عنوان انگلیسی مقاله:

A peer-to-peer dynamic adaptive consensus reaching model for the group AHP decision making

ترجمه عنوان مقاله: اجماع تطبیقی مدل پویای نظیر به نظیر برای رسیدن به گروه تصمیم گیری AHP

$$$: فقط 35500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 33 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 40 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مقدمات کار
 • جدول 1: شاخص تطابق تصادفی
 • شکل 1: روابط زوج ها برای تصمیم گیری
 • شکل 2: سلسله مراتب برای قضاوت کارشناسان
 • مدل های نظیر به نظیر جهت رسیدن به اجماع
 • شکل 3: نمودار نظیر به نظیرپویای تطبیقی جهت رسیدن به فرآیند اجماع
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه الف: اثبات قضیه
 • ضمیمه ب: اثبات فرضیه شمار
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

رسیدن به اجماع در یک مدل، به طور گسترده ای در تصمیم گیری های گروهی جهت حل مشکلات برای بهبود سطح اجماع این گروه قبل از تصمیم گیری مشترک لازم است. در چهارچوب گروه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، یک مدل اجماع جهت رسیدن به یک محیط تصمیم گیری پویا ارائه شده است. روش زنجیره ی مارکوف برای تعیین وزن تصمیم گیرندگان جهت استفاده در روند تجمیع با توجه به انتقال نظرات اعضای گروه احتمالی می تواند ارائه می شود. مدل ارائه شده، اتفاق نظر در رسیدن به فرآیند تبادل نظر نظیر به نظیر  در حالت گروهی به وجود می آورد که نیاز به یک ناظر با استفاده از یک مکانیزم بازخوردی اتوماتیک دارد. علاوه بر این عناصر موجود در گروه می تواند چهارچوب را براساس تصمیم گیری پویا تغییر دهد و این مدل فراهم کننده ی پیشنهادات انطباقی است که به صورت انطباقی برای هر یک از تصمیم گیرندگان بسته به اعتبارشان ارائه می شود. این فرآیند از نوع تطبیقی پویا بوده که جهت دستیابی به اجماع ارائه شده است و خواص آن شرح داده شده است. در نهایت یک مثال عددی برای نشان دادن اثر بخشی مدل ما ارائه شده است.

کلمات کلیدی: تصمیم گیری در گروه، رسیدن به اجماع، تعیین وزن، فرآیند سلسله مراتبی (AHP).

ترجمه مقدمه مقاله

پیچیدگی تصمیم گیری این است که مدیریت می تواند به طور وابسته با دانش و قابلیت های خود تنها تصمیم گیرنده جهت به دست آوردن راه حل معنی دار و قابل اعتماد اقدام کند. بنابراین، تصمیم گیری گروهی به طور قابل توجهی هم در تحقیقات و هم در فضای کار عملی وجود دارد. تصمیم گیری گروهی (GDM) یک روش است که در آن ترکیب قضاوت افراد با یک نظر مشترک به صورت نماینده از کل یک گروه ارائه می شود. به بیان دیگر، مدل های مختلفی معمولا در GDM استفاده می شود که شامل: روابط اولویت فازی روابط ترجیحا زبانی، توابع ابزاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

فرآیند تصمیم گیری اغلب شامل تصمیم گیرندگان متعدد است . یکی از روش های ساخت تصمیم های چند معیاره که به طور گسترده ای استفاده می شود، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. برای تعیین درصد وزنی اهمیت تصمیم گیرندگان، وزن زنجیره مارکوف یک روش تخصیص براساس احتمالات انتقال نظر است را ارائه می کند. انتخاب ناسازگار تصمیم گیرنده در شاخص اجماع فردی (ICI) است که به صورت پویا براساس تغییرات در پاسخ به قضاوت به روز شده تصمیم گیرندگان است.