عنوان ادبیات نظری: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 42 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت

 • بخش اول:تعاریف،اصول ومبانی نظری
 • تعریف استراتژی
 • تعریف مدیریت استراتژی
 • بررسی محیط سازمان
 • تجزیه وتحلیل محیط خارجی
 • تجزیه وتحلیل محیط داخلی
 • مفهوم رقابت پذیری
 • مزیت رقابتی
 • مزیت رقابتی پایدار
 • تجزیه وتحلیل رقابت
 • الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر
 • نیروی اول :شدت رقابت بین شرکت های رقیب
 • نیروی دوم:توان بالقوه برای ورود رقبای جدید
 • نیروی سوم:توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین
 • نیروی چهارم:توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن
 • نیروی پنجم:توان مصرف کنندگان در چانه زدن
 • منحنی تجربه
 • تجزیه وتحلیل رقیب
 • شناسایی رقبای شرکت
 • دیدگاه صنعت
 • دیدگاه بازار
 • تعیین اهداف رقبا
 • شناسایی خطمشی رقبا
 • ارزیابی نقاط قوت وضعف رقیب
 • براورد الگوی واکنشی رقبا
 • خط مشی های رقابتی
 • جایگاه رقابتی
 • منابع

توضیحات

مفهوم رقابت پذیری

رقابت پذیری یک مفهوم چند بعدی است که برای افراد مختلف بسته به سطح و فضائی که قرار دارند معنی مختلفی می دهد.(رقابت پذیری میتواند در سه سطح مختلف اما وابسته به هم دیده شود:سطح کشور ، سطح صنعت و سطح شرکت). تحقیقات زیادی درارتباط با رقابت پذیری انجام شده و تعاریف مختلفی ارائه گردیده است . گرچه تعاریف کاملا مشابه نیستند، اما همۀ آنها دارای یک وجه مشترك هستند و آن بوجود آوردن یک محیط مساعد جهت توسعۀ سطح رفاه یک کشور است.

در یک تعریف جامع رقابت پذیری یک کشور درجه ای است که بتواند تحت شر ایط بازار آزاد و مناسب ، کالاها و خدماتی را ارائه دهد که به استانداردهای بازارهای بین المللی دست یابد و در عین حال همزمان درآمد واقعی و کیفیت  زندگی مردم آن کشور برای یک دورة بلند مدت بهبود می یابد. تعاریف موجود، رقابت پذیری را به صورت یك مفهوم ایستا مینگرند (برای مثال، در یك مقطع زمانی، سازمان از نظر رقابتی چگونه است) و توجه كمتری به پایداری آن دارند.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png