عنوان انگلیسی مقاله:

Governance structures and accounting at large municipalities

ترجمه عنوان مقاله: ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

$$$: 7500 تومان

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه
 • ساختار دولت در شهرداری ها
 • تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
 • بررسی مقالات
 • توسعه مدل
 • فرضیه ساختار دولتی
 • فرضیه دوره زمانی
 • نمونه
 • نتایج
 • مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996
 • مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
 • تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء
 • تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی
 • نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهه 1980، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند.

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه 1980 و اواسط دهه 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

کلمات کلیدی: حسابداری دولتی، حاکمیت شرکتی، مقررات دولتی، افشا، وضع مالی

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png