عنوان ادبیات نظری: تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 45 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

 • مقدمه
 • بازارگرایی چیست
 • تاریخچه و پیشینه
 • دهه1950 و نیمه اول دهه 1960
 • اواسط دهه 1960 تا اوایل هه1980
 • اوایل دهه 1980 تا اوایل دهه 1990
 • اوایل دهه 1990 تا کنون
 • عوامل موثر بر  بازارگرایی
 • عوامل سازمانی
 • عوامل ویژه بازار
 • دیدگاههای بازارگرایی
 • دیدگاههای تصمیم گیری از نظر شاپیرو 1988
 • دیدگاههای هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی 1990
 • دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر
 • دیگاه کانون استراتژیک از نظر روکروت 1992
 • دیدگاه مشتری گرایی از نظر اشپند و همکاران 1993
 • رویکردهای بازارگرایی
 • رویکرد تغییر فرهنگی نارور و اسلاتر
 • رویکرد سیستم مبنای هامبورگ و همکاران
 • رویکرد رفتار مدیریت هرسی و همکاران
 • رویکرد دگرگونی فرهنگئ کندی ؛گولزی وآرنولد
 • رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهارت ؛ کارپنتر و ری
 • ارزیابی مدل های بازاریابی
 • ارزیابی رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد
 • ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده
 • ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های میانجی
 • مولفه های بازارگرایی تحقیق
 • مشتری گرایی
 • رقابت گرایی
 • هماهنگی بین وظیفه ی
 • عملکرد سازمان و کسب و کار
 • مولفه های عملکرد مشتری تحقیق
 • رضایت مشتری
 • وفاداری مشتری
 • ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری
 • پیشینه تحقیق
 • منابع

توضیحات

تاریخچه و پیشینه بازارگرایی

مفهوم بازارگرایی اساسا ایده ای منطقی می باشد که مشتری را در مرکز فعالیت های سازمان قرار می دهد.در مورد بازارگرایی تا دهه 1990 تحقیق تجربی کمی صورت گرفته بود و در مورد تعاریف رسمی آن توافق کمی حاصل شده بود و تنها در مورد کاربرد عمومی آن بحث هایی انجام گرفته بود.

200 سال پیش ادام اسمیت حاکمیت مشتری را مطرح نمود و با این جمله یکی از اصول اصلی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتری را بطور اثربخش بیان کرد .دو قرن پیش ” لویت ” مجددا دید گاه او را مورد تایید قرار داد و یکی از اهداف اصلی شرکت را جذب و حفظ مشتری اعلام کرد.

حدود نیم قرن پیش ” پیتر دراکر” اظهار داشت که اولین وظیفه یک شرکت مشتری یابی یا ایجاد مشتری است.

این مفهوم طی سه یا چهار دهه اخیر با نام های گوناگونی مطرح شده است.برای مثال ” فلتون ” مفهوم بازارگرایی را ” بیان عقاید شرکت ” و بعضی صاحب نظران دیگر آن را ” فلسفه  کسب و کار ” ؛ ” آرمان “، “بیان سیا ست گذاری ” بیان کرده اند که تمام این عبارات به عقیده و ارمانی اشاره  دارد که فقط در بیان ماموریت شرکت ها دیده می شود.

بازارگرایی در دهه 1960 با انتشار تعداد زیادی از کتاب های بازاریابی توسعه یافت و منجر به پذیرش این گزارش توسط شرکت ها شد، لذا سازمان منابع و قدرت سیاسی زیادی صرف ایجاد واحد های بازاریابی نمودند، به گونه ای که در انگلستان آموزش بازاریابی حرفه ای توسط موسسات بازاریابی اغاز شد. (فلتون،2001،564)

همچنین مجلات بازاریابی اروپایی برای اولین بار در سال 1967 انتشار یافت و استقرار مفهوم بازاریابی یا بازارگرایی بعنوان گامی از توسعه در نظر گرفته شد که باعث رضایت بیشتر مشتری و تعهد سازمانی کارکنان می شد. لذا واژگانی چون مصرف گرایی؛ بازاریابی گرایی؛ رویکرد بازاریابی، بازارگرایی و مشتری گرایی توسط دانشگاه ها و متخصصان بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. (استبان و دیگران ؛2002،1008)

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png