عنوان انگلیسی مقاله:

Does the EFQM model identify and reinforce information capability?

ترجمه عنوان مقاله: آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

ترجمه چکیده مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • قابلیت اطلاعاتی، گرایش اطلاعاتی
  • , TQM EFQM
  • شکل 1 : مدل اروپایی کیفیت ( EFQM) منبع : EFQM 2003
  • گرایش اطلاعاتی در شرکت هایی با مدل EFQM
  • نتایج
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی

مدیریت اثربخش اطلاعات یک عامل موفقیتی است که در محیط جهانی آشفته امروز بسیار مهم و ضروری است.کیفیت اطلاعات به طور مستقیم تحت تاثیر به کارگیری نتایج است، و یک شرکت می تواند بر روی کیفیت اطلاعاتی که از آن استفاده می شود و دارای قابلیت اطلاعاتی ست متکی باشد. مدیریت کیفیت جامع (TQM)  به سازمان ها برای دستیابی به نتایج بهتر و افزایش رقابت کمک می کند. به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های کیفیت، سازمان نیازمند یک سیستم اطلاعاتی اثربخش هستند که اطلاعات کیفی فراهم کنند. بنابراین، ما می توانیم فرض کنیم که باید یک رابطه بین توانایی اطلاعات و مدل TQM وجود داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا قابلیت اطلاعات شناسایی و تقویت در شرکت هنگام اتخاذ یک مدل TQ، به ویژه مدل EFQM  وجود دارد.

کلمات کلیدی: گرایش اطلاعاتی، TQM، EFQM و قابلیت

ترجمه مقمه مقاله

مقدمه مقاله مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی

از دیدگاه منبع محور (RBV) تئوری سازمانی، کلید موفقیت استراتژیک یک شرکت به قابلیت های سازمانی آن شرکا بستگی دارد. در این مقاله ما بر آن چیزی تمرکز می کنیم آن را قابلیت اطلاعاتی می نامیم. ما مطرح می کنیم که یک شرکت زمانی قابلیت اطلاعاتی دارد که به صورت موثر اطلاعات را مورد استفاده و مدیریت قرار دهد  و این یک منبع برای مزیت رقابتی شرکت محسوب می شود.

در محیط جهانی آشفته امروزی، سازمان ها نیاز دارند که رقابت پذیری خودشان را افزایش دهند. آلفارو سایز و همکارانش در سال 2011 به نکته اشاره کردند که مدل TQM می تواند به آسانی به عنوان یک ابزار برای کسب و حفظ موقعیت پیشرو مورد استفاده قرار گیرد اگر به درستی اجرا شود. یک مدل TQM یک چارچوبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی و همچنین خود ارزیابی فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد تا با بهبود زمینه ها به نتایج بهتر دست یابند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png