عنوان انگلیسی مقاله:

Enhancing employee outcomes The interrelated influences of managers’ emotional intelligence and leadership style

ترجمه عنوان مقاله: بهبود بازده کارمند؛ تأثیرات وابسته ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 27 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات تحقیق و فرضیات
 • هوش عاطفی
 • تمرکز بر خود
 • تمرکز بر ارتباط خود با دیگر افراد
 • سبک رهبری
 • تأثیرات بر بازدهی کارمند
 • مدل پیشنهادی
 • هوش عاطفی مدیران و رهبری تحولی (AB)
 • هوش عاطفی مدیران و نتایج کارمند (AC)
 • رهبری تحولی مدیران و نتایج کارمند (BC)
 • نقش تعدیلی رهبری تحولی مدیران
 • روش شناسی تحقیق
 • نمونه
 • روند
 • جدول 1: نمونه ها، میانگین ها و انحرافات استاندارد از متغیرهای اصلی
 • مقیاس ها
 • مقیاس هوش عاطفی Wong (WEIS)
 • سبک رهبری تحولی
 • مقیاس های بازدهی کارمند
 • رضایت شغلی
 • تعهد سازمانی
 • استرس شغلی
 • متغیرهای کنترلی
 • نتایج
 • جدول 2: آمار توصیفی و همبستگی های متقابل
 • جدول 2: آمار توصیفی و همبستگی های متقابل
 • آزمون فرضیات
 • تحلیل رگرسیون میانجی
 • جدول 3: تحلیل رگرسیون تعدیلی رهبری تحولی بر نتایج کارمند
 • جدول 4: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه: رهبری تحولی مدیران و تأثیرات 3 مؤلفه ی نتایج کارمند
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بهبود بازده کارمند؛ تأثیرات وابسته ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و بازده کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه ­ی سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش عاطفی مدیران و نتایج (بازده) کارمند به مانند عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس(فشار) شغلی می­باشد.

طراحی، روش شناسی، رویکرد: این مطالعه در دو سازمان بزرگ در شانگ های چین و بر جامعه ­ی آماری­ ای متشکل از مدیران و زیردستان به تعداد 323 نفر انجام شده. هوش عاطفی از طریق مقیاس هوش عاطفی ونگ و سبک رهبری به واسطه ی پاسخنامه چند عاملی­ رهبری سنجیده شدند.

نتایج یافته ­ها: نشان دادند که سبک رهبری تحولی مدیران به شدت رابطه­ ی بین هوش عاطفی مدیران و رضایت شغلی کارمند را تعدیل می­ کند. با این وجود، سبک رهبری تحولی مدیران هیچ­گونه اثر تعدیلی ­ای را بر رابطه­ ی بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد کارمند، تعهد سازمانی و استرس شغلی گزارش نکرده است.

اصالت/ارزش: یافته­ های این مطالعه به بینش­های موجود در رابطه با ارتباطات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجی­ های کارمند کمک می ­کند و نشان می ­دهد شدت تاثیر هوش عاطفی مدیران بر رضایت شغلی باید از طریق یک متغیر سوم، رهبری تحولی نشان داده شود.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، رهبری تحولی، عملکرد کارمند

نوع مقاله: پژوهشی

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط