عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of trust on customer acceptance of Internet banking

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر اعتماد مشتری بر پذیرش بانکداری اینترنتی

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2002

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه
 • تحقیق
 • مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) بکارگرفته شده برای بانکداری اینترنتی
 • اعتماد به محیط بانکداری اینترنتی
 • مدل تحقیق و فرضیات
 • شکل. 1. مدل تحقیق
 • روش تحقیق
 • افراد
 • اندازه گیری
 • نتایج
 • پایایی و اعتبار آیتم های اندازه گیری
 • سنجش و ارزیابی انطباق کلی مدل
 • ارزیابی انطباق مدل اندازه گیری
 • ارزیابی انطباق مدل ساختاری
 • شکل. 2. مدل سازمانی مناسب
 • نتیجه گیری
 • مبانی تحقیق
 • محدودیت ها و مسائل تحقیقاتی دیگر
 • پیوست A

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

دو عقیده به نام های سهولت استفاده و سودمندی، نقش بسیار مهمی در تعیین پذیرش IS های مختلف در دهه های گذشته ایفا کرده اند. با این حال، عقاید مذکور در مورد رفتار کاربران در محیط های در حال ظهور من جمله بانکداری اینترنتی، به طور کامل توضیح نمی دهند. در این مطالعه، اعتماد را به عنوان عقیده دیگری معرفی می کنیم که بر پذیرش بانکداری اینترنتی تاثیر می گذارد. برای این کار 845 مورد در شبکه وب جمع آوری نموده و رفتار کاربران درقبال بانک های اینترنتی را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج آنالیز های آماری با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری نشان می دهد که اعتماد تاثیر معنا داری بر پذیرش بانکداری اینترنتی اعمال می نماید.

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

در دهه های گذشته، تحقیقات زیادی در مورد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به عنوان عوامل تعیین کننده پذیرش IS از سوی فرد انجام گرفته است. این ساختارها در واقع عقاید برجسته زیربنای مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) به شمار می روند. TAM یکی از کاربردی ترین مدلها برای توضیح در مورد فاکتورهای اثرگذار بر پذیرش IS از سوی کاربر به شمار می رود. بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد اعتبار TAM در میان طیف وسیعی از IS توضیح داده اند. اما فاکتورهای تاثیرگذار بر پذیرش IS جدید احتمالاً باتوجه به نوع تکنولوژی ، کاربران هدف و محیط تغییر می کنند. بانکداری اینترنتی با IS سنتی تفاوت زیادی دارد. یعنی، بانکداری اینترنتی در مورد تکنولوژیهای در حال ظهور من جمله اینترنت و WWW استفاده کرده و به مشتریان (کاربران بانکداری اینترنتی) این امکان را می دهد تا فعالیتهای مالی را در فضای مالی انجام دهند. تحقیق پیرامون پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتری، درک و فهم عقاید مشتری برای استفاده از بانکداری اینترنتی را بهبود بخشیده و نشان می دهد عقاید مذکور به چه شکل بر رفتار مشتری بانکداری اینترنتی اثر می گذارند.

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط