عنوان انگلیسی مقاله:

The theory of constraints: a comparative assessment

ترجمه عنوان مقاله: تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها: یک ارزیابی مقایسه ای

سال انتشار: 2005

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تئوري محدوديت ها
 • پنج مرحله کلي
 • تئوری محدودیت ها و حسابداری
 • حسابداری مدیریتی و حسابداری ظرفیت پذیرش
 • جدول صفحه 8
 • نقش بهینه سازی
 • موقعیت فعلی مدیریت گلوگاه
 • نگرش های مثبت نسبت به toc وبهینه سازی متداول
 • هزینه ظرفیت بلااستفاده
 • سود عملیاتی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

در این مقاله به تفضیل کمک نسبی فرضیه محدودیت ها نسبت به روش های تجاری حسابداری مدیریتی برای بهره گیری از منابع و تصمیم گیری توضیح داده شده است. این مقاله همچنین اشاعه و ارزیابی تئوری محدودیت ها و واکنش هایی که در قبال آن در حسابداری و فرهنگ مدیریتی ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار می دهد. تداوم بقای حسابداری قیمت تمام شده در برابر حملات مستمری که به آن می شود مشابه احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانایی مقررات برای ایجاد تغییر و قرار دادن پیشرفت های اجباری به صورت برنامه و برنامه های آموزشی است. یک نمونه در زمینه خود تئوری محدودیت ها است.

لگ هورن[1] و همکاران (1999) و مورس[2] و زیمرمن[3] (1997) مدارک در طی پروسه نشان می دهند که چه عقاید جدیدی اساس این مثال جذب تفکر مدیریت سنتی شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ظرفیت، تئوری محدودیت ها، حسابداری مدیریتی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

تغییر سازمان در اقتصاد که در دهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم های انعطاف پذیر همراه بود. این مفاهیم به صورت تلویحی معیاری از تولید ظرفیت کاری را که با تقاضا و ظرفیت پذیرش فعلی همخوانی داشتند را عرضه می کنند. شکوفا شدن اخیر اقتصاد ایرلند نیز اهمیت در نظر گرفتن روشهای مدیریت ظرفیت را پر رنگتر نموده است. سر منشا وجود مدیریت ظرفیت به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان بالاتر و عدم توازن بین منابع و تقاضا برای منابع بیشتر بوده است. مشکل مدیریت ظرفیت در سطح اقتصاد کلان و محلی یا در سطح موسسه وجود دارد.