عنوان انگلیسی مقاله:

How export marketing research affects company export performance

ترجمه عنوان مقاله: مقاله چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

$$$: رایـــــگان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

هدف: هدف از این مقاله کمک به صادرات شرکتهابرای افزایش عملکرد فعالیت های صادراتشان از طریق جمع آوری اطلاعات صادرات و استفاده موثر از آن است. خصوصا هدف تحقیق تعیین منابع اطلاعاتی صادراتی موثر، انواع اطلاعات، روش های تحقیق صادرات و شیوه اطلاعات صادرات که در اندازه گیری عملکرد صادرات شرکت مخصوصا فروش صادرات، رشد صادرات و سودآوری صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی/متدولوژی/رویکرد: این مطالعه روی اهداف بالا و اهداف روشن آنها از طریق آزمون بعضی از فرضیه ها تمرکز دارد.یک پرسشنامه دارای ساختار به 350 نفر از شرکتهای صادراتی از طریق ایمیل فرستاده شد و 102 پاسخنامه برگشت داده شد.

یافته ها: این تحقیق تعیین می کند که شرکتها اطلاعات صادرات را از طریق منابع مختلف جمع آوری می کنند و از آن به منظورهای مختلف در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند. این مطالعه همچنین به وضوح نشان می دهد که تفاوت در منابع اطلاعاتی صادرات و انواع اطلاعات به کار گرفته شده و اطلاعات مورد استفاده در تصمیم گیری تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد و به طور عمده دوره های فروش، سهم بازار و سودآوری را مورد اندازه گیری قرار می دهند.

اصالت/ ارزش: اگرچه بعضی مطالعات در این ادبیات به طور ویژه تمرکز دارند و در یک سبک تقسیمی روی تعیین (تصمیم)، استفاده و سودمندی اطلاعات صادرات و سرمایه گذاری، در سیستم اطلاعات بازاریابی صادرات شرکتها در عملکرد شرکت اثر می گذارد.این مقاله تلاش می کند همه عوامل سیستم اطلاعات بازاریابی صادرات را در مدل به دست آورد و تاثیرات عوامل اطلاعاتی صادرات را روی عملکرد صادرات آزمایش کند. امیدوار است که یافته ها به مدیران و خط مشی سازندگان کمک کند.

کلید واژه: صادرات، تحقیق بازار، عملکرد شرکت، ترکیه