عنوان انگلیسی مقاله:

Facts about Gasb

ترجمه عنوان مقاله: حقایق در مورد کسب

$$$: 1000 تومان

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 7 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله حقایق در مورد گسب

در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (گسب) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می كنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه كلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می كند. وظیفة گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

 مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت

مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است كه استانداردهای سود دولت محلی و كشوری و گزارشات مالی را كخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح كند.

ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده كنندگان گزارشات مالی باعث میشود.

ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت میكند كه این شامل تولید كنندگان، حسابرسان و استفاده كنندگان گزارشات مالی میباشد كاربردها و استفاده كنندگان سود دولتی و گزارش مالی

استانداردهای مالی و سود برای عملكرد موثر و قابل اجرای سیستم دموكراتیك دولت ضروری هستند.

ـ گزارش مالی یك نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا میكند تا آشكارا پاسخگو باشد.

ـ گزارش مالی دولتهای محلی و كشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی میكنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ میكنند.

گزارشات مالی اولین استفاده كنندگان دولت محلی و كشوری موارد زیر میباشد.

ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.

ـ بطور مستقیم نمایندة شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می باشد و

ـ بودجه دولت را تهیه می كند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شركت و دخالت می كند.