عنوان انگلیسی مقاله:

 Strategic partnering in oil and gas: A capabilities perspective

ترجمه عنوان مقاله: بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز: چشم انداز قابلیت ها

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع:  الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

5500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

ترجمه مقاله بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز

 • چکیده
 • مقدمه
 • قابلیت ها به عنوان سنگ بستر راهبرد در صنعت نفت و گاز
 • چالش های مرتبط، قابلیت ها، و انتخاب راهبردی در نفت و گاز
 • مثال های قابلیت ها
 • ذخایر و شرایط محیطی سخت و خشن
 • غیرمتعارف ها
 • تولید/بازیافت گسترش یافته/افزایش یافته  در مناطق بخوبی توسعه یافته
 • نقل و انتقال یکپارچه سازی شده ی گاز
 • اقتصاد بهبود یافته محلی و تعامل اجتماعی
 • کاهش اثر محیطی و سطحی
 • راهبرد و قابلیت ها
 • مفاهیم مشارکت ها در سطح سرمایه
 • نتیجه گیری
 • تشکر و قدر دانی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز

به طور معمول، راهبرد یک شرکت، از لحاظ موقعیت آن در صنعت یا چشم اندازی (زمینه ای) که در آن فعالیت می کند یا مزیت رقابتی شرکت در آن زمینه تعریف شده است. این امتیاز رقابتی، به نوبه ی خود، از یک ترکیب دارایی ها (آنچه که متعلق به شرکت است) و قابلیت ها (هر آنچه که شرکت در راستای وظیف خود انجام می دهد)  هدایت می شود. در حالی که تصور (برداشت) نفت و گاز در صنعت  آن است که: همه ی آنها در مورد دارایی ها، مزیت های رقابتی که عموما از یک ترکیب محسوس دارایی ها منتج می شود، قابلیت ها، و سرمایه های ناملموس ماند اعتبار و شهرت و مالکیت معنوی (IP) می باشد.

اقسام قابلیت هایی که احتمال آنها جهت جدا کردن یک شرکت از شرکت های دیگر در یک میدان رقابتی شدید مانند نفت و گاز بیشتر است، یک بسته پیچیده از قابلیت های مکمل هستند که جهت رفع چالش های کلیدی به آنها نیاز می شود ضمن اینکه توسعه و شبیه سازی آنها امری مشکل می باشد، بویژه زمانی که چالش ها جدید هستند و نیاز به بسته های جدید متشکل از قابلیت ها است.

بنابراین قابلیت های متمایز ممکن است یکپارچه، پویا یا هردو باشند. این مقاله یک مجموعه از قابلیت های پویا را که به عنوان شاخص ها (متمایز کنندگان) در صنعت نفت و گاز در حال ظهور هستند شناسایی و تفکیک  و در باره ی مواردی که این مفاهیم را در مشارکت در کارخانه و سطوح دارایی ها می رساند بحث می کند.

کلمات کلیدی: راهبرد، قابلیت ها، قابلیت های پویا، قابلیت های یکپارچه، قابلیت های پویای منسجم، گروه های راهبردی، مشارکت، صنعت نفت و گاز

ترجمه قسمیت از مقدمه مقاله

مقدمه بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز

صنعت نفت با چالش های تشدید مطالبات جهت ارائه ی ارزش سهام و افزایش میزان خروجی برای پاسخگویی به نیاز جهانی به هیدروکربنها روبه رو است. در حالیکه به شکل همزمان تاثیرات محیطی و اجتماعی خود را بهبود می بخشد.تصویر صنعت نفت و گاز، مزیت رقابتی است که از دارایی های محسوس نتیجه می شود، در واقع این امر عموما نتیجه ی ترکیب دارایی های قابل لمس، قابلیت ها، و دارایی های نا ملموس مانند شهرت و اعتبار و مالکیت معنوی (IP) است.

همانطور که توسط “زاکرمن” در “فراکرز” شرح داده شد آخرین بخش استخراج از اطلاعات لایه نفتی  با حفاری افقی و شکستن هیدرولیکی، نتیجه ی یک ترکیب دارایی ها زمین قابل استفاده، که در برخی موارد از مدل های تجاری قبلی به ارث رسیده بود، اما در بسیاری نتیجه قابلیت گردآوری زمین بدون جلب توجه غیرضروری بود و حفاری متحرک و تکمیل قابلیت ها است.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123