عنوان انگلیسی مقاله:

Risk management and managerial efficiency in Chinese banks: A network DEA frame work

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی: چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • جدول 1
 • تحلیل کیفی
 • تجزیه و تحلیل کمی
 • جدول 2 : اهمیت اماری فاکتورهای شخصی
 • شبکه تحلیل پوششی داده ها
 • جدول 2 – شبکه 3 مرحله ای با NPL به عنوان خروجی بد
 • جدول 4 – ریسک ترکیبی شبکه ای DEA و اندازه های ورودی سازمانی
 • ارزش افزوده معیارهای ریسک
 • جدول 5 – سنجش توزیع بهره وری
 • جدول 6 – ارتباط امتیاز DEA با ROA – مقادیر P در پرانتز.
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی: چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده

مدیریت ریسک در بانک های چینی به طور سنتی سیندرلای وظایف داخلی خود بوده است. محدودیت های سیاسی و ضرورت رشد و توسعه اغلب بر عملیات استاندارد مدیریت ریسک که در نتیجه نسبت بزرگی از وام های سررسید گذشته (NLP) حاصل شده است، تأثیر می گذارد. آموزش و فعالیت مدیران ریسک در مقایسه با بانک های خارجی فعال در چین، در درجه دوم قرار دارد. این مقاله مدیران ریسک بانک های چینی را مورد بررسی قرار می دهد و معیارهایی را برای فعالیت های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک ایجاد می نماید. این معیارها به عنوان ورودی های میانی در یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری بهره وری درآمد مورد استفاده قرار می گیرند. آزمون آماری برای بررسی اهمیت معیارهای ریسک در ارزیابی بهره وری درآمد بانک انجام شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، ریسک سازمان، کارایی مدیریتی، شبکه تحلیل پوششی داده ها

ترجمه مقدمه مقاله

در سال های اخیر سیستم بانکی چین گام های زیادی برای اصلاح و سامان دهی برداشته است. آنها نسبتا از اپیدمی بانکداری جهانی جان سالم بدر بردند که اقتصادهای توسعه یافته را آلوده کرده بود و برای اولین بار بزرگترین آنهادر میان همتایان خود در کنار غول بانکداری جهانی ایستاده است.

با این حال، علی رغم مقاومت نسبی بانک های بزرگ ذکر شده چینی در بانکداری جهان، شک و تردید طولانی مدتی در مورد شکنندگی ذاتی سیستم بانکی در چین باقی مانده است. دهه گذشته، حجم زیادی از مقالات علمی و حرفه ای به ابراز نگرانی از ایمنی و سلامت سیستم بانکی چین و متوسط زمان بقای آنها در مواجهه با افزایش رقابت بانک های خارجی در سال های پس از WTO پرداخته اند. تهدید مشترک در بسیاری از بررسی های به عمل آمده از بانکداری چینی عبارتند از: تعداد زیاد وام های سررسید گذشته، تمایل غالب وام دهی ها به سمت شرکت های دولتی، و نفوذ دولت های محلی و مقامات حزب کمونیست در تصمیم گیری های وام دهی.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png