آزمون كای­ دو (تحلیل آماری با نرم افزار spss)

توزیع کای دو

  • آزمون کای دو یک آزمون ناپارامتریک است.
  • توسط فیشر ارائه شده
  • كار اصلی آن، بررسی معناداری تفاوت بین فراوانی­ های مشاهده شده و مورد انتظار است.

فرمول كلی كای­ دو به شكل زیر می­ باشد.

 

http://modir3-3.ir/images/formul123.png

آزمون كای­ دو (تحلیل آماری با نرم افزار spss): توزیع كای ­دو از توزیع نرمال بدست می ­آید. اگر متغیر x متعلق به جامعه نرمال با میانگین  و انحراف معیار Q باشد و از این جامعه نمونه تصادفی به حجم n انتخاب شود، سپس هر یک از اعضای نمونه با استفاده از فرمول  استاندارد شوند، متغیر تصادفی زیر از توزیع کای­ دو با n درجه آزادی پیروی می­ كند.

توزیع كای دو دارای رابطه ای به شكل زیر می باشد كه در آن k در جه آزادی را نشان می­ دهد و میانگین و وایانس آن به ترتیب k و2k  می ­باشد.

نحوه عملكرد آزمون كای دو

  • جمع ­آوری اطلاعات، مقداری را برای فراوانی در سلول­ ها نشان می ­دهد.
  • به این فراوانی­ ها، فراوانی مشاهده شده گویند.
  • از طرفی در صورتی كه طبق فرض صفر استقلال بین دو متغیر وجود داشته باشد، انتظار داریم فراوانی­ ها به شكل دیگری باشد.
  • طبیعی است كه بین این دو نوع فراوانی اختلاف وجود داشته باشد.
  • در صورتی كه اختلاف قابل توجه نباشد،  می­ توانیم فرض مورد نظر را بپذیریم.
  • در غیر این صورت فرض صفر رد می شود. علت تقسیم كسر  نرمالایز كردن یا بی­ مقیاس كردن داده­ ها است.

شرایط استفاده از آزمون كای دو

1- تصادفی بودن داده ها
2- مستقل بودن نمونه ها
3- بزرگ بودن نمونه به اندازه كافی
گفته می شود فراوانی سلول ها نباید كمتر از 10 (به عقیده بعضی ها 5) باشد. در صورتی كه این اتفاق بیافتد باید طبقات ادغام شود. به همین دلیل بعضی از محققین اعتقاد دارند برای انجام آزمون كای دو تعداد نمونه ای بزرگتر از 50 مورد نیاز است. در نرم افزار  spss در صورت وجود سلول هایی با فراوانی كمتر از 5 به مقدار بیش از 20% سلول ها هشدار داده می شود، این بدین معنی ست كه تست كای دو، قدرت لازم را جهت انجام آزمون ندارد.
4- آزمون كای دو  برای متغیرهای رتبه ای و اسمی استفاده می شود.

مراحل آزمون كای دو

1- فراوانی های مورد انتظار را با استفاده از توزیع مورد آزمون تعیین كنید.
2- آماره ϰ2 را تعیین كنید.
3- مقدار بحرانی را از جدول كای دو با سطح خطای مورد نظر و درجه آزادی N-K-1  محاسبه نمایید. که در آن N تعداد طبقات و K تعداد متغیرهای برآورد شده می باشد.
4- تصمیم گیری كنید.

آزمون نیکویی برازش، میزان تناسب و ارزش یكسری از داده‌ها را با یک توزیع خاص مثل توزیع نرمال یا پواسون بررسی می كند. در صورتی‌كه داده‌ها از شكل توزیع فاصله زیادی نداشته باشند برازش داده‌ها با آن توزیع تعیین و در غیر این صورت رد می‌شود. روش آزمون در این جا نیز مانند 2 كاربرد دیگر آزمون کای‌دو است بدین معنا كه با محاسبه مقادیر فراوانی مورد انتظار این مقادیر در قالب رابطه توزیع  با فراوانی‌های واقعی یا مشاهده شده مقایسه می‌شود و در نهایت با مقایسه آماره حاصل با حدود بحرانی برازش داده‌ها مشخص می‌شود.

 دانلود آموزش کامل آزمون

http://modir3-3.ir/images/tahlil-modir123.com.gif

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

 

مطالب مرتبط