برنامه ملی آموزش دیابت

بررسی اجمالی از برنامه ملی آموزش دیابت

نامه آموزش دیابت

EP در سال 1997 برای مدیریت بهبود دیابت G راه اندازی شد. و وظیفه آن کاهش مرگ ومیر ناشی از دیابت و عوارض آن بود. این برنامه توسط موسسه ملی دیابت و دستگاه گوارشی و بیماری های کلیوی حمایتی شد. همانطور که در خط تکمیلی جدول S1 نشان داده شده است. این برنامه با اطلاعات چند وجهی و برنامه آموزشی دست که با بیش از 200 سازمان دولتی بخش وسیعی ارتباط دارد. هدف این برنامه بهبود مدیریت دیابت، آموزش و نتایج و ترویج تشخیص های اولیه و جلوگیری از شروع دیابت نوع 2 در ایلات متحده می باشد.

NDEP

از آنجاکه ان از سال 1997 شروع به کار کرد NDEP تبدیل به یک پیش رو در توسعه و پیاده سازی اطلاعات دیابت و آموزش و پرورش و فعالیت های امدادی شد. با توجه به ماهیت چند وجهی NDEP از این برنامه، بنیان های نظری و مدل های ارتباطی، آموزش و رفتار افراد و گروه های تمامی و جوامع در نظرات برنامه کلی توسط یک مدل منطقه ای که در بخش 4-2 ارائه شده است. هدایت می شود. و تئوری های مربوط به منظور توسعه اخلات خاص رد استفاده قرار می گیرد. برای اطمینان بیشتر از انسجام در میان مداخلات برنامه ریزان از یک چهار چوب با تمرکز بر 8 متغیر برای تغییر رفتار  تفاده می کند. سه عدد از این متغیر ها لازم و کافی برای تغییر رفتار است.

  • آیا محیط فرصتی را برای تغییر این رفتار بوجود می آورد.
  • آیا افراد انگیزه کافی برای شرکت در این تغییر رفتار دارد.
  • آیا مهارت ها و توانایی ها برای انجام این کار کافی است (افشین بین و همکاران 2011).

به عنوان  ال در سال های اخیر روی NDEP جهت کمک به تغییر رفتار مردم متمرکز شده اند. این برنامه تبدیل به یک مدل فرا تئوری برای تغییر شده است. (پروچاسکا و دیکلمنت 2005)…

 

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش دیابت