عنوان انگلیسی مقاله:

Financial Leverage and Export Quality: Evidence from France

ترجمه عنوان مقاله: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

$$$: فقط 29500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 31 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 40 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهرم، سرمایه گذاری و کیفیت
 • ویژگی های داده ها و متغیرهای اصلی
 • برآورد کیفیت صادرات
 • آماره های توصیفی
 • راهکار تجربی
 • مدل سرمایه گذاری
 • مدل کیفیت
 • نتایج
 • اهرم و سرمایه گذاری
 • اهرم و کیفیت صادرات
 • آزمون های نیرومندی
 • نتایج
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

آیا ساختار مالی شرکت در توانایی آن برای رقابت در بازار های بین المللی از طریق کیفیت خروجی اهمیت دارد؟ این مطالعه با استفاده از سطح صادرات شرکت و اطلاعات ترازنامه که نمونه بزرگی از صادر کنندگان تولیدی فرانسه در دوره ای بین سال های 2007-1997 را بررسی و پوشش می دهد، و به این سؤال پاسخ می دهد. نتیجه اصلی حاکی از آن است که بین اهرم شرکت و کیفیت صادرات یک رابطه علّی منفی وجود دارد، که در آن کیفیت از برآورد یک مدل انتخاب گسسته از تقاضای مشتریان خارجی استنباط می شود. این نتیجه در تمام مشخصه ها و تکنیک های مختلف برآورد نیرومند می باشد. به علاوه، از طریق برآورد مدل های سرمایه گذاری درمی یابیم که تأثیر منفی اهرم بر کیفیت با نظریه هایی سازگار است که پیش بینی می کنند هزینه نمایندگی بدهی، سرمایه گذاری زیر بهینه را تعیین می کند.

برخلاف قضیه مودیلیانی و میلر (1958)، تعدادی از مطالعات تجربی، بی نظمی از ساختار مالی شرکت ها را برای فعالیت های واقعی سوق می دهد که نشان می دهد که اهرم، به عنوان اندازه گیری تأمین مالی بدهی، بر الگوهای سرمایه گذاری و رشد بهره وری تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، سرمایه گذاری، کیفیت خروجی، صادرات

پشتیبانی مدیر123http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط