عنوان ادبیات نظری:  فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 45 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

 • بخش اول
 • مفهوم فرهنگ
 • تعریف فرهنگ
 • ویژگیهای فرهنگ
 • فرهنگ سازمانی
 • سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی
 • جهان بینی
 • باورها
 • ارزشها
 • رفتارها
 • شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی
 • زنده نگهداشتن یک فرهنگ
 • چگونه کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند ؟
 • فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف
 • سنجش فرهنگ سازمانی
 • انواع فـرهنگ سازمانی
 • ویژگیهای سازمانی
 • بخش دوم:بهره وری
 • سابقه و تاریخچه بهره وری
 • شش کلید بهره وری در سازمان
 • بهره وری منابع انسانی
 • فرهنگ بهره وری
 • مبانی نظری تحقیق
 • فرهنگ
 • فـرهنگ سازمانی
 • سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی
 • بهره وری
 • عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
 • تعلیم و تربیت
 • آموزش
 • تکنولوژی
 • نقش مشارکت و همکاری در بهره وری
 • انگیزش
 • فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی
 • پیشینهء تحقیق
 • هفت c برای ایجاد فرهنگ بهره وری
 • نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره وری
 • شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی
 • منابع

توضیحات

انواع فرهنگ سازمانی

محققین، فـرهنگ سازمانی را به 4  نوع طبقه بندی می کنند.

1- سازمان با فرهنگ علمی: تأکید این سازمان ها به استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنها است. مثل شرکت IMB

2- سازمان با فرهنگ باشگاهی: در این سازمانها تأکید بر وفاداری و تعهد افراد نسبت به سازمان است. در فرهنگ باشگاهی ارشدیت، سن و سنوات خدمت در سازمان معیار عمده ای برای ارزش و اهمیا افراد در سازمان است. مثل سازمان های نظامی.

3- سازمان با فرهنگ تیمی: در این نوع فرهنگها تأکید بر نوع آفرینی، ریسک پذیری و آزادی عمل است. مثل سازمان های حسابداری، بانک ها.

4- سازمان با فرهنگ سنگری: این فرهنگ بر حفظ بقای سازمان تأکید دارد. فرهنگ سازمان ها امنیت شغلی حائز اهمیت است.

ویژگی های سازمانی

ویژگی های دوگانه وجود دارند که وقتی با هم ترکیب و تلفیق شوند فلسفه وجودی فرهنگ یک سازمان را تشکیل می دهند. اگرچه فرهنگ سازمانی ممکن است تا اندازه ای از جمع آن متفاوت باشد ولی موضوعات دوگانه ذیل ویژگیهای کلیدی که فرهنگ ها را از هم متمایز می سازد نشان می دهد.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png