عنوان انگلیسی مقاله:

Does management accounting play role in planning process?

ترجمه عنوان مقاله: آیا حسابداری مدیریت در فرآیند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

$$$: فقط 3500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی ادبیات
 • شکل 1. ارتباط برنامه ریزی و مشخصات حسابداری مدیریت
 • فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
 • جدول 1. رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی
 • سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت
 • رابطه بین حسابداری مدیریت و فرآیند برنامه ریزی
 • ویژگی های ساختار حسابداری مدیریت
 • ویژگی های حسابدری ازلحاظ اهمیت
 • ارکان برنامه ریزی استراتژیک و بودجه
 • طرح پژوهش
 • شکل 2. نمای کلی تحقیق
 • روش پژوهش
 • متغیر های برنامه ریزی
 • متغیر های حسابداری مدیریت
 • جدول3. سیم بندی جمعیت در هر بخش
 • جمعیت، نمونه برداری و جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • جدول 4. توزیع خوشه ها و مرکز ثقل آنها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • جدول 5. مشخصات حسابداری مدیریت و ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک
 • جدول 6. توزیع خوشه در هر بخش
 • نتایج و کاربردها
 • جدول 7. توزیع درآمد در هر خوشه
 • سخن نهایی
 • تشکر و قدردانی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی را در شرکت های برزیلی بررسی می کند. اهداف عمده درک منطقی و نه کاملا ساختاری الگوهای حسابداری مدیریت در فرآیند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از جامعه 2281 شرکتی، تحقیق را در بستر شرکت های کوچک و بزرگ انجام دادند. محققان فرآیند برنامه ریزی بودجه استراتژیک واحدهای تجاری را در قالب 5 دسته گروه بندی کردند، بعد از اینکه محققان برای ارزیابی این 5 دسته تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را به کار بردند و تست های آماری را انجام دادند. تحقیق نتیجه داد که ضعیف یا قوی بودن استراتژی های اجرا شده و فرآیند بودجه ریزی به ویژگی های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مطالعه شده بستگی دارد.

کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، بودجه ریزی

ترجمه مقدمه مقاله

در دهه های اخیر محیط کسب و کار به طور فزاینده ای بی ثبات وغیر قابل پیش بینی شده است، و اداره واحدهای تجاری به تناسب پیچیده شده است. به طورخاص، برای بقای کسب و کار در بیشتر بخش های اسیب پذیر، رقابت رشد یافته یک تهدید است. در این گونه محیط ها برنامه ریزی استراتژیک به منظور دستیابی به اثربخشی سازمانی حیاتی است (Porter،1985). بااین حال اتخاذ استراتژی های موثر این اطمینان را ایجاد نمی کند که واحد تجاری به اثربخشی سازمانی دست یافته است مگر زمانی که واحد تجاری واقعا آن استراتژی ها را اجرا کند. این اجرا نیازمند به کار گیری شکل خاصی از برنامه ریزی استراتژیک بین تدوین سیاست و به کارگیری آنها است (مینتزبرگ و همکاران 1998)؛ علاوه براین، اجرای استراتژی ها نیازمند ابزاری است که اجرای موثر استراتژی های تدوین شده را تسهیل و کنترل کند.

به منظور مدیریت واحد تجاری و دستیابی به اثربخشی سازمانی، سازمان بعضی از عوامل مانند ساختار سازمانی، سبک مدیریت، و سیستم کنترلی مدیریت را که شامل سیستم حسابداری مدیریت است را دارا می باشد.به خصوص سیستم کنترلی مدیریت یک مکانیسم مهم است که مسئول طراحی و اجرای استراتژی ها می باشد. از لحاظ دامنه و قابلیت اطمینان فراهم کردن اطلاعات مدیریت که در فرآیند برنامه ریزی و کنترل استفاده می شود ضروری است. اینچنین سیستم مدیریتی از دو بعد تشکیل شده است:1.انتخاب اطلاعات 2.ارائه اطلاعات. اولی مربوط می شود به انتخاب اطلاعات حسابداری مدیریتی مناسب. دومی مربوط می شود به روش های کنترلی مدیریت به کار رفته در سازمان، از جمله روش های سنتی مانند برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی. رابطه بین این دوبعد سیستم کنترلی مدیریت، طراحی سیستم کنترلی مدیریت را مشخص می کند.

مطالعه پیش رو بررسی می کند که چگونه ویژگی های اطلاعات جمع شده بوسیله سیستم حسابداری مدیریت بر انتخاب تکنیک های کنترلی مدیریت تاثیر می گذارد. مسئله این مطالعه ماهیت فرآیند برنامه ریزی است که شامل برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی است، که با توجه به مشخصات ابزار حسابداری که شرکت استفاده می کند متفاوت است. برخی از شرکت ها با توجه به چارچوب مفهومی که دارند همه ابزار ها را به کار می برند در حالی که بقیه ابزار کمتر توسعه یافته موجود را بکار می برند. برطبق نظر اسکپنز (1994) سازمان ها اغلب از ابزارهای حسابداری که اخیرا توسعه یافته اند کمتر از ابزارهای سنتی استفاده می کنند. برای اهداف تجزیه و تحلیل فعلی، این تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی را مانند ابزارهای توسعه یافته درنظر نمی گیرد. مطالعه فقط انهایی را که در سازمان وجود دارند را درنظر نمی گیرد بلکه آنهایی را که در بیرون وجود دارند را نیز مدنظر دارد. (درقالب پیچیدگی ها و مشخصات کاربردی).

به منظور دستیابی به درک مناسبی از ارتباط بین آنها بررسی اثرات متقابل ابعاد سیستم کنترل مدیریت مناسب است. شناسایی ویژگی های مشخصات میتواند به طور مناسب تفاوت بین واحدهای تجاری را از لحاظ فرآیند برنامه ریزی، سطح رضایت موجود حتی با استفاده از اثر تصنعی در سازمان را مشخص کند. این مطالعه در نظر دارد به منظور اضافه کردن به ادبیات بحث کیفی فرآیند برنامه ریزی در ابعاد بلندپروازانه تر از شناخت ساده که آیا فرآیند وجود دارد یا نه؟ و درک کردن اینکه آیا مشخصات مختلف فرآیند برنامه ریزی ویژگی هایی در قالب مشخصات سیستم حسابداری مدیریت دارد؟ نتیجه اینکه، توسعه حسابداری مدیریت و نیازهای آن می تواند در یک فضای گسترده برمبنای تجزیه و تحلیل کلی بهتر فهمیده شود.

با درنظر داشتن اینکه حسابداری مدیریت ممکن است مشخصات مختلفی از سطوح ساختاری داشته باشد و برطبق این مشخصات حسابداری مدیریت ممکن است اثرات مختلفی در برنامه ریزی و بودجه ریزی داشته باشد، هدف تحقیق جواب دادن به سوال تحقیق است که در زیر می آید.
آیا ساختار حسابداری مدیریت با برنامه ریزی (استراتژیک و بودجه ریزی) توسعه فرآیندها مرتبط است؟
H1: مشخصات ساختاری حسابداری مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک و بودجه توسعه ای مرتبط است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

تحلیل گران کشف کردند که هر دوی ساختار حسابداری مدیریت و فرآیند برنامه ریزی (برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی) ویژگی های متفاوتی دارند، که در خوشه ها بحث شده است. این نتایج زمانی که به فرآیند برنامه ریزی ارجاع داده شد هماهنگ با (نظریات) steiner(1979) بود که بحث کرده بود که یک ساختار فرآیند برنامه ریزی جهانی که برای همه شرکت ها مناسب باشد نمی تواند وجود داشته باشد. تمرکز این مقاله تعریف استراتژی نیست بلکه اهداف و کنترل آن می باشد نبود یک ساختار اجرایی باعث ایجاد مشکلاتی در کاربرد فرآیند برنامه ریزی استراتژیک می شود چندین خوشه سطوح ناهمگنی مشخصات را از سطوح خیلی ضعیف تا پیچیده مشخص کرده اند.
نتایج، خوشه های مختلفی را به عنوان پیش فرض ویژگی های حسابداری مدیریت در تطبیق ساختارشان از ضعیف ترین تا تعیین کرده اند.

چکیده انگلیسی مقاله

This study examines the relationship between management accounting and planning profiles in Brazilian companies. The main goal is to understand the consequences of not including a fully structured management accounting scheme in the planning process. The authors conducted a field research among medium and large-sized companies, using a probabilistic sample from a population of 2281 companies. Using analytic hierarchy process (AHP) and statistical cluster analysis, the authors grouped the entities’ strategic budget planning processes into five profiles, after which the authors applied statistical tests to assess the five clusters. The study concludes that poor or fully implemented strategic and budget-planning processes relate to the management accounting profiles of the Brazilian organizations studied.
Keywords: Management accounting, Strategic planning, Budget

مقدمه انگلیسی مقاله

The business environment has become increasingly volatile and unpredictable in recent decades, and businessmanagement has become correspondinglymore complex. In particular, increased competition has become a threat to the survival of businesses inmore vulnerable sectors. In this environment, strategic planning with a view to achieving organizational efficacy is critical (Porter, 1985). However, the formulation of effective strategies will not ensure that an entity achieves organizational efficacy unless the entity has actually implemented those strategies (Jermias and Gani, 2004; Shank and Govindarajan, 1997). This implementation requires the interposition of a particular form of strategic planning between the formulation of policies and their implementation (Mintzberg et al., 1998); moreover, the strategy implementation requires instruments that facilitate and control the effective implementation of the formulated strategies.
In order to manage the business and achieve organizational efficacy, the organization takes some elements into account, such as organizational structure,management style and themanagement control system that includes the management accounting system (Govindarajan, 1988). Particularly the management control system is an important mechanism, responsible for the design and implementation of strategies. In terms of range and reliability, the provision of managerial information that feeds the planning and control processes is critical. Such a management control system consists of two dimensions: (i) information selection; and (ii) information presentation. The first relates to the selection of appropriate management accounting information (Chenhall and Morris, 1986; Bouwens and Abernethy, 2000; Tillema, 2005; Gerdin, 2005). The second refers to the techniques of management control adopted by organizations, including traditional ones like strategic planning and budgeting (Gosselin, 1997; Chenhall and Langfield-Smith, 1998; Haldma and Lääts, 2002; Jermias and Gani, 2004). The relationship between these two dimensions of the management control system determines the design of the management control system (Ferreira and Otley, 2006).
The present study examines how the attributes of the information produced by the management accounting system affect the selection of management control techniques (Ferreira and Otley, 2006). The premise of this study is that the nature of the planning process, which includes strategic planning and budget, varies in accordance with the accounting profile tools that companies implement. Some companies implement all tools according to the conceptual framework, whereas others present less-developed profiles in terms of these tools (Frezatti, 2005).
According to Scapens (1994), organizations use more recently developed accounting tools less frequently than traditional accounting tools. For the purposes of the present analysis, this research do not consider neither strategic planning nor budget as recently developed tools (Chenhall and Langfield-Smith, 1998). The study is not only concerned with whether they exist in an organization, but also to what extent they exist (in terms of complexity and usage profiles). Examining the mutual implications of the dimensions of the management control system is relevant (Ferreira and Otley, 2006) in order to reach an understanding of the association between them. The identification of the attributes’ profile can explain relevant
differences among the entities in terms of the planning process, usage level and even satisfaction level with the use of the artifact. This study intends to add to the literature the qualitative discussion of the planning process in a more ambitious dimension than to simply identify whether the process exists or not, perceiving if different planning process profiles require peculiarities in terms of the attributes of themanagement accounting system. Consequently, the development itself and demand of management accounting can be understood in a broader way on the basis of this associative analysis. Considering that management accounting may have different profiles of level of structuring and that, according to these profiles management accounting may have different impacts on the strategic plan and budget, the study aims to address the following research question.
Is management accounting structure associated with the planning (strategic and budget) processes development? H1: the structure of the management accounting attributes associates with the strategic planning and budget development.

 

 

مطالب مرتبط