عنوان انگلیسی مقاله:

Activity based costing and customer profitability

ترجمه عنوان مقاله: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری

$$$: رایـــــگان

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

چکیده و مقدمه مقاله

چکیده مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری

این مقاله به جستجوی فرصت هایی به منظور بررسی سودآوری مشتری در هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واقعی در یک شرکت کوچک تجاری می پردازد. ABC مطالعه ای موردی برای پیاده سازی یک به طور گسترده ای در شرکت های سرتاسر جهان پیاده سازی شده است ولی اکثر گزارشات که ABC اگرچه می تواند برای تجزیه و ABC را مورد توجه قرار داده اند در مورد اینکه چگونه رویکرد ABC پیاده سازی های تحلیل سود آوری مشتری مورد استفاده قرار گیرد، حرفی به میان نیاورده اند. نه تمامی مشتریان، مشتریان خوبی هستند و نه تمامی درآمدها، درآمدهایی خوب. بهترین مشتری شرکت می تواند عملاً مشتری ای باشد که بیشترین ضرر را ایجاد می کند، هنگامی که یک مشتری با شرح حال ضعیف ممکن است یک منبع قوی پول نقد(سود سهام) شرکت باشد.

در یک قانون مشهور شناخته شده با عنوان “قانون 80:20 “، ویلفرد پارتو 3 مشاهده نمود که تعداد کمی از عوامل در مقابل تعداد زیادی از نتایج پاسخگو هستند. سودآوری مشتری به طور گسترده ای در یک شرکت خاص تغییر می کند، اما در کل سود بخش ترین بیست درصد مشتریان، سود شرکت را ایجاد می کنند در حالی که به حسابداران مدیریت اجازه پیگیری ABC هشتاد درصد باقیمانده اکثر آن را از دست می دهند.

از آنجایی که هزینه های منابع مورد استفاده، از فعالیت ها و فرآیندهای انجام شده تا موضوع بهای تمام شده نهایی (مثل محصولات، خدمات، مشتریان، کانال های توزیع، تأمین کنندگان و غیره) را می دهد. این روش به ابزاری برای ثبت سود آوری مشتری از طریقی که برای سیستم های هزینه یابی سنتی غیر ممکن می باشد، تبدیل شده فراهم می کنند می تواند در تعیین اینکه چه محصولات و ABC است. در نتیجه، اطلاعاتی که سیستم های مشتریانی سودآورتر هستند، چه فعالیت هایی مشتری محور می باشند، آیا فرآیندها دارای ارزش افزوده برای مشتری هستند یا خیر و اینکه در چه مکانی تلاش ها در جهت پیشرفت های مرتبط باید انجام گردد …