عنوان انگلیسی مقاله:

Policy modeling: Definition, classification and evaluation

ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی خط مشی ( تعریف، طبقه بندی و ارزیابی)

$$$: فقط 7000 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقالهدانلود

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف و طبقه بندی مدلسازی خط مشی
 • طبقه بندی مدلسازی خط مشی
 • رویکرد پیشنهادی برای مدلسازی خط مشی
 • رویکرد چند رشته ای
 • فرض OMINA MOBILIS
 • شاخص سازگاری مدلسازی خط مشی (PMC-Index)
 • استفاده از جدول چندگانه ورودی – خروجی
 • دسته بندی متغیرها و شناسایی پارمترها
 • اندازه گیری شاخص PMC
 • ارزیابی سازگاری مدلسازی خط مشی
 • ساختار رویه ثبات مدلسازی خط مشی:
 • ارزیابی قوت و ضعف متغیرهای اصلی در مدله کردن خط مشی
 • عنوان مقاله اول اتحاد کره : چقدر هزینه برو رنج آور است مقاله یک توسط
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در این مقاله مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و برای ارزیابی آن روشی پیشنهاد شده است.جهت ارزیابی مدلسازی خط مشی ابزاری تحلیلی به نام ” سازگاری مدلسازی خط مشی” (شاخص (PMC تدوین شده است. شاخص PMC سیاست گذاران و محققان را قادر می سازد تا سطح سازگاری مدلسازی خط مشی ها را تعیین و همچنین نفاط قوت و ضعف درون آنها را شناسایی نمایند .پیاده سازی شاخص PMC شامل چهار گام اساسی زیر می شود : 1 – استفاده از جدول چدگانه ورودی – خروجی 2-طبقه بندی متغیرها و شناسایی پارامترها 3 – اندازه گیری شاخص PMC    4- ترسیم نمای PMC این مقاله با بهره گیری از شاخص PMC رویکرد چند جانبه ای را به مدلسازی خط مشی سازمانی پیشنهاد می کند این امر نشان می دهد که می توان اثرات مختلف هر سیاست اقتصادی را با استفاده از یک ابزار گرافیکی چند بعدی به نمایش گذاشت.

کلمات کلیدی: اقتصاد گرافیکی، مدلسازی خط مشی، آموزش اقتصادی، نمودارهای چند بعدی و هندسه چند بعدی

ترجمه مقدمه مقاله

این مقاله چندین مشاهده و پیشنهاد در خصوص مدلسازی خط مشی ارائه می دهد.ابتدا یک تعریف از خط مشی به همراه یک روش برای طبقه بندی مدلسازی خط مشی ارائه می دهد. بر اساس یک مطالعه دقیق از کل 1501 مقالات پژوهشی منتشر شده در مجله مدلسازی خط مشی بین سالهای 1979 تا 2004، آن درصداز مقالات چاپ شده در طبقه بندیهای منحصر به فرد مدلسازی خط مشی شناسایی شد ثانیاً بر اساس یک مشاهده از رویکردهای معمول به کاربرده شده در مقالات مدلسازی خط مشی در 30 سال گذشته در مجله  JMP این مقاله یک رویکرد چند رشته ای برای مدلسازی خط مشی ارائه می دهد و یک ترکیب چند رشته ای از متغیرهای غیر اقتصادی برای فرموله کردن خط مشی های قوی پیشنهاد می دهد ثالثاً در ارتباط با رویکردهای چند رشته ای کاربرد فرض omnia mobiles رادر مدلسازی خط مشی پیشنهاد می دهد. (Ruiz Estrada, Yap, & Nagaraj, 2008)

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با ارائه یک تعریف از مدلسای خط مشی یک روش برای طبقه بندی روش های ارزیابی مدلسازی خط مشی معرفی شد این مقاله یک نفطه تغییر مسیر برای توسعه تئوریکی مدلسازی خط مشی می باشد.اهداف عملی تعریف طبقه بندی و روشهای ارائه شده ذر این مقاله قسمتی از چارچوب تئوریکی مدلسازی خط مشی می باشدآنها برای استفاده مرجع عمومی و مدلسازی سیاست و تحقیقاتی که به سیاست های اقتصادی مربوط است مفید هستند.
به عنوان یک ابزار قوت و ضعف در هر مدلسازی خط مشی ضریب PMC برای بهبود کیفیت مطالعات بعدی بکار می رود پیشنهادات دیگر در این مقاله به صورت خاص رویکردهای منظم بریا مدلسازی خط مشی و استفاده از فضای همکاری چند بعدی در مدلسازی خط مشی و فرض OMINIA MOBILIS برای توسعه افقی تحقیقات بعدی مفید هستند

چکیده انگلیسی مقاله

This paper introduces a definition, a way of classifying and a method of evaluating policy modeling. An analytical tool called “Policy Modeling Consistency (PMC-Index)” has been developed for the purposes ofevaluating policy modeling. The PMC-Index enables policy-makers and researchers to identify the level of consistency as well as the strengths and weaknesses within any policy modeling. The implementation of the PMC-Index involves the following four basic steps: (i) the use of multi-input-output table; (ii) classification of variables and identification of parameters; (iii) measurement of the PMC-Index; (iv) construction of the PMC-Surface. Through the PMC-Index, this paper promotes multidisciplinary approach to policy modeling. It suggests that various possible effects of any economic policy can be shown using a multi-dimensional graphical means.
Keywords: Econographicology; Policy modeling; Economics teaching; Multi-dimensional graphs and multi dimensional geometry