عنوان انگلیسی مقاله:

Conflicting Objectives within the Board: Evidence from Overlapping Audit and Compensation Committee Members

ترجمه عنوان مقاله: تداخل اهداف در هیئت مدیره: شواهدی از همپوشانی وظایف هیئت حسابرسی واعضای هیئت غرامت گیرنده

$$$: رایــــــگــان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه
 • روش
 • نمونه
 • تعاریف متغیر و اندازه گیری
 • تداخل حسابرسی و جبران خسارت اعضای کمیته
 • مشخصات اعضای هیت مدیره
 • مشخصات مدیر عامل
 • ساختار جبران خسارت مدیر عامل
 • جبران خسارت مدیر عامل- متغیر   وابسته
 • کنترل متغیرهای مالی
 • کنترل متغیرهای حکومتی
 • مشخصات مدیر عامل شرکت و ساختار مالکیت کنترلهای متغیر
 • مدل جبران خسارت
 • نتیجه
 • آمار توصیفی
 • عوامل تعیین کننده تداخل کمیته حسابرسی و جبران خسارت
 • ساختار جبران خسارت مدیر عامل
 • بحث و گفتگو
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هیئت مدیره گروهی گلچین از زبدگان هستند که چندین وظیفه به عهده دارند. آنها باید تصمیماتی را در مورد موضوعات مختلفی اتخاذ کنند. این تصمیمات معمولا به زیرمجموعه خاصی از اعضا محول می شود. اهداف متفاوت گروه های زیرمجموعه ممکن است منجر به منافع متضاد و بهینه شود. برای مثال: در یک زمان، نظر هیئت حسابرسی و هیئت پاداش دهنده در یک راستا نباشد. هدف هیئت پاداش دهنده اعطای بسته ی مدیران پاداش که منعکس کننده ی سطح کارایی شان است می باشد. این بسته ی اعطایی ممکن است حاوی انگیزه هایی (تشویق هایی) است که میتواند بر روند گزارش مالی موثر باشد، این کار به منظور انعکاس سطح کارایی بهتر و افزایش خطر کیفیت ضعیف اقتصادی است.

در مقابل، هدف هیئت مدیره سرکشی به کیفیت گزارشات اقتصادی و روندی که به آنها منجر می شود می باشد. بنابراین آنها بسته ی پاداشی را که موجب کاهش دستکاری درآمد ها می شود را اعطا می کنند. ما شرکت های عمومی را که همپوشانی (تداخل) هیئت حسابرسی واعضای هیئت پاداش دهنده هستند را بررسی کرده و شرکت هایی که سهم بیشتری از پاداش های تشویقی مدیران پاداش را با همپوشانی کمتر بین هیئت حسابرسی واعضای هیئت پاداش دهنده دارند. این نتایج نشان می دهد که جدا کردن اعضای این گروه ها ممکن است منجر به اثرگذاری در تصمیمات هیئت مدیره داشته باشد.

کلمات کلیدی: کمیته ی حسابرسی، کمیته ی جبران خسارت، کمیته ی جدایی، مدیر بخش پاداش، کیفیت گزارش

ترجمه مقدمه مقاله

هیئت مدیره شرکت های عمومی گروهی از افراد است که مسئول اجرای دو مسئولیت عمده، نظارت بر مدیریت از طرف سهامداران و ارائه مشاوره ی مدیریتی میباشد.کار این گروه همیشه واضح نیست و در نتیجه فهم عوامل مؤثر بر تصمیم گیری هیئت مدیره وظیفه ای دشوار است. تحقیقات علمی در رابطه با این دانش در درجه ی اول با بررسی ارتباط و وابستگی خصوصیات و عملکرد هیئت مدیره انجام میشود. این خصوصیات شامل استقلال اعضای هیئت مدیره، تخصص اعضای هیئت مدیره، اندازه و پشتکار هیئت مدیره.

تحقیقات زیر نشان دهندهی عملکرد بهتر هیئت مدیره بده است: در زمینه ی کوشش بیشتر، کوچکتر، استقلال بیشتر هیئت مدیره تخصص بیشتر در حالی که اکثر مطالعات انجام شده برروی هیئت مدیره به عنوان یک گروه اصلی است که همه ی تصمیمات هیئت مدیره را میگیرد، برخی دیگر اذعان کرده اند که اکثر کار هیئت مدیره در زیر گروه ها انجام میشود، به طور خاص، در زیر گروه های هیئت مدیره. تعدادی از مطالعات اثر کار های اجرایی کمیته های درون هیئت مدیره بررسی میکند. نتایج این تحقیق مشابه مطالعاتی است که متمرکز بر هیئت مدیره عمومی، حفظ استقلال، تلاش و تخصص است که در سطح زیرگروه ها (کمیته ها) مهم است.

این در حالیست که تحقیقات گسترده ای به بررسی کار هیئت مدیره به عنوان یک واحد کل و همچنین کار هر کمیته در انزوا انجام می گیرد، و تحقیقات کمی در مورد اثر متقابل بین کمیته های مختلف شناخته شده است.

برای مثال، چگونگی تاثیر تصمیم گیری توسط یک کمیته بر روی تصمیمات و وظایف دیگر کمیته ها. ما این مقاله را بااشتراک هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره ادامه میدهیم، با بررسی اینکه آیا مدیران مسئولیت های متناقض درکمیته هابر روی کمیته ها اثر دارند یا نه؟ به طور کلی، کمیته های هیئت مدیره اغلب به طور مستقل برای رسیدن به اهداف خودکار میکنند، بدون در نظر گرفتن کار و اهداف کمیته های دیگر. با این حال، در بسیاری از مواردکمیته های مختلف توسط یک گروه مشترک از اعضای کارکنان هیئت مدیره کار می کند. بطور مطلوب، در موارد تضاد منافع بین کمیته ها، هیئت مدیره باید برای ایجاد توازن در استفاده از مدیران مشترک درکمیته های چندگانه و استفاده از مدیران مختلف در هر کمیته ارزیابی انجام دهد.

 

 

مطالب مرتبط