عنوان انگلیسی مقاله:

Do market information processes improve new venture performance?

ترجمه عنوان مقاله: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • خلاصه اجرایی
 • مقدمه
 • آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشد؟
 • چارچوب مفهومی
 • فرآیندهای اطلاعات بازار و عملکرد
 • سوابق فرآیندهای رسمی برای بکارگیری اطلاعات
 • اثر تعدیل کننده بازارهای ثابت شده در مقابل بازارهای نوظهور.
 • روش
 • توسعه ارزیابی
 • جمع آوری داده
 • معیارهای مطالعه
 • آنالیز
 • مدل اندازه گیری
 • نتایج
 • استنتاجات
 • محدودیت ها و دستورالعمل ها برای بررسی های آینده
 • قدردانی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

آیا اطلاعات بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشد؟ در حالی که تعدادی از محققان موافقند که کارآفرینان به فرآیندهای رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار نیاز ندارند، دیگران پیشنهاد می کنند که فرآیندهای اطلاعاتی رسمی بازار قطعاً به عملکرد شرکت وابسته است. در این مقاله، ما فرض کردیم که عملکرد فعالیت اقتصادی جدید تابع فزآینده ایست از 1) سطح شرکت در تعامل با مشتری 2) استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار. ما همچنین فرض می کنیم که این ارتباطات قوی تر خواهد شد در بین فعالیت های اقتصادی جدید ارائه شده در بازارهای نوظهور ( یعنی بازارهایی که نیازها و بخش های مشتری را در برمی گیرد).

ما این فرضیه ها را با استفاده از داده های جمع آوری شده از 224 فعالیت های اقتصادی تعیین شده در ایالات متحده آزموده ایم. یافته های ما نشان می دهد که، صرف نظر از موقعیت بازار، فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده اطلاعات بازار و این ارتباط در بین بازارهای ثابت شده شرکت قوی تر است. به علاوه، عملکرد فعالیت اقتصادی جدید قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده کردن از اطلاعات بازار و این ارتباط در بازارهای ثابت شده قوی تر است. ما همجنین یافتیم که، در بازارهای نوظهور، عملکرد فعالیت های اقتصادی جدید، تابع مثبتی از استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار است. برخلاف انتظارات، ما یافتیم که، صرف نظر از موقعیت بازار، سطح تعامل با مشتری، رابطه منفی با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده از اطلاعات بازار و ارتباط بی معنی با عملکرد دارد.

واژگان کلیدی: فعاليت اقتصادى جدید، نوآوری، دانش مشتری، اطلاعات بازار

 

 

مطالب مرتبط