شده است. معمولا مدیران عالی دانش چهار سوال را به شرح زیر ذکر می کنند:

 • ساختارهای مدرن سازمانی چگونه به مدیریت دانش کمک می نمایند؟
 • چگونه می توان از آنها برای حمایت از مدیریت دانش استفاده نمود؟
 • چگونه می توان مزیت ها را سنجید؟
 • چگونه می توان افراد را در مسیر تسهیم دانش قرار داد؟