عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect of Information Literacy on Managerial Performance: The Mediating Role of Strategic Management Accounting and the Moderating Role of Self Efficacy

ترجمه عنوان مقاله: اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی گزارشات و توسعه فرضیه ها
 • سواد اطلاعاتی و حسابداری مدیریت استراتژیک
 • حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی
 • نقش واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک در ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی
 • نقش واسطه ای خود کارآمدی در ارتباط بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی
 • طرح تحقیق
 • روش جمع آوری داده و نمونه
 • اندازه گیری
 • نتایج و بحث
 • جزئیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار های متغیر ها
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

این پژوهش تلاش می کند تا اثر واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) را در رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی؛ و همچنین اثر واسطه ای خود کارآمدی را در ارتباط بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، پاسخ ها از 236 مدیر در موسسات بانکی در پکانبارو اندونزی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش از تاثیر مستقیم سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی و استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بر عملکرد مدیریتی پشتیبانی کرد. تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد اثر واسطه ای کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک نشان داد که حسابداری مدیریت استراتژیک، ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی را تعدیل می کند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که اثر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بر عملکرد مدیریتی بوسیله خود کارآمدی تقویت می شود.

واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک، سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی، عملکرد مدیریتی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

عملکرد مدیریتی به عنوان یک شاخص برای موفقیت مدیران در تحقق بخشیده به اهداف است و یک نکته کلیدی است که باید در طول زمان بهبود یابد. بهبود عملکرد مدیریتی می تواند از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری دنبال شود. در فرایند تصمیم گیری، مدیران از اطلاعات و مهارت های تفسیر به منظور تصمیم گیری موثر استفاده می کنند.

با این حال، با توجه به تئوری عقلانیت محدود (سیمون 1978) مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان با برخی محدودیت ها در تصمیم گیری منطقی و موثر مواجه هستند. این محدودیت ها عبارتند از 1) دسترسی محدود به اطلاعات 2) ظرفیت محدود ذهن انسان و 3) محدودیت زمان برای تصمیم گیری؛ که این باعث می شود مدیران در فرایند تصمیم گیری بسیار منطقی و عقلایی رفتار کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط