عنوان انگلیسی مقاله:

Does the EFQM model identify and reinforce information capability?

ترجمه عنوان مقاله: آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

ترجمه چکیده مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • قابلیت اطلاعاتی، گرایش اطلاعاتی
  • TQM , EFQM
  • شکل 1 : مدل اروپایی کیفیت ( EFQM) منبع : EFQM 2003
  • گرایش اطلاعاتی در شرکت هایی با مدل EFQM
  • نتایج
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی

مدیریت اثربخش اطلاعات یک عامل موفقیتی است که در محیط جهانی آشفته امروز بسیار مهم و ضروری است.کیفیت اطلاعات به طور مستقیم تحت تاثیر به کارگیری نتایج است، و یک شرکت می تواند بر روی کیفیت اطلاعاتی که از آن استفاده می شود و دارای قابلیت اطلاعاتی ست متکی باشد. مدیریت کیفیت جامع (TQM)  به سازمان ها برای دستیابی به نتایج بهتر و افزایش رقابت کمک می کند. به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های کیفیت، سازمان نیازمند یک سیستم اطلاعاتی اثربخش هستند که اطلاعات کیفی فراهم کنند. بنابراین، ما می توانیم فرض کنیم که باید یک رابطه بین توانایی اطلاعات و مدل TQM وجود داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا قابلیت اطلاعات شناسایی و تقویت در شرکت هنگام اتخاذ یک مدل TQ، به ویژه مدل EFQM  وجود دارد.

کلمات کلیدی: گرایش اطلاعاتی، TQM، EFQM و قابلیت

ترجمه مقمه مقاله

مقدمه مقاله مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی

از دیدگاه منبع محور (RBV) تئوری سازمانی، کلید موفقیت استراتژیک یک شرکت به قابلیت های سازمانی آن شرکا بستگی دارد. در این مقاله ما بر آن چیزی تمرکز می کنیم آن را قابلیت اطلاعاتی می نامیم. ما مطرح می کنیم که یک شرکت زمانی قابلیت اطلاعاتی دارد که به صورت موثر اطلاعات را مورد استفاده و مدیریت قرار دهد  و این یک منبع برای مزیت رقابتی شرکت محسوب می شود

در محیط جهانی آشفته امروزی، سازمان ها نیاز دارند که رقابت پذیری خودشان را افزایش دهند. آلفارو سایز و همکارانش در سال 2011 به نکته اشاره کردند که مدل TQM می تواند به آسانی به عنوان یک ابزار برای کسب و حفظ موقعیت پیشرو مورد استفاده قرار گیرد اگر به درستی اجرا شود. یک مدل TQM یک چارچوبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی و همچنین خود ارزیابی فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد تا با بهبود زمینه ها به نتایج بهتر دست یابند.

مدل های TQM دارای سیستم های اطلاعاتی قوی هستند و بنابر این، همانطور که گارسیا بارنت و رامیرز آلیسون در سال 2010 مطرح کردند، مشکلات مربوط به طراحی سازمانی با توجه به اطلاعات موجود باید از اتخاد سیستم TQM اجتناب کند. پیاده سازی مدل TQM نیازمند استفاده از مدیریت اطلاعات به صورت کاملا کارآمد است، و بنابر این ما می توانیم فرض کنیم که قابلیت اطلاعاتی زمانی مفید است که یک مدل TQM پیاده سازی شود.

هدف مقاله مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی

این مقاله این نکته را مورد بررسی قرار می دهد که آیا قابلیت اطلاعاتی واقعا ظرفیتی است که یک شرکت در هنگام اجرای یک مدل TQM دارد. علاوه بر این، مشخص می کند که چگونه مدل TQM می تواند به بهبود و ارتقا قابلیت های اطلاعاتی کمک کند. ما مدل EFQM را نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار دادیم که مدل TQM وسیع تری است که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. بخش اول این کار یک بررسی مفهومی را از قابلیت اطلاعاتی را از دیدگاه منبع محور  در تئوری سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم نیز یک بررسی نظری مختصر را در مورد مدل EFQM ارائه می دهد و بخش سوم نیز ارتباط نظری بین مدل EFQM و قابلیت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله با نتیجه گیری و خطوط تحقیقاتی برای اینده به پایان می رسد.

قابلیت اطلاعاتی، گرایش اطلاعاتی

یک قابلیت یک منبع از مزیت رقابتی برای یک شرکت است (پپارد، وارد 2004، آشورست و همکاران 2008) که به تولید ارزش و ایجاد تمایز از طریق استفاده جمعی از منابع کمک می کند. موفقیت استراتژیک یک شرکت نه فقط به محیطش بستگی دارد بلکه به منابه سازمانی و استفاده استراتژیک از این منابع نیز بستگی دارد. همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، ما در نظر می گیریم که یک شرکت زمانی قابلیت اطلاعاتی دارد که از اطلاعاتش به صورت اثربخش استفاده کند و آن را مدیریت کند و آن به صورت یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت باشد.

اگرچه نویسندگان موافق هستند که استفاده و مدیریت اثربخش اطلاعات زمانی کلیدی است که بخواهیم در مورد نتایج شرکت و عملکرد کسب و کار صحبت کنیم، اما به صورتی کلی تمرکزی بر قابلیت اطلاعاتی نمی شود. مطالعات آنها فقط با قابلیت هایی مرتبط بود که بوسیله سیستم اطلاعاتی و فناوری های اطلاعاتی شرکت توانمند می شود. وقتی که در مورد قابلیت های اطلاعاتی به صورت کلی و همچنین استفاده و مدیریت اثربخش اطلاعات صحبت می کنیم، ما در مورد همان رویکرد اتخاذ شده بوسیله مارچاند و همکاران در سال 2000 صحبت می کنیم.

TQM و  EFQM

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک سیستم مدیریت کسب وکار است که بر بهبود مستمر روند و ارضای نیاز های مشتریات متمرکز است. مشارکت کارمندان در بهبود مستمر، استفاده از داده ها و برقراری ارتباط موثر مشخصه های مهم مدیریت کیفیت جامع (TQM) است. به منظور ارزیابی عملکرد سازمانی، بسیاری از مدل های مدیریت کیفیت جامع (TQM) توسعه داده شده است و به عنوان یک چارچوب مورد استفاده قرار گرفته است: مدل تعالی  EFQM، مدل مدیریت دمینگ، مدل آمریکای لاتین برای تعالی ئ مدل مالکوم بالدریج.

مدل EFQM

مدل EFQM یک مدل TQM  توسعه یافته است که در اروپا اعمال شده است. این مدل بر مبنای 9 معیار اصلی و 32 معیار فرعی است. 5 معیار در سمت چپ شکل یک اصطلاحا عاملان نامیده می شوند و آنچه که سازمان انجام می دهد و چگونگی انجام فعالیت ها را پوشش می دهد. عاملان با رهبری، افراد، سیاست ها، استراتژی ها، شرکا و منابع و فرایند ها مرتبط هستند. 4 معیار سمت راست که در شکل 1 نشان داده شده اند نیز دستاورد های سازمانی را پوشش می دهد و آنچه که سازمان بدست آورده است. نتایج نیز با توجه به مشتریان، افراد ( کارمندان)، جامعه و سهامداران در نظر گرفته می شود. عاملان و نتایج همه عرصه های سازمانی را پوشش می دهند و به عنوان معیار برای تعالی کسب و کار مورد استفاده قرار  می گیرند.

شکل 1 : مدل اروپایی کیفیت ( EFQM)  منبع : EFQM 2003

مدل اروپایی کیفیت ( EFQM)

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123