عنوان انگلیسی مقاله:

Organisational and psychological empowerment in the HRM performance linkage

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط توانمندسازی سازمانی و ورانی و عملکرد مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • توانمندسازی و ارتباط مدیریت منابع انسانی با عملکرد
 • توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مدیریت منابع انسانی
 • جدول 1: راه کارهای مدیریت منابع انسانی متشکل از توانمندسازی سازمانی
 • توانمندسازی روانی به عنوان نگرشی کاری
 • بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی – عملکرد و توانمندسازی در خدمات و صنعت هتل داری
 • نقش توانمند سازی کارمند در توسعه نگرش ها و رفتارش: بررسی ادبیات و فرضیات
 • روش شناسی تحقیق
 • نمونه گیری و جمع آوری داده
 • مقیاس ها
 • جدول 2- روایی داده ها از آلفاکرونباخ
 • تحلیل داده ها
 • متغیرهای کنترلی
 • نتایج (یافته های) تحقیق
 • جدول 3- ساختار عاملی توانمندسازی سازمانی
 • آزمون فرضیات
 • جدول 4- نتایج تحلیل رگرسیون
 • بحث
 • محدودیت ها
 • کاربردهایی برای تحقیق آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله ارتباط توانمندسازی سازمانی و ورانی و عملکرد مدیریت منابع انسانی

هدف: این مقاله با هدف شفاف­ سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوشته شده است.

طرح/روش­شناسی/رویکرد: بررسی­ ای از 211 تن از کارمندان 30 هتل مجلل و گران در لیتوانی که به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط بودند، به ­منظور مطالعه ­ی توانمندسازی سازمانی، به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت های مدیریت منابع انسانی (HRM)، و ارتباط آن با نگرش ­ها و رفتار کارمند انجام شد.

نتایج: بین توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت­ های HRM و توانمندسازی روانی (روان­شناختی) به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط بین HRM و عملکرد تعریف شده است. توانمندسازی سازمانی به ­طور مثبت با توانمندسازی روانی، رضایت شغلی و تعهد مؤثر مرتبط شده است. هم­چنین به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی  روانی و تعهد مؤثر، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری­گرا را تعدیل می­کند.

محدودیت ­ها/ کاربردهای تحقیق: داده­ ها از یک صنعت واحد در لیتوانی جمع ­آوری شدند بنابراین، تحقیقات بیشتری در دیگر صنایع خدماتی نیاز است تا بتوان کاربرد مدل پیشنهاد شده­ی توانمندسازی – عملکرد را در صنایع دیگر تعمیم بخشید.

کاربردهای عملی: در بافت­ه ای هتل­ های  مجلل، که کاهش جابجایی [1] کارمند و بهبود کیفیت خدمت، امری حیاتی است، توانمندسازی سازمانی قادر به بهبود رضایت شغلی کارمند، تعهد، توانمندسازی روانی و رفتار مشتری­گرا است.

اصالت/ارزش: این مقاله، شواهد تجربه­ ای از تأثیر مثبت راهکارهای مفروض HRM کارمند (توانمندسازی سازمانی) بر نتایج عملکرد منابع انسانی- نگرش­ های کارمند (توانمندسازی روانی، رضایت شغلی، تعهد مؤثر) و رفتار مشتری­گرا ارائه می ­دهد. علاوه ­بر این، نقش توانمندسازی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، تعریف و به­ طور تجربی آزمون شده است.

واژگان کلیدی: راهکارهای HRM، نتایج عملکرد توانمندسازی، نگرش ­های کارمندان، رفتار مشتری­گرا، هتل ­های مجلل، لیتوانی، هتل­ ها

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله ارتباط توانمندسازی سازمانی و ورانی و عملکرد مدیریت منابع انسانی

ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، یکی از موضوعات مهم در تحقیقات مدیریت منابع انسانی، طی دهه گذشته بوده است که تعدادی از مدل­ های مدیریت منابع انسانی – عملکرد و شواهد تجربی را ارائه کرده ­است. با این وجود، علی رغم علاقه­ ی فزاینده به تحقیق در این زمینه، هنوز مباحثی درباره ­ی تعدادی از روابط وجود دارد که در این مقاله به آن­ها اشاره خواهد شد.

اول اینکه هیچ اتفاق نظری بر این موضوع که کدام­یک از راه­کارهای مدیریت منابع انسانی در تعیین ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد بهتر است مطالعه شود، وجود ندارد. محققان درباره­ ی تعداد و جامعیت کاربرد این راه­کارها با هم مخالف هستند. علاوه ­براین، راه­کارهای مدیریت منابع انسانی نظر محققان مختلفی را به خود جلب کرده است. راه­کارهای مدیریت منابع انسانی که به ­طور گسترده در مورد آنها مطالعه انجام شده عبارتند از آموزش و توسعه، پرداخت و پاداش و مدیریت عملکرد.