عنوان انگلیسی مقاله:

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant

ترجمه عنوان مقاله: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: Management Accounting Quarterly, Winter 2011

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • تصمیم تبدیل شرکت به سهامی عام
 • هزینه های عمومی شدن
 • معایب دشوار و نامعین
 • هزینه های مالی
 • نظرات حسابداران مدیریت
 • قانون اوراق بهادار 1933
 • بررسی پروسه ثبت
 • دسترسی به اطلاعات
 • معافیت ها
 • حسابدار مدیریت و پروسه IPO
 • تهیه صورت وضعیت های مالی مبتنی بر GAAP
 • انتخاب موسسه حسابداری بیرونی
 • انتخاب پذیره نویس و تهیه پیش نویس امیدنامه
 • تامین شرایط گزارش دهی فرم S-1 در SEC
 • قیمت، نمایش راه و مبادلات ابتدایی
 • کمک به مدیران اجرائی
 • ایجاد ارزش در IPO
 • منابع

ترجمه قسمتی از مقاله

تبدیل شرکت به سهامی عام تصمیم آسانی نیست. اجرای این امر مطابق با پروسه عرضه اولیه سهام (IPO) هزینه ها و مزیت های قابل توجهی را دربر می گیرد. حسابداران مدیریت بواسطه کمک به مدیریت در تهیه صورت وضعیت های مالی مبتنی بر GAAP، انتخاب شرکت حسابداری بیرونی، گزینش پذیره نویس برای IPO و تهیه پیش نویس مواردمورد نظر، تامین نیازهای گزارشات SEC، تعیین قیمت عرضه اولیه و تهیه نمایش راه، و کمک به مدیران اجرائی شرکت، نقش حیاتی را ایفا می کنند.

هنگامی که شرکت سهامی خاص تصمیم به ارائه سهام خود به عموم می نماید – “عمومی شدن”، اقدام به عرضه عمومی اولیه سهام (IPO) می کند (1). عمومی شدن تصمیم بزرگی است که برای همیشه ماهیت کسب و کار شرکت را تغییر می دهد. پروسه واقعی عمومی شدن زمان بر بوده و چالش های ویژه و خاصی را به همراه دارد که شرکت ها باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشند.

تصمیم به عمومی کردن شرکت امر آسانی نیست. در شرایطی که تبدیل به سهامی عام شدن دسترسی بیشتری را به منابع سرمایه فراهم می سازد، این امر مسئولیت های قابل توجهی را نیز دربر می گیرد، از جمله تسهیم کنترل شرکت با سهامداران، افزایش حاکمیت شرکتی، و شرایط Sarbanes-Oxley (SOX). همچنین، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با پروسه IPOو الزامات گزارشات (آتی) بعدی ارتباط می یابد.

حسابداران مدیریتی دارای صلاحیت های منحصربفرد برای تسهیل پروسه IPO هستند. آنها از مهارت ها و دانش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مالکان شرکت برای اتخاذ تصمیم عمومی شدن برخوردار می باشند، و در نتیجه اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری جهت ثبت اوراق بهادار شرکت (یعنی، عرضه سهام با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)) را ارائه می دهند.

اگرچه شواهد موجود حاکی از اهمیت حسابداران در پروسه IPO است، پژوهش کمی در خصوص نقش استراتژیک حسابداران مدیریتی در پروسه IPO صورت گرفته است. شاید بتوان این پروسه را با اشاره به تعریف حسابداری مدیریت IMA بهتر مورد ارزیابی قرار داد:

حسابداری مدیریت حرفه ای است که با مشارکت در اتخاذ تصمیمات مدیریت، ایجاد سیستم های مدیریت عملکرد و برنامه ریزی، و فراهم ساختن تخصص در ارائه گزارشات مالی و کنترل را به منظور کمک به مدیریت در تعیین و اجرای استراتژی سازمان دربرمی گیرد (2).

 

 

مطالب مرتبط