عنوان انگلیسی مقاله: financial statement analysis

ترجمه عنوان مقاله: تحلیل صورت حساب مالی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: گزارش مالی

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • مقدمه
 • مفاهیم و تعاریف
 • شکل 1-2 : صورت حساب مالی
 • صورت حساب درآمد
 • صورت حساب وضعیت
 • تغییرات صورت حساب در تساوی حقوق مالکان
 • تغییرات صورت حساب در موقعیت مالی
 • انواع تحلیل صورت حساب مالی
 • شکل 2-2 : انواع تحلیل صورت حساب مالی
 • بر اساس اصول بکار گرفته شده
 • تجزیه و تحلیل خارجی
 • تحلیل داخلی
 • بر اساس روش بهره وری
 • تحلیل افقی
 • تحلیل عمودی
 • تکنیک های تحلیل صورت حساب مالی
 • شکل 3-2 : تکنیک های تحلیل صورت حساب مالی
 • تحلیل صورت حساب تطبیقی
 • تحلیل ترازنامه تطبیقی
 • تمرین 1
 • راه حل
 • مقایسه تجزیه و تحلیل ترازنامه
 • تحلیل سود و زیان حساب تطبیقی
 • تحلیل الگوی رفتاری
 • تمرین 2
 • راه حل
 • تمرین 3
 • راه حل 3
 • تحلیل اندازه متعارف
 • صورت حساب جریان سرمایه
 • مؤسسه برآوردهای هزینه و حسابرسی در هند
 • صورت حساب جریان وجوه نقد
 • تمرین 4
 • تراز مالی برای این شرکت در 31 مارس
 • راه حل 4
 • جدول تغییرات از سرمایه در گردش
 • جریان وجوه نقد
 • تحلیل نسبی
 • نسبت های نقدینگی
 • نسبت پرداخت بدهی
 • نسبت سود آوری
 • تمرین 4
 • تمرین 5
 • تمرین 6
 • تمرین 6: در ترازنامه زیر آقای آرویند در سال 2007 و 31 مارس
 • مدل سوالات

ترجمه قسمتی از مقاله

مقدمه

صورت حساب مالی، سند رسمی شرکت است که اطلاعات مالی دست نخورده شرکت را محاسبه می کند. هدف اصلی صورت حساب مالی، فراهم آوردن اطلاعات و درکی از جنبه های مالی شرکت می باشد.
از این رو، تهیه مقدمات و آماده سازی صورت حساب مالی به اندازه ی تصمیم گیری های مالی حائز اهمیت می باشد.

مفاهیم و تعاریف

بر طبق گفته ی هامپورجان، صورت حساب مالی مجموعه داده های سازماندهی شده بر طبق رویه های حسابداری سازگار و قانونی می باشد. این هدف، درکی از جنبه های مالی شرکت های تجاری را بیان می کند و ممکن است موقعیتی را در لحظه زمانی مانند ترازنامه نشان دهد و یا ممکن است خدمات فعالیت هایی را بیش از دوره زمانی آشکار سازد مانند صورت حساب درآمد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png