عنوان انگلیسی مقاله:

Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance

ترجمه عنوان مقاله: اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاری

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 40 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب نظریه
 • فرضیه ها
 • نتایج عملکرد اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات
 • شکل 1
 • قابلیت های بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات
 • روش
 • زمینه تحقیقات
 • گسترش اقدامات
 • جمع آوری داده
 • تجزیه و تحلیل و نتایج
 • اعتبارسنجی اقدامات
 • جدول 1 : مدل های اندازه گیری و نتایج تجزیه و تحلیل عامل تأییدی (CFA)
 • آزمون فرضیه ها
 • جدول 2:همبستگی ساخت مرتبه اول،واریانس متوسط استخراج و مجذور ارتباطات
 • جدول 3. میانگین ها، انحراف معیارها و همبستگی ها برای سازه های مدل
 • بحث
 • جدول 4. نتایج مدل سازی معادله ساختاری (با عامل CMV)
 • مفاهیم نظری
 • پیامدها برای مدیریت و سیاست های عمومی
 • محدودیت ها و دستورالعمل ها برای تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات …

از آنجا که صادرات محبوب ترین مکانیزمی است که توسط آن شرکت ها با بازارهای بین المللی در تعامل هستند، درک محرک های عملکرد بازار صادرات کلیدی برای توضیح رقابت بین المللی شرکت ها است. این نوشته فرض می کند که اجرای موثر استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده، عامل اصلی عملکرد شرکت های فعال در بازارهای بین المللی است. اما هنوز اطلاعات کمی در مورد ماهیت خاص و محرک های تاثر اجرای استراتژی بازاریابی صادرات شناخته شده است.

در این مطالعه ما متون پیاده سازی و اجرا در بازاریابی و مدیریت استراتژیک  را به منظور توسعه یک مفهوم جدید از اثر اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، ارایه می دهیم. با توجه به نظریه قابلیت های پویا، ما به طور تجربی سوابق توانایی بازاریابی  صادرات  و عواقب عملکرد اثرات اجرای استراتژی بازاریابی صادرات در چهار چوب شرکت های تولیدی را که در حال صادرات به بازارهای بین المللی هستند بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که اجرای موثر استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده، به بازار صادرات و عملکرد مالی کمک می کند، و قابلیت بازاریابی نقش مهمی در فعال کردن اجرای استراتژی بازاریابی موثر در عملیات سرمایه گذاری صادرات ایفا می کند.

کلمات کلیدی: بازاریابی بین المللی، صادرات، اجرای استراتژی بازاریابی، قابلیت های بازاریابی، عملکرد سرمایه گذاری صادرات

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط