عنوان انگلیسی مقاله:

The consumer experience: The impact of supplier effort and consumer effort on customer satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: تجربه مصرف کننده: تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری

$$$: فقط 32500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب نظری و فرضیه ها
 • تلاش تامین کننده
 • تلاش مصرف کننده
 • سطح تلاش مصرف کننده در مقایسه با سطح تلاش عرضه کننده
 • آزمایش شماره 1
 • روش و شرکت کنندگان
 • توسعه محرک
 • معیارها
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • بحث
 • آزمون دوم
 • روش و شرکت کنندگان
 • توسعه محرک
 • معیارها
 • تجزیه و تحلیل و نتایج
 • بحث
 • بحث عمومی
 • خلاصه ای از نتایج اصلی
 • مشارکت ها
 • پیامد های مدیریتی
 • محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 • ضمیمه 1 : سناریو های مورد استفاده برای آزمون شماره1
 • پیوست 2: سناریو مورد استفاده برای آزمون شماره 2
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری …

تحقیقات موجود در رابطه با ارائه تجربیات اغلب چندین پیشنهاد را برای ارزیابی مصرف کننده داشته است. با این حال تحقیقات موجود که دارای پیشنهادات تجربی شامل تلاش هر دوی خریدار و مصرف کننده برای جلب رضایت است نادیده گرفته شده است که تلاش می کنند بر ارزیابی تاثیر بگذارند. برای بررسی این شکاف، در حال حاضر این مطالعه تاثیر تلاش عرضه کننده محصول و خود مصرف کننده برای ارزیابی مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد که منجر به ارائه خدمات تجربی مناسبی از نظر رضایت مشتری خواهد بود. دو بررسی تجربی شامل دو تجربه متفاوت انجام شده است. در هر دو آزمایش، تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده مورد دستکاری قرار گرفته است. رضایت مشتری نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تلاش های زیاد تامین کننده می تواند رضایت مشتری را افزایش داده و اثرات تلاش مصرف کننده به صورت غیر مستقیم و با تاثیر منفی همراه بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تلاش مصرف کننده که برای تامین مشتری بوده است دارای تاثیر منفی در رضایت مشتری بوده است.

کلید واژه ها: نام تجاری فروشگاه، تامین کننده، ضمیمه، وفاداری، اعتبار، تصویر، اعتماد

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط