عنوان انگلیسی مقاله:

Information thchnologiec: challenge and opportunity for modern managenment accounting systems

ترجمه عنوان مقاله: فن آوری های اطلاعات: چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشنهاد یکپارچه سیستم حسابداری مدیریت در پنج نوع ازشرکت های مدرن
 • نیازمندی های سیستم حسابداری مدیریت در پنج نوع شرکت
 • سازگاری ابزارنوین حسابداری مدیریت
 • یکپارچه سازی آموزنده مارکو: پیشنهادی از BS.
 • پیشنهاد فعلی متوازن (BS)
 • شکل 1 – چشم انداز كامل از کادر فرماندهی – کاپلان و نورتون (1996)
 • پیشنهاد مشترک از سیستم حسابداری مدیریت
 • امکانات فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات)
 • بنابراین، اطلاعات نشان داده شده توسط EIS باید چهار ویژگی را تكمیل كند
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

پس از اوایل دهه 90، زمانی که کار بسیار خوبی بر روی تاثیر غیر مستقیم در زمینه حسابداری مدیریت انجام شد در موردآورده های اخیر تولید شده توسط تغییرات فن آوری، منافع پژوهش به نظر می رسد با تجزیه و تحلیل روابط مستقیم بین فن آوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) و سیستم های حسابداری مدیریت متمركز است. هدف از این مقاله به تجزیه و تحلیل این روابط، به عنوان یک چالش و فرصت برای سیستم حسابداری مدیریت مدرن در شرکت های جدید می پردازد.

این تجزیه و تحلیل، برمبنای پیشنهاد یکپارچه و انعطاف پذیر سیستم حسابداری مدیرت در محیط رقابتی امروز برای بهترین شرکت ها قرار گرفته است. بعد از این، مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت این ابزار جدید تکنولوژیکی موجود، به منظور توجیه، پاسخ مناسب ترین پیشنهاد به سیستم اطلاعات اولیه می باشد.

ترجمه مقدمه مقاله

اختلاط عمومی فناوری اطلاعات مستلزم تغییر بنیادی در اقتصاد و زمینه های اجتماعی به دلیل تغییر از عوامل اصلی در توسعه اقتصاد (از منابع مشهود به اطلاعات و دانش نامشهود)، قوانین بازی (میدان جهانی) و به تبع آن، ارزش ها را برای توسعه اجتماعی مردم و شرکت های (سازگاری سریع با محیط) دارد. انقلاب تکنولوژیک علت و نتیجه فرایند تغییر سازمانی در شرکت های بزرگ و کوچک بوده است، كه در انطباق با تغییرات محیطی میان مدت و بلند مدت باقی مانده است. همانطور که مربوط می شود، فناوری اطلاعات به عنوان تسهیل از تعداد زیادی از این فرآیندهای انطباق کارآفرینی دیده می شود. هر دو، وضع از آن و تشدید رقابت که به نظر می رسد در اکثریت بخش های اقتصادی، به احتمال زیاد بهترین اطلاعات به مدیریت و کنترل لزوما” مربوط است، كه آن در توسعه سیستم های جدید به منظور گرفتن مزایای رقابتی از اطلاعات خوب نشان داده می شود. در این مفهوم، سیستم حسابداری مدیریت، به عنوان یکی از بیشترین زیر سیستم های اطلاعات رسمی مهم در این سازمان، چالش انطباق با رویکردهای سازمانی جدید را از طریق مدل های خود طراحی مجدد و تجدید نظر از ابزار نموده، و به منظور تضمین کاربرد آن به عنوان ابزار خدمات برای مدیران به عهده گرفته است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

به واسطه اعتبار نسبی که پیشنهاد اساتید می تواند در مدیریت حسابداری داشته باشند، در این کار ما تلاش کرده ایم برای توجیه مناسب بودن، در پنج فرم متشکل، از سیستم حسابداری مدیریت یکپارچه و انعطاف پذیر (سیستم حسابداری مدیریت)، امکان ساخت از طریق پایگاه های فن آوری از اینترانت شرکتی را بدهیم. خصوصا، ما حمایت می كنیم از:

1) ویژگی های عناصر پنج نوع شرکت، شرایط سیستمهای حسابداری مدیریت خود را برای رهبری و مدیریت، به همان اندازه رویکرد خود در طراحی و پیکربندی عملکرد: رویکرد مدیریت استراتژیک، پشتیبانی عملکرد در جستجوی رقابت و انعطاف پذیری سازمانی، هماهنگی عنصررسمی، جهت بازار مشتری، صحیح و پیکربندی انعطاف پذیر.

2) پاسخ به ضرورت های قبلی به شرح ذیل خواهد بود:

الف) وضعیت جامع از تکنیک های جدید از حسابداری مدیریت (MA) در محدوده عملكرد و مسیر عمل، محیط اطراف شرکت

نمایندگی فعالیت هایی است که سیستم ABC/M ارائه می دهد.

ب) مدل جامع ازBS در محدوده محور استراتژیک که به آن اجازه می دهد تا متصل باشد با دیدگاه داخلی اش (فرآیند ها و ظرفیت های داخلی برای بهبود و رشد) با زیر سیستم های یکپارچه از اطلاعات شمارش پذیر در عملکرد و محدوده عمل، به خاطر کاربرد استراتژیک سیستم های ABC/M است.

3) قاعده اطلاع رسانی قبلی از BS با قاعده های فن آوری از اینترانت سازگاراست و ممكن است، مانند یکپارچه سازی بستر های نرم افزاری که در آن ظرفیت مدرن اطلاعات، ارتباطات و ابزارساخت كه تمام ابعاد رویکرد BS خود را تقویت می كند.

چکیده انگلیسی مقاله

After the early 90’s, when much good work was carried out on the indirect impact in the area of management accounting brought about by production technological recent changes, research interest seems to have focussed on the analysis of the direct relationship between Information Technologies (IT) and Management Accounting Systems (MAS). The purpose of this paper is to analyse this relationship, as a challenge and opportunity for modern MAS in new firms.
For this analysis, it establishes a proposal of integrated and flexible MAS for the best placed firms in today´s competitive environment. After this, it examines the advantages and disadvantages of the new technological tools available, in order to justify, finally, the most appropriate answer to the initial information system proposal.

مقدمه انگلیسی مقاله

The generalised incorporation of IT has entailed a radical change in economic and social areas because of the modification of the principal factors in economic development.(from tangible resources to the intangibles of information and knowledge), the game rules (global field) and consequently, the values for social development for people and firms (rapid adaptability to the environment). Technological revolution has been, and is, the cause and the consequence of the organisational change process in big and small enterprises, in adapting to the environmental changes and surviving in the medium and long term. As for on the lattest in concerned, IT are seen as facilitating of a large number of these entrepreneurial adaptation processes.
Both, disposition of it and competence intensification that appears in the majority of economic sectors, joined the necessity to the possibility of more and best information to
management and control, what it’s showing in new systems development in order to take competitive advantages of good information. In this sense, MAS, as one of the most important formal information subsystem at the organisation, has assumed the challenge of adaptation to new organizational approaches through its models redesign and rethinking of tools, in order to warrant its utility as a service tool for managers.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

From the relative validity that a generalist proposal can have in management accounting, in this work we have tried to justify the suitability, in a V-form organization, of integrated and flexible management accounting system (MAS),, making possible through the technological platform of a corporative Intranet. In particular, we defend that:
1) The characteristics elements of a V-form firm, condition their MAS for direction and management, as much in their approach as in the design configuration and functions: strategic management approach, support function in the competitiveness search and organizational flexibility, coordination formal element, direction to the market-client, integral and flexible configuration.
2) An answer to previous exigencies will be the following one:
a) Integrating position of the new techniques of management accounting (MA) in the scope of the functional and operative direction, surroundings to the company representation by activities that a ABC/M system offers
b) Integrated Model of BS in the scope of the strategic axis that it allows to connect his internal perspective (processes and internal capacities for improvement and growth) with the integrated subsystem of countable information in the functional and operative scope, thanks to the strategic applicability of systems ABC/M.
3) The previous informative frame of the BS is compatible and possible with the technological frame of an Intranet, like integrating platform in which it has capacity the modern information, communication and formation tools that, reinforce in all their dimensions the BS approach.