عنوان انگلیسی مقاله:

the importance of concepts of knowledge management and learning organization in managing the knowledge flow in organizations

ترجمه عنوان مقاله: اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

$$$: رایــــــگــان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

دانش اقتصادی ضرورتی نوین و نیازی تحمیل شده می باشد که منجر به برتری در رقابت پایدار می شود. امروزه رسیدن به برتری دانش منجر به یک مزیت رقابتی پایدار می شود. بنابراین تعجب آور نیست که دانش اساس رقابت پایدار شناخته شده است. این مکانیزم نه تنها برای افراد بلکه برای سازمان ها نیز ضروری می باشد. امروزه برخی از مفروضات مهم برای کسب کارهای پیشرفته سازمان ها عبارتند از تنوع در محصولات، نوآوری پویا، لزوم مدیریت غیر مستقیم و تبادل دانش می باشند. سازمان های کنونی علاوه بر تولید دانش ساده به دنبال فراهم کردن خلاقیت و ارزش آن در سازمان ها می باشند. در این معنا توجه ویژه ای به مفهوم مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده می شود که باید دانش به شکل موثر در زمان و مکان درست به کار گرفته شود با استفاده از این مفهوم دانش مبنای دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی محسوب می شود تا به سرعت و به طور کارا از دانششان استفاده کنند.

اهداف این مقاله عبارتند از:

  • آگاهی از اینکه چگونه سازمان ها به اهمیت دانش به عنوان موضوعی کلیدی در اقتصاد مدرن دست پیدا می کنند.
  • کشف راه های که سازمان ها برای امروزی کردن دانششان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده میکنند.
  • تحلیل جریان دانش از تبادل تا موانع آن در سازمان ها.

واژگان کلیدی: دانش اقتصادی، جریان دانش، مدیریت دانش، سازمان های یادگیرنده