عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market

ترجمه عنوان مقاله: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

$$$: فقط 4500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • تجزیه و تحلیل موجک
  • توصیف داده ها
  • اثرات سرایت تلاطم و بازده (میانگین، متوسط)
  • اثرات سرایت بازده
  • اثرات سرایت تلاطم
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام

هدف: هدف این مقاله بررسی وسعت اندازه گیری کنترل سرمایه است که به وسیله بانک مرکزی مالزی در اواخر 1998 اجرا شده است و تاثیر آن بر جداسازی بازار سرمایه مالزی از دیگر بازارهای سرمایه عمده است.

طراحی، روش شناسی، نگرش: S&P 500، شاخص Nikkei 225، شاخص STI و شاخص KLSE مرکب، در نظر گرفته شده است. تکنیک تبدیل موجک گسسته موجک هار در تجزیه و تحلیل سری های مختلف به مقیاس زمانی متفاوت در طول دوره قبل و بعد از کنترل سرمایه در مالزی به کار می رود. تجزیه کردن سری ها در تخمین وابستگی متقابل بین شاخص KLSE مرکب با 3 بازار دیگر در مقیاس های زمانی متفاوت کاربرد دارد.

یافته ها: یافته های تجربی از 3 نتیجه حمایت می کند، اول، در دوره قبل از کنترل سرمایه، با نفوذترین بازار که از مقیاس های زمانی آمریکا برای ارسال اطلاعات به مالزی پیروی می کرد، سنگاپور است. دوم، بعد از ایجاد و وضع کنترل سرمایه، اثرات سرریز شده از سنگاپور به مالزی اساسا رد شده و پیشنهاد شده که ارتباط و تعامل بین این 3 بازار کاهش پیدا کند. سوم، بعد از کنترل سرمایه، همه 3 بازار دارای اهمیت مشابهی بودند اما سطح تاثیر متوسط بر بازار مالزی داشته اند.

محدودیت های تحقیق و اشارات: سرایت تلاطم و بازده توضیح داده شد و کاربرد سری های بازده و تلاطم در مقیاس های زمانی متفاوت تهیه شده است و یک سطحی از پویایی نسبت به رویکرد استاندارد سری ها در دامنه زمانی محدود نشان داده شده است.

ارزش: نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمیبه جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد.

کلمات کلیدی: بازارهای مالی، تجزیه و تحلیل سری های زمانی، ابزار سرمایه

نوع مقاله: پژوهشی

ترجمه مقدمه مقاله

در اواسط 1997، مالزی تنها کشور در بین کشورهای جنوب شرقی آسیا بود که از بحران مالی شرق آسیا ضربه دید و این باعث ایجاد آشفتگی وسیعی در اقتصادش شد. نوسان جریان های سرمایه کوتاه مدت و نوسانات بیش از حد رینگت، شرایط دشواری را برای بانک مرکزی مالزی ایجاد کرد. بانک نگرا مالزی(BNM) برای غلبه بر انقباض در اقتصاد، به سیاست انبساطی دست زد. برای تثبیت ارزش نرخ مبادله، در سپتامبر 1998، مالزی یک تصمیم بحث برانگیز در مورد اجرای نرخ مبادله و اندازه گیری کنترل سرمایه انتخابی گرفت. نرخ مبادله ثابت شد. 80/3 رینگت در برابر هر دلار آمریکا، در حالی که جریانات سرمایه کوتاه مدت محدود شد. هدف اصلی این راه حل جدا کردن بازارهای مالی داخلی از جریانات سرمایه نوسنات پرتفولیو بود. این اعمال نفوذ توسط بانک نگرا مالزی(BNM)، فضای تنفسی را برای بازسازی بخش های مالی و صنفی فراهم نمود.

اجرای این سیاست نامتجانس در دنیا، بازار سهام مالزی را مورد علاقه برای مطالعه قرار داد و این امر یک آزمایشگاه ایده آل را برای بررسی اثر کنترل سرمایه بر سرایت تلاطم و بازده را در بازارهای سرمایه مالزی به وجود آورد. در ادغام وسیع بازارهای جهانی، تجزیه و تحلیل اثرات سرایت تلاطم و بازده حیاتی است. اگر اطلاعات ایجادی در یک بازار، وابسته به پژوهشگران در بازار دیگر باشد و کارایی در بازار نسبت به اطلاعات در بازار دوم وجود داشته باشد. اثرات سرریزی در قیمت های سهام بازار دوم نشان داده خواهد شد( مثل کیم و روگرس 1995). نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمیبه جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد (مانند کوتوماس و بوست 1995).

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png